دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر کود زیستی فسفات بارور-۲ …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : بررسی تاثیر کود زیستی فسفات بارور-۲ بر عملکرد گندم آبی رقم الوند 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده کشاورزی، گروه زراعت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (M.Sc.)

گرایش:  زراعت

عنوان:

بررسی تاثیر کود زیستی فسفات بارور-۲ بر عملکرد گندم آبی رقم الوند در منطقه پاتاوه

استاد راهنما:

دکتر عبدالصمد کلیدری

استاد مشاور:

دکتر محمد مهدی رحیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست جداول

عنوان              صفحه

چکیده ۱

فصل اول: مقدمه  ۲

 ۱-۱-کلیات   ۲

۱-۱- هدف از اجرای این پژوهش    ۵

۱-۲- فرضیات پژوهش    ۵

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده  ۶

 ۲-۱- گندم و اهمیت آن  ۶

۲-۲- گیاهشناسی گندم  ۶

۲-۲-۱- ریشه  ۷

۲-۲-۲- برگ   ۷

۲-۲-۳- ساقه  ۸

۲-۲-۴- گل آذین  ۸

۲-۲-۵- دانه  ۹

۲-۳- مراحل رشد و نمو گندم  ۹

۲-۴- اهمیت اقتصادی و تغذیهای گندم  ۱۰

۲-۵- سطح زیر کشت و تولید گندم  ۱۱

۲-۶- نیازهای آب و هوایی و سازگاری گندم  ۱۲

۲-۷- اهمیت تغذیه در گیاه ۱۲

۲-۸- عنصر فسفر و اهمیت آن در تغذیه گیاه گندم  ۱۳

۲-۸-۱- خسارات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی فسفاته  ۱۳

۲-۸-۲- فسفر در گیاه ۱۴

۲-۸-۲-۱-  مقدار و اشکال مختلف فسفر در گیاه ۱۴

۲-۸-۲-۲- نقش فسفر در گیاه ۱۵

۲-۸-۳- علائم کمبود فسفر در گیاه ۱۶

۲-۸-۴- فسفر در خاک: ۱۶

۲-۸-۵- تبدیل فسفر آلی به فسفر معدنی: ۱۷

۲-۸-۶- مقدار و نوع فسفر در خاک، و تاثیر مصرف کود بر روی وضعیت فسفر در خاک   ۱۸

۲-۸-۷- اثر pH بر روی قابلیت جذب فسفر: ۱۹

۲-۸-۸- اثرات فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم  ۲۰

۲-۹- کودهای زیستی: ۲۱

۲-۹-۱- تاریخچه  ۲۱

۲-۹-۲- باکتریهای سودموناس و باسیلیوس: ۲۳

۲-۹-۳- تاثیر باکتریهای محرک رشد بر روی رشد گیاهان : ۲۳

۲-۹-۴- کود زیستی فسفاته بارور – ۲  ۲۵

۲-۹-۵- مزایای کود زیستی فسفاته بارور – ۲  ۲۶

۲-۹-۶- بررسی تاثیر کود زیستی بارور-۲  بر عملکرد گندم  ۲۸

۲-۹-۷- نتایج استفاده از کود زیستی فسفاته بارور-۲ در برنج  ۲۹

فصل سوم: مواد و روشها ۳۳

 ۳-۱- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش    ۳۳

۳-۱-۱- تغییرات درجه حرارت شبانهروزی یاسوج در طول دورهی رشد گندم  ۳۴

۳-۲- مشخصات هواشناسی منطقه  ۳۴

۳-۳- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش    ۳۴

۳-۴- مشخصات طرح آزمایشی  ۳۵

۳-۵- عملیات زرا عی  ۳۵

۳-۶- صفات مورد بررسی  ۳۶

۳-۶-۱- طول برگ پرچم  ۳۶

۳-۶-۲- شاخص سطح برگ   ۳۶

۳-۶-۳- ارتفاع گیاه ۳۶

۳-۶-۴- طول سنبله  ۳۶

۳-۶-۵- تعداد سنبله در واحد سطح ( مترمربع) ۳۶

۳-۶-۶- تعداد دانه در سنبله  ۳۷

۳-۶-۷- تعیین میزان عملکرد بیولوژیک   ۳۷

۳-۶-۸- تعیین میزان عملکرد دانه  ۳۷

۳-۶-۹- وزن هزار دانه  ۳۷

۳-۶-۱۰- تعیین شاخص برداشت   ۳۷

۳-۶-۱۱- تعیین میزان گلوتن دانه  ۳۸

۳-۷- محاسبات آماری  ۳۸

فصل چهارم: نتایج و بحث و پیشنهادات    ۳۹

 ۴-۱- طول برگ پرچم  ۳۹

۴-۲- شاخص سطح برگ   ۳۹

۴-۳- تعداد سنبله در متر مربع  ۴۱

