متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :مالی

عنوان : بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی

دانشگاه آزاد سلامی

واحد  تهران مرکز

دانشکده مدیریت-گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش : “مالی”

عنوان:

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی

(مطالعه موردی: حوزه ستادی وزارت نیرو)

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا ربیعی

استاد مشاور:

دکتر مینا جمشیدی

پژوهشگر :

محمد رضا آذین

زمستان 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اوّل………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2-بیان مسئله:………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3- عناصر کلیدی تشکیل دهنده  سرمایه اجتماعی………………………………………………………………..8

1-3-1- اعتماد اجتماعی :…………………………………………………………………………………………………….8

1-3-2-مشارکت سیاسی:……………………………………………………………………………………………………9

1-3-3- عضویت در گروه های اجتماعی:…………………………………………………………………………….9

1-3-4- مشارکت اجتماعی:………………………………………………………………………………………………..9

1-3-5- انسجام اجتماعی:…………………………………………………………………………………………………..9

1-3-6- تعهد و مسئولیت اجتماعی :……………………………………………………………………………………10

1-4- الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی :……………………………………………………………………….10

1-5- رضایت شغلی  :(Job  Satisfaction)……………………………………………………………………13

1-6– توصیف شغلی JID :…………………………………………………………………………………………..13

1-7- سئوال اصلی تحقیق :………………………………………………………………………………………………..14

1-8- اهمیت و ضرورت تحقیق: ……………………………………………………………………………………….14

1-9- اهداف تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………14

1-10- فرضیه ها یا سوالات تحقیق:……………………………………………………………………………………15

1-11- مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………15

1-12-  روش تحقیق:……………………………………………………………………………………………………….16

1-13- جامعه تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………16

1-14-  روش نمونه گیری و حجم نمونه:…………………………………………………………………………….16

1-15- روش تجزیه وتحلیل:………………………………………………………………………………………………16

1-16-  تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق:…………………………………………………………………..17

1-16-1- سرمایه اجتماعی :……………………………………………………………………………………………….17

1-16-2-رضایت شغلی:…………………………………………………………………………………………………….17

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………….18

2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….19

2-2- بررسی ادبیات موضوع : سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………….20

2-2-1- سرمایه فیزیکی – مالی…………………………………………………………………………………………..21

2-2-2- سرمایه انسانی………………………………………………………………………………………………………21

2-2-3-سرمایه طبیعی ( NC ) و ابعاد آن…………………………………………………………………………..22

2-2-4- سرمایه های مالی  (FC) و ابعاد آن…………………………………………………………………..22

2-2-5- سرمایه ااعی و سرمایه فرهنگی (CC) ……………………………………………………………….22

2-3- مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی………………………………………………………23

2-4-. انواع سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………26

2-5-. مفهوم سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………….28

2-6-.آثار سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………….30

2-6-1- تأثیر سرمایه اجتماعی بر حوزه بخش خصوصی و بنگاه داری………………………………………30

2-6-2-اثرات مثبت افزایش سرمایه اجتماعی بر دولت…………………………………………………………..30

2-7- روند توسعه مفهوم سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………33

2-8- ابعاد سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………..34

2-8-1-بعد ساختاری سرمایه اجتماعی: شبکه………………………………………………………………………37

2-8-2- پیوندهای شبکه ای(net work ties)…………………………………………………………………….37

2-8-3- ساختار کلی شبکه (net work configuration)…………………………………………………37

2-8-4- سازمان قابل دسترس…………………………………………………………………………………………….38

2-8-5-سلسله مراتب شبکه……………………………………………………………………………………………….38

2-8-6- غلظت شبکه: تراکم……………………………………………………………………………………………….38

2-9-اعتماد اجتماعی………………………………………………………………………………………………………….39

2-10- برتری سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………43

2-11-روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………….44

2-11-1- الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………45

2-12- ارتباط عمیق دیدگاه مدیریت اسلامی با مفهوم سرمایه اجتماعی:……………………………………48

2-13- پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………….49

2-14- نمونه ای از تهدیدات سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………..49

2-15- سرمایه اجتماعی به مثابه یکی از مشخصه های جوامع و ملت ها……………………………………..50

2-16- چگونه می توانیم موجودی سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم؟……………………………………….55