۴-۴- تعداد دانه در سنبله  ۴۲

۴-۵- وزن هزار دانه  ۴۳

۴-۶- طول سنبله  ۴۴

۴-۷- ارتفاع بوته  ۴۴

۴-۸- عملکرد بیولوژیک   ۴۶

۴-۹- عملکرد دانه  ۴۶

۴-۱۰- شاخص برداشت   ۴۸

۴-۱۱- گلوتن دانه  ۴۹

۴-۱۲- فسفر دانه  ۵۰

۴-۱۳- همبستگی بین صفات مورد بررسی  ۵۰

۴-۱۴- نتیجه گیری  ۵۳

۴-۱۵- پیشنهادات   ۵۳

۴-۱۶- فهرست منابع  ۵۴

چکیده:

 به منظور بررسی تاثیر کود زیستی فسفات بارور ۲ بر عملکرد گندم آبی رقم الوند آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در منطقه پاتاوه واقع در شهرستان دنا انجام گردید. آزمایش در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار اجراء گردید. تیمارها شامل، ۱- کود بارور۲ به روش بذرمال ۲- کود بارور۲ به روش محلول پاشی ۳- کود بارور۲ به روش بذرمال +کود فسفاته ۴- کود بارور ۲ به روش محلول پاشی + کود فسفاته ۵- کود فسفاته بدون بارور ۲ بعنوان شاهد بودند. صفات مورد ارزیابی شامل تعداد خوشه در واحد سطح (مترمربع)، طول سنبله، ارتفاع گیاه، میزان گلوتن دانه، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و فسفر دانه بود. نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر تمامی صفات به جزء شاخص برداشت معنی­دار بود. در اکثر صفات مورد ارزیابی تیمار کودی کاربرد کود بیولوژیک فسفات بارور ۲ به روش بذرمال به همراه مصرف کود سوپر فسفات تریپل نسبت به سایر تیمارهای کودی برتری داشت. تیمار محلول­پاشی فسفات بارور ۲ نیز در اکثر صفات کمترین مقدار بود.

واژه­های کلیدی:

فارسی: عملکرد، گندم آبی الوند، کود زیستی، کود فسفات بارور ۲.

فصل اول: مقدمه

۱-۱-کلیات

شرایط امروز جهان از نظر تولید محصولات کشاورزی و تغذیه جهانی بیش از هر زمانی در گذشته، پیچیده و بغرنج شده است. برای تأمین امنیت غذای بشر باید تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد. افزایش تولید با افزایش سطح زیر کشت یا با افزایش عملکرد در واحد سطح میسر می شود که گزینه اول بسیار محدود است و این امر سبب توجه هرچه بیشتر به افزایش عملکرد در واحد سطح گردیده است.

گندم بیش از همه­ی گیاهان دیگر در جهان کشت می­شود و در جهان درهیچ ماهی از سال وجود ندارد که در آن محصول گندم بدست نیاید و یا کشت نشود. در دنیای امروز گندم نه تنها یک ماده غذایی اساسی و مهم است بلکه از لحاظ سیاسی نیز از اهمیتی هم پایه نفت وحتی برتر از آن برخودار است (بهنیا، ۱۳۷۳). در سطح دنیا نزدیک به ۵۲% زمین های قابل کشت دنیا به کشت غلات اختصاص دارد که ۳/۱ این مقدار زیر کشت گندم است (امام، ۱۳۸۳). گندم مهمترین گیاه زراعی روی زمین است (۱۹۷۶ Martin,). گندم از نظر میزان تولید، مهمترین گیاه زراعی در جهان بوده و تولید آن در سال ۲۰۱۰ به حدود ۶۷۴ میلیون تن رسیده است (FAO,2010). ایده مصرف کودهای شیمیایی یکی از راهکارهای افزایش عملکرد است. در سال های اخیر مصرف کودهای شیمیایی به صورت غیر معقول افزایش یافته است، به طوری که در سال  ۱۹۹۸ مصرف این کودها به  ۳۶۵ میلیون تن در سال رسیده است، که با رشدی ۶۵/۳ برابری نسبت به چهل سال پیش روبرو است. اگر روند مصرف کودهای شیمیایی به همین روال ادامه یابد، زندگی بشر در آینده ای نزدیک با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد. این معضل در کشورهای جهان سوم بیشتر به چشم می آید.

کشور ما نیز به دلیل شرایط آب و هوایی حاکم بر آن از جمله کمبود بارندگی و نوسانات زیاد آن، دارای اکوسیستم شکننده­ای است. از دیگر سو بهره­برداری از اراضی کشاورزی به صورت غیر اصولی در حال انجام است. یکی از راهکارهای حل این مشکل، تغییر مدیریت کشاورزی غیر اصولی رایج، به مدیریت پایدار کشاورزی است. کشاورزی پایدار مدیریتی است که ضمن برخورداری از پویایی اقتصادی، می تواند موجب بهبود وضعیت محیط زیست و استفاده بهینه از منابع موجود شود. علاوه بر این کشاورزی پایدار با رعایت اصول اکولوژیکی می تواند ضمن ایجاد توازن در محیط زیست، زمینه بهره وری طولانی تری را برای انسان فراهم سازد. یکی از ارکان کشاورزی پایدار استفاده از کودهای زیستی در بوم نظام های زراعی با هدف حذف یا کاهش مصرف کودهای شیمیایی است. کودهای زیستی شامل مواد نگهدارنده ای با جمعیت متراکم یک یا چند نوع ارگانیسم مفید خاکزی و یا به صورت فراورده های متابولیک این موجودات است که به منظور تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در بوم نظام زراعی به کار می روند. اولین کود زیستی درسال ۱۸۹۵ در آمریکا با نام نیتراژین[۱] تولید شد. بعد از آن کودهای بیولوژیکی متفاوتی به صورت عمومی و خاص جهت محصولات کشاورزی تولید گردید. اما به دلیل اثرات سریع­تر کودهای شیمیایی و سهولت کاربرد و قیمت نسبتاً ارزان، موجب کم توجهی به استفاده از کودهای زیستی گردید. اما در سی سال اخیر آنچه ضرورت تغییر در نظام­های متداول را توجیه می­کند و حرکت به سوی نظام های کشاورزی پایدار، از جمله سیستم­های  جایگزین در راستای کشاورزی پایدار و ارگانیگ را تسریع می کند، شامل مواردی از جمله بروز مسائل زیست محیطی به دلیل استفاده از مواد شیمیایی و آثار سوء آنها بر کیفیت مواد غذایی، تخلیه منابع غیر تجدید شونده مثل انرژی فسیلی و منابع سنگ فسفات، آلودگی منابع آب به وسیله نهاده های شیمیایی، کاهش تنوع زیستی، کاهش میزان باروری خاک و افزایش فرسایش خاک می باشد.

در مزارع، فسفات به شکل کودهای آلی و یا کودهای شیمیایی فسفاته به خاک اضافه می شود.ظرفیت تثبیت فسفر درخاکهای مختلف با توجه به خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی،زیستی، اقلیم ومدیریت زراعی متغیر است.(آستارایی، ۱۳۷۵).قابلیت دردسترس بودن فسفر بستگی به عوامل زیادی چون PH ، تهویه خاک، رطوبت ، دما، میزان ماده آلی، مقدارآهن، الومینیوم و منگنز محلول وغیرمحلول، نوع ماده حاوی این عنصر، فعالیت ریزسازواره ها و روش های زراعی دارد. (بای بوردی، ۱۳۷۹). در اثر کمبود فسفر رنگ اندامهای هوایی گیاه سبز تیره گردیده و رشد آن کند خواهد شد و برگها از قسمت نوک به تدریج می میرند و این وضعیت به طرف قاعده برگ پیشروی می نماید. (خدابنده، ۱۳۸۲). تثبیت فسفر در خاکهای رسی نسبت به خاکهای شنی بیشتر است. اندازه ذرات کود شیمیایی در تثبیت فسفر تاثیر دارد، هر چه اندازه ذرات بزرگتر باشد میزان تثبیت فسفر موجود در آن بیشتر است.