2-17-  ارزش های اجتماعی- فرهنگی(social cultural values )……………………………………..56

2-18- سرمایه اجتماعی و علم اقتصاد………………………………………………………………………………….59

2-18-1- سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و توسعه اقتصادی……………………………………………….59

2-18-2-کارکردهای اقتصادی سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی…………………………………………..60

2-19- کارکردهای سرمایه اجتماعی:……………………………………………………………………………………61

2-19-1- همبستگی و انسجام: …………………………………………………………………………………………..62

2-20- شاخص های سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………62

2-20-1- اعتماد………………………………………………………………………………………………………………..62

2-20-2- پایبندی به قوانین اجتماعی…………………………………………………………………………………..63

2-20-3-بستگی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..63

2-20-4- مشارکت اجتماعی………………………………………………………………………………………………64

2-20-5- دسترسی به اطلاعات…………………………………………………………………………………………..64

2-20-الف- عوامل موثر بر سطح سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………….64

2-21- مشکل سنجش سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………..65

2-22- تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهره وری……………………………………………………………………………..67

1-22- هزینه های پایین تر تبادلات: ………………………………………………………………………………………67

2-22-1- تسهیم و جاری کردن دانش و نوآوری: …………………………………………………………………67

2-22-2-ریسک پذیری: ……………………………………………………………………………………………68

2-22-3- بهبود کیفیت ستاده ها: …………………………………………………………………………………………68

2-23- دیدگاه سرمایه ی اجتماعی نسبت به تسهیم دانش………………………………………………………..71

2-24- اشکال عمده سرمایه اجتماعی از نظر کلمن……………………………………………………………….85

2-24-1–تعهدات و انتظارات (obligation and expectations)……………………………………71

2-24-2- ظرفیت بالقوه اطلاعات………………………………………………………………………………………..72

2-24-3- هنجارها و ضمانت اجرایی مؤثر……………………………………………………………………………72

2-24-4-روابط اقتدار………………………………………………………………………………………………………..73

2-25- شبکه ها و عملکرد سازمان………………………………………………………………………………………..73

2-25-1- شبکه های بسته: ………………………………………………………………………………………………….75

2-26- لزوم توجه به بحث سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی……………………………………………….76

2-27- رضایت شغلی (job satisfaction) …………………………………………………………………….78

2-27-1- بررسی تئوری های رضایت شغلی……………………………………………………………………….79

2-27-2- تئوری بهداشت – انگیزش (motivation- hygiene theorys ) ……………………..80

2-27-3- تئوری آلدرفر (E.R.G)(alderfer)……………………………………………………………….81

2-27-4- تئوری کامروایی نیاز (need fulfillment)……………………………………………………….82

2-27-5- نظریه فرات و استارک……………………………………………………………………………………….82

2-27- 6-نظریه انگیزش پورتر ولاولر……………………………………………………………………………….82

2-27-7- نظریه کینز برگر………………………………………………………………………………………………..83

2-27- 8-نظریه انتظار وورم……………………………………………………………………………………………..84

2-29- عوامل موثر بر رضایت شغلی………………………………………………………………………………….84

2-29-1- ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی……………………………………………………………………88

2-30- پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………..90

2-30-1- پیشینه پژوهش خارجی در مورد سرمایه اجتماعی…………………………………………………90

2-30-2- پیشینهی پژوهش سرمایه اجتماعی در ایران…………………………………………………………..94

2-31- پیشینهی پژوهش رضایت شغلی……………………………………………………………………………..98

2-31-1- تحقیقات خارجی پیرامون رضایت شغلی……………………………………………………………..98

2 –31-2- مطالعات داخلی پیرامون رضایت شغلی…………………………………………………………….. 100

2-32- وزارت نیرو : ………………………………………………………………………………………………………104

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………….119

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..120

3-2- تعریف تحقیق………………………………………………………………………………………………………..121

3-3- نوع و روش تحقیق: ……………………………………………………………………………………………….121

3-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….123

3-5- متغیر پژوهش………………………………………………………………………………………………………..123

3-6- روش نمونه گیری: …………………………………………………………………………………………………124

3-7- تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………..124

3-8- روایی و پایایی پرسشنامه : ………………………………………………………………………………………125

1-8-1- روایی صوری: ……………………………………………………………………………………………………125

2-8-2- روایی ساختاری: ………………………………………………………………………………………………..125

3-8-3- ضریب پایایی: ……………………………………………………………………………………………………125

3-9-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………….125

3-9-1-روایی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..126

-3-9-2- اعتبار محتوا………………………………………………………………………………………………………126

3-9-3 -پایایی پژوهش……………………………………………………………………………………………………126

-3-9-4-روش آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………..127

3-10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات: …………………………………………………………………………..131