کودهای زیستی، کودهای حاوی ریزسازواره های مفید در تغذیه گیاه می باشند که می توانند مشتمل بر گروههای مختلف از قبیل باکتریها، قارچها، اکتینومیست ها و مانند آن باشند. امروزه استفاده از این کودها در جهت گام برداشتن به سوی کشاورزی پایدار واستفاده از اثرات مفید آنها رو به افزایش است. (آستارایی و کوچکی، ۱۳۷۵). در دسترس بودن فسفر برای گیاهان تاحد زیادی به شرایط زیستی و شیمیایی بستگی دارد که در خاک رخ می دهد . در عرصه عمل ،تثبیت سریع کودهای شیمیایی فسفره تحت شرایط موجود خاک به فرم های غیر محلول مشکل جدی است. (Shekher et al, 2000).

در طبیعت گروهی از ریزسازواره های حل کننده ی فسفات وجود دارند که رها سازی تدریجی فسفر و تبدیل آن به شکل قابل جذب گیاه نیاز به کودهای فسفاته شیمیایی را کاسته و کارآیی آنرا بالا می برند. (بای بوردی۱۳۷۹، آستارایی، ۱۳۷۵). یکی از سازوکارهای تبدیل فسفات به شکل معدنی و محلول،ترشح اسیدهای آلی مانند اسیدهای استیک، پروپیونیک، لاکتیک، فوماریک، سوکسنیک است. (آستارایی ۱۳۷۵، Rodriguez and Fraga, 1999).

جداسازی باکتریهای حل کننده فسفات واستفاده از آنها به عنوان کود به عنوان راهکاری برای کاهش مصرف کودهای شیمیایی و بنابراین کاهش آلودگی زیست محیطی به شمار می رود.

در ایران تولید کودهای زیستی با فاصله زمانی حدود ۱۰۰ ساله نسبت به کشورهای توسعه یافته آغاز شده است، یکی از عناصر پر مصرف در گیاهان فسفر است. با اینکه مقدار متوسط کل فسفر در اغلب خاک ها (۱۲/۰%) زیاد است. اما به دلیل تثبیت آن به علت تغییرات اسیدیته خاک از حدود خنثی (که دارای بیشترین حلالیت است) به صورت نا محلول در می آید. اغلب خاک های مناطق خشک و نیمه خشک ایران آهکی می باشد که در نتیجه تثبیت فسفر خاک افزایش می یابد. عوامل یاد شده باعث کاهش قابلیت جذب فسفر در خاک شده است که به طبع آن سبب افزایش مصرف کودهای شیمیایی فسفره می شود. افزایش مصرف کودهای فسفره همراه با افزایش تثبیت آنها در خاک می باشد، که با وجود مصرف کودهای فسفره کمبود آن در محصولات زراعی مشاهده می شود. تنوع گیاهی نیز از نظر قدرت جذب فسفر دخیل است به گونه ای که گیاهان دارای ریشه گسترده نسبت به گیاهان دارای ریشه سطحی از نظر جذب فسفر کارآمد‍‍ تر هستند. اکثر خاکهای ایران داری کمبود فسفر می­باشد که این کمبود  به وسیله مصرف کودهای شیمیایی فسفاته می­شود. میزان مصرف کودهای شیمیایی فسفر در ایران در حدود ۷۵۰ هزار تن در سال می­باشدکه ۲۵۰ هزار تن از این مقدار در داخل تولید وبقیه آن با واردات این کود جبران می­شود

تولید کودهای شیمیایی فسفره به دلیل هزینه های زیاد تولید، کاهش منابع خاک فسفات، تولید مواد سمی انبوه در حین فرآوری کودهای فسفره و عناصر سنگین سمی موجود در کود فسفره (مانند کادمیم) عواملی هستند که تولید کودهای فسفره را محدود نموده است.

استفاده از کودهای زیستی به عنوان مکمل یا جایگزین کودهای شیمیایی می تواند بسیاری از مشکلات ناشی از مصرف  کودهای شیمیایی را برطرف سازد. در سال های اخیر منابع کود بیوفسفات (خاک فسفات، گوگرد، ماده آلی و ریزجاندارن) و بیوفسفر (ریز­جانداران و مواد نگه­دارنده) با کیفیت و قیمت نسبتا مناسب و عوارض زیست محیطی کمتر در دسترس قرار گرفته است. علاوه بر این سهم عمده ای از کودهای فسفره مورد استفاده در کشور، وارداتی بوده که با توسعه ی مصرف کودهای زیستی صرفه جویی ارزی قابل توجهی را فراهم می سازد.