3-11-آزمون های آماری در تحلیل استنباطی: ………………………………………………………………………133

آزمون اولویت بندی فریدمن……………………………………………………………………………………………..133

آزمون همبستگی………………………………………………………………………………………………………………133

تحلیل رگرسیون ساده و چند گانه ……………………………………………………………………………………..133

آزمون فرض مقایسه میانگین های دو گروه…………………………………………………………………………..133

آزمون فرض مقایسه میانگین های چند گروه (آزمون تحلیل واریانس یکطرفه- آزمونF )…………..134

3-12-قلمرو پژوهش: ……………………………………………………………………………………………………..134

فصل چهارم: …………………………………………………………………………………………………………………..135

1-4-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..136

4-2- آمار توصیفی مشخصات فردی افراد مورد پژوهش………………………………………………………136

4-3- آمار توصیفی و استنباطی سوالات پرسشنامه……………………………………………………………….142

4-9-آزمون اولویت بندی شاخص های بعد ساختاری مولفه سرمایه اجتماعی………………………….149

4-11-آزمون اولویت بندی شاخص های بعد ارتباطی مولفه سرمایه اجتماعی………………………….151

4-12-آزمون اولویت بندی سئوالات مولفه رضایت شغلی…………………………………………………….151

4-13-آزمون اولویت بندی ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی……………………..153

4-14-آزمون نرمال بودن ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی………………………..153

4-15-فرضیه اصلی: سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارد………………………………………….159

4-16-فرضیه فرعی 1: بعد ساختاری مولفه سرمایه اجتماعی بر مولفه رضایت شغلی تاثیر دارد….159

4-17-فرضیه فرعی 2: بعد شناختی مولفه سرمایه اجتماعی بر مولفه رضایت شغلی تاثیر دارد……160

4-18-فرضیه فرعی 3: بعد ارتباطی مولفه سرمایه اجتماعی بر مولفه رضایت شغلی تاثیر دارد……161

4-19-فرضیه اصلی دوم: ابعاد ساختاری، شناختی و ارتباطی مولفه ساختار اجتماعی بر رضایت شغلی موثرند. …………………………………………………………………………………………………………………161

4-21-آمار توصیفی رضایت شغلی به تفکیک وضعیت تاهل…………………………………………………164

4-22-آمار توصیفی رضایت شغلی به تفکیک تحصیلات………………………………………………………166

4-23-آمار توصیفی رضایت شغلی به تفکیک موقعیت های شغلی…………………………………………169

4-24-آمار توصیفی رضایت شغلی به تفکیک سوابق کاری……………………………………………………171

4-25-تحلیل فرضیات با استفاده از چارچوب نظری:……………………………………………………………171

فصل پنجم… …………………………………………………………………………………………………………………..172

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..173

5-2-نتایج توصیفی………………………………………………………………………………………………………….174

5-3-نتایج استنباطی…………………………………………………………………………………………………………174

5-4-پیشنهادات و راهکارها………………………………………………………………………………………………177

5-5-محدودیت ها و تنگناهای تحقیق………………………………………………………………………………..178

.منابع: …………………………………………………………………………………………………………………………….186

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………180

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول شماره ( 1-2 ) مدل اقتضائی هرزبرگ ( محمد زاده ، 1374 )……………………………………..81

جدول 1-3- تناظر شماره سئوالات پرسشنامه با تغییرها………………………………………………………..132

جدول 2-3 امتیاز بندی طیف لیکرت………………………………………………………………………………….132

جدول شماره 1- توزیع فراوانی پاسخ افراد مورد پژوهش……………………………………………………..136

جدول شماره 2- توزیع فراوانی پاسخ افراد مورد پژوهش……………………………………………………..137

جدول شماره 3- توزیع فراوانی پاسخ افراد مورد پژوهش……………………………………………………..138

جدول شماره 4- توزیع فراوانی پاسخ افراد مورد پژوهش……………………………………………………..139

جدول شماره 5- توزیع فراوانی پاسخ افراد مورد پژوهش……………………………………………………..140

 جدول شماره 6- توزیع فراوانی پاسخ افراد مورد پژوهش…………………………………………………….141

4-4جدول شماره 7- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در بعد ساختاری مولفه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………….143

جدول شماره 8- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در بعد شناختی مولفه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………….143

جدول شماره 9- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در بعد ارتباطی مولفه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………….143

4-5-جدول شماره 10- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در مولفه رضایت شغلی………..144

4-6-جدول شماره 11- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در زمینه شاخص های بعد ساختاری مولفه سرمایه اجتماعی………. ………………………………………………………………………………146

4-6-جدول شماره 12- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در زمینه شاخص های بعد شناختی مولفه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………146

جدول شماره 13- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در زمینه شاخص های بعد ارتباطی مولفه سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………..146

جدول شماره 14- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در زمینه شاخص های مولفه رضایت شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………..147

جدول شماره 15- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در زمینه ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………148

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل شبکه های اعتماد…………………………………………………………………………………………………………6

شکل شماره (1-2) : سرمایه اجتماعی و هزینه های مدیریتی منبع : علوی 1385………………………….7

شکل(1-3) انواع سرمایه های یک سازمان………………………………………………………………………………7

شکل ( 5-2 ) مدل فرت و استارک از رضامندی شغلی ( از کمپ ، ترجمه ماهر ، 1370 ص 263 )……..83

 

 

 

چکیده :

هدف اصلی پژوهش پیش رو ، بررسی  تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی است .سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل قوی که افراد را به همدیگر پیوند میدهد یکی از سرمایه های باارزش و نامرئی انسان هاست .که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است .تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی مورد بررسی قرار میگیرد.

سرمایه اجتماعی از متغییر های مستقل تحقیق دارای ابعاد (ساختاری،شناختی ،ارتباطی )که روابط متقابل با یکدیگر را تشکیل میدهد و چهار چوب نظری مورد استفاده این تحقیق برای بررسی سرمایه اجتماعی ،از مدل ناهاپیت گوشال  پیروی میکند . از نظر سرمایه اجتماعی  جمع منابع بالفعل و بالقوه در دسترس افراد ناشی از شبکه روابط متقابل به فرد یا واحد اجتماعی است .سرمایه اجتماعی هم شامل شبکه و هم شامل دارائی است که احتمال بسیج شدن آن از طریق شبکه ها وجو د دارد .

نهاپیت وگوشال  سرمایه اجتماعی را عامل موثر در ایجاد و مشارکت در دانش سازمانی می دانند .در این مدل مفهوم سرمایه اجتماعی سازمانی است که بر اساس آن میزان تاثیر ، با رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین نظر برای متغییر رضایت شغلی از نظریه نیاز ها استفاده شده است زیرا این نظریه سلسله نیازهای مازلو نزدیک است تا جائی که می توان آنها را یکی به حساب آورد. نا گفته نماند نظریه نیاز  مازلو عام تر است و رضایت شغلی می تواند در دایره و محدوده آن قرار گیرد و بر اساس نظریه نیازها میزان رضایت شغلی هر فرد که از اشتغال حاصل میشود به دو عامل بستگی دارد .

اول: انکه مقدار از نیازهایی که از طریق  و احراز موقعیت مورد نظر تامین میگردد . دوم :آنکه نمودار از نیاز ها از طریق اشتغال بکار مورد نظر تامین نشده باقی می ماند نتیجه ای که از بررسی عوامل اول و دوم حاصل میشود. میزان رضایت شغلی فرد را معین میکند . البته  مطالعات زیادی در زمینه رضایت شغلی  صورت گرفته که متغییرهای زیادی با رضایت شغلی مرتبط است .

تحقیق از نوع روش توصیفی، پیمایشی است که از طریق روش کتابخانه ای مقاله ها پایان نامه های ارشد و دکترا دراین زمینه جمع آوری گردیده و برای جمع آوری اطلاعات نیز از پرسشنامه استفاده می شود پس از جمع آوری پرسش های توزیع شده داده های به دست آمده از طریق روش های آمار توصیفی و آمار استنباط با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل خواهد شد..  در این تحقیق با توجه به اینکه متغییرها کیفی میباشند  تعیین حجم نمونه از فرمول ذیل برای بدست آوردن حجم نمونه استفاده میشود

با توجه به نتایج رگرسیون خطی ساده و معنی دار بودن ضریب خط رگرسیونی(سطح معنی داری کمتر از 05/0 ) ، سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارد.

با توجه به نتایج رگرسیون خطی ساده و معنی دار بودن ضریب خط رگرسیونی(سطح معنی داری کمتر از 05/0 ) ، بعد ساختاری مولفه سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارد.

با توجه به نتایج رگرسیون خطی ساده  و معنی دار بودن ضریب خط رگرسیونی(سطح معنی داری کمتر از 05/0 ) ، بعد شناختی مولفه سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارد..با توجه به نتایج رگرسیون خطی ساده  و معنی دار بودن ضریب خط رگرسیونی(سطح معنی داری کمتر از 05/0 ) ، بعد ارتباطی مولفه سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارد..با توجه به نتایج رگرسیون خطی چند گانه و معنی دار بودن ضرایب خط رگرسیونی(سطح معنی داری کمتر از 05/0 ) ، تمامی ابعاد ساختاری، شناختی و ارتباطی مولفه سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارند

براساس این نتایج میتوان گفت مدیران و برنامه ریزان کلان بیشتر باید به این سرمایه عظیم و نهان که در صورتی که بتواند بالفعل شده  تقویت شود میتواند نتایج بزرگ و پرباری هم برای فرد وهم سازمان و حتی جامعه در بر داشته باشد برنامه ریزی نمایند .

کلمات کلیدی :سرمایه اجتماعی –رضایت شغلی –اعتماد اجتماعی

 

 

 

 

فصل اوّل:

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه:

سرمایه اجتماعی بتدریج از دهه 1990 به بعد در رساله ها و مقالات دانشگاهی با کارهای افرادی چون جیمز کلمن ، رابرت پانتام و فرانیسیس فوکو یاما افزایش یافت. سرمایه اجتماعی برخلاف سرمایه مادی قابلیت انتقال ندارد و از روابط دو جانبه تعاملها و شبکه های است که درمیان گروههای انسانی پدیدار  می گردد.

البته عنوان سرمایه اجتماعی را نخستین بار جامعه شناسی بنام لیداجی هانیفان (Hani Fan)در سال 1916 مطرح کرده بود. پس از او نیز سرمایه اجتماعی به یکی از محورهای مهم مطالعاتی جامعه شناسان تبدیل شد. اما این بحث تا اوایل 1990 در حوزه جامعه شناسی محدود ماند. از این زمان بود که به یک باره تمام توجه اقتصاد دانان به سوی سرمایه اجتماعی و کارکردهای اقتصادی  آن جلب شد. بدین ترتیب اقتصاد دانان بر موضوع سرمایه اجتماعی متمرکز شدند و ارزش آنرا تا جایی بالابردند که آنرا موتور اقتصادی نگاشتند.امروزه سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا میکند و شبکه های روابط جمعی و گروهی انسجام میان انسانها و سازمانها میباشد از اینرو در غیاب سرمایه اجتماعی ، سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست خواهند داد و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن توسعه و تکامل فرهنگی اجتماعی و اقتصادی ناهموار و دشوار میشود.

سرمایه اجتماعی بطور کلی دارایی محکم و ریشه داری در روابط اجتماعی تصور می شود که ممکن است در فعالیت ها استفاده شود و تغییری است که هزینه ها و خسارتهای گروهی را به حداقل میرساند. این شبکه های ارتباطی به افراد اجازه می دهد تا بصورتی کاراتر و اثر بخش تر عمل کنند.

امروزه نیروی انسانی هر سازمانی بعنوان منبع راهبردی سازمانها محسوب و افزایش و حفظ رضایت شغلی نیروها از متداولترین روش دستیابی به اهداف سازمان مطرح است. ولی به دلایل مختلف این احتمال وجود دارد که بعضی از سازمانها کارا عمل ننموده و این امر را ملزم میسازد تا عواملی را بررسی و مسائل و مشکلات سازمانها را شناسایی و جهت اصلاح در اختیار مدیران قرار گیرد و در این راستا بحث سرمایه اجتماعی و تائید آن بررضایت شغلی از اهمیت فراوانی برخوردار است که بر خلاف کشورهای توسعه یافته در کشورهای جهان سوم به ویژه ایران مبهم باقی مانده است و بعضا در سازمانهایی تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است . لذا در این میان مستلزم مطالعه بیشتر و بررسی اثر آن بررضایت افراد احساس میشود.

1-2- بیان مسئله:

سرمایه اجتماعی به نسبت مفهومی است که وارد ادبیات علوم سرمایه اجتماعی شده و توانسته است در مدت زمان کوتاهی جایگاه مناسبی مباحث توسعه پیدا نماید. از کارکردهای اقتصادی سرمایه اجتماعی می توان به کاهش هزینه مبادله ، تسهیل برخی از مناسبات رسمی بهبود کارائی ، سرعت تبادل اطلاعات ، تقویت ، ابتکارات و کاهش فساد اشاره کرد، یکی از تعاریف مطرح این است که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد(فوکویاما 1999) بر اساس این تعریف ، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیکی با سرمایه اجتماعی می گردند.

از دیدگاه کوشینا وشرایدر 1999 سرمایه اجتماعی در سطح خرد (سرمایه شناختی) نام داشته و شامل مولفه هایی نظیر ارزش ها ، نگرش ها ، تعهدات ، مشارکت ، اعتماد موجود در سیستم اجتماعی سازمان است و در سطح کلان ( سرمایه ساختاری) نامیده میشود که در رابطه با ساختاری  و فرآیندهای مدیریتی نظیر پاسخگویی مدیران و رهبران در قبال عملکردشان ، شفافیت در تصمیم گیری ، میزان تصمیم گیری و همکاری گروهی است .( علوی 1380) (منبع ص 97 سرمایه اجتماعی – نیکو مرام.)

برای سرمایه اجتماعی مصادیق سازمان و کسب و کار نیز وجود دارد . شواهد محکمی را بیان می کند سرمایه اجتماعی باعث تقویت فعالیت های سازمانی می شود که افراد که سرمایه اجتماعی را ایجاد کرده و از آن استفاده می کنند ، مشاغل بهتری بیابند و حقوق بیشتری دریافت می کنند و ترفیع میگیرند و در مقایسه با همتایان  منزوی خود تمایلی برای استفاده از قدرت سرمایه اجتماعی نداشته و یاتوان آنرا ندارند از تأثیر نفود بیتشری برخودار هستند . سازمانهایی که از سرمایه اجتماعی قدرتمند بهره میبرند می توانند به سرمایه های لازم برای کار آفرینی و فعالیتهای شجاعانه دست یابد و یادگیری سازمانی را بهبود بخشند و سرمایه اجتماعی یک دیواره دفاعی برای دموکراسی است.

رابینسون معتقد است در آنچه قابل اندازه گیری است قابل انجام میباشد ( اگر نتوانید اندازه گیری کنید. نمی توانید مدیریت کنید) علی رغم تلاشهای وافری که محققین پیرامون سنجش و اندازه گیری سرمایه اجتماعی در اقصی نقاط دنیا بعمل آورده اند ، متاسفانه یکی از بزرگترین نقاط ضعف موجود فقدان اجتماع آنها پیرامون روش اندازه گیری این پدیده است(دکتر مهناز هاشمی بهمن89)

ساختار سازمانی باید با اندازه به محیط و فناوری و استراتژی سازگار باشد بصیرت و بینش ها که از تجربه و مطالعه اشکال سازمانی جدید نشات گرفته است نشان میدهد که ما باید ایده (( تناسب)) را کنار گذاشته یا به حداقل تغییر دهیم. مدیران و کارکنان در سازمانها از عدم اعتماد متقابل بهم رنج میبریم و همین عدم اعتماد موجب کاهش تشریک مساعی کارکنان و همچنین انصراف مدیران از مشارکت با کارکنان گردیده است و نتیجه آن بی تفاوتی و کاهش میزان انگیزش در میان کارکنان خواهد شد. یکی از مشکلات سازمانهای دولتی و غیر دولتی عدم وجود همکاری ارادی داوطلبانه و آگاهانه است و نبود آن به معنای پائین بودن سطح سرمایه اجتماعی سازمانی است و مشکل دیگر که سازمانها با آن درگیر می باشند بالا بودن هزینه تبادلات و معادلات فیما بین است و این مسئله ناشی از عدم اعتماد متقابل است . اتحاد متقابل نقش زیادی در تسهیل فرآیندها و کاهش هزینه های مربوط به اینگونه تبادلات دارد. (همان ماخذ)

سرمایه اجتماعی را می توان حاصل پدیده های ذیل در یک سیستم اجتماعی دانست( فلورا، 1999): اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، گروه های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کارگروهی.

تعداد صفحه : 216

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***