۱-۱- هدف از اجرای این پژوهش

۱- بررسی اثر کود فسفات بارور-۲ بر عملکرد گندم رقم الوند

۲- بررسی روشهای مختلف کاربرد کود فسفات بارور-۲ بر عملکرد گندم رقم الوند

۳- بررسی اثر کود فسفات بارور-۲ بر میزان مصرف کودهای شیمیایی فسفاته

۱-۲- فرضیات پژوهش

 ۱- کود زیستی فسفات بارور-۲ موجب افزایش عملکرد می­شود.

۲- کود زیستی فسفات بارور-۲ موجب مقاومت به ورس در گیاه می­شود.

۳- کود زیستی فسفات بارور-۲ باعث کاهش مصرف کودهای شیمیایی فسفاته می­شود.   

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱- گندم و اهمیت آن

گندم به عنوان یکی از غلات مهم در تغذیه مردم جهان محسوب می­شود. تولید گندم در جهان در مرحله اول به منظور تغذیه انسان و در درجه دوم برای تغذیه دام و همچنین مصارف صنعتی می­باشد. در دنیای امروز گندم نه تنها یک ماده غذایی اساسی و مهم است، بلکه از لحاظ سیاسی نیز از اهمیتی بالا، هم پایه نفت و حتی مهمتر از آن برخوردار است و باید گفت که سلاح گندم از سلاح نظامی قدرتمندتر و با اهمیت­تر می­باشد. کمبود مواد غذایی به دلایل مختلف از جمله افزایش جمعیت، پایین بودن کارایی تولید و توزیع و مصرف عادلانه غذا در کشورهای در حال توسعه، چهره خود را بر افزایش جمعیت رو به افزایش کره زمین نشان داده است، به طوری که بیش از ۳/۱ میلیارد نفر از مردم جهان، گرسنه و یا دچار سوء تغذیه هستند. این در حالی است که در هر ساعت بیش از ۹ هزار نفر به جمعیت جهان افزوده می­شود و بنا­به گزارش کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه، جمعیت کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۲۵ به ۵/۸ میلیون نفر خواهد رسید و این رقم ۸۳ درصد از کل جمعیت کره زمین را شامل خواهد شد (خدابنده ، ۱۳۸۲). بر اساس مطالعات انجام شده جمعیت ایران نیز تا سال ۱۴۷۰۰ در محدوده­ای بین ۸۷ تا ۵/۹۳ میلیون نفر خواهد بود. به این ترتیب در سال­های آینده تولید غذا از نگرانی­های اصلی بشر خواهد بود، زیرا در طی دو دهه آینده بشر باید به اندازه کل تاریخ گذشته خود غذا تهیه کند (خدابنده ، ۱۳۸۲).

۲-۲- گیاه­شناسی گندم

گندم گیاهی است تک لپه، علفی و یک ساله از تیره غلات و گونه Triticum aestivum که انواع خودرو و پرورش یافته دارد. گونه­های خودروی آن بیشتر علف­هرز هستند و ارزش خوراکی چندانی ندارند ( ایران­نژاد و شهبازیان، ۱۳۸۴).

۲-۲-۱- ریشه

ریشه­های گندم افشان و سطحی است. ریشه­های اصلی و فرعی از محل طوقه خارج می­شوند و همگی هم­قطر هستند. عمق فعالیت ریشه­های گندم در خاک حدود ۳۰ سانتی­متر می­باشد، و در خاک­های مناسب تا ۱۰۰ سانتی­متر در عمق خاک نفوذ می­نماید. در هر حال  ۱۰ درصد ریشه در سطوح فوقانی، ۶۰ تا ۷۰ درصد در عمق ۳۰ سانتی­متری و بقیه در عمق بیشتر می­باشند (ایران­نژاد و شهبازیان، ۱۳۸۴). گندم دو گونه ریشه دارد: ۱- ریشه های اولیه، ریشه های بذری یا جنینی که همراه با ریشه­چه از محل اولین گره لپه­ای و دومین گره یا گره کلئوپتیلی خارج می­شود، ریشه­های بذری گندم شامل ریشه­چه و یک تا هفت ریشه خارج شده از اولین گره می­باشد ۲- ریشه های ثانویه نابجا یا کاذب که نقش اساسی و اصلی ریشه بر عهده این نوع ریشه­هاست و از طوقه منشا می­گیرند (سرمدنیا و کوچکی، ۱۳۷۶).

۲-۲-۲- برگ

روی هر ساقه معمولا ۷ تا ۸ برگ وجود دارد که از محل گره­های ساقه خارج می­شوند و به طور متناوب در ارتفاع ساقه قرار می­گیرند. هر برگ از دو بخش نیام و تیغه باریک و بلندی که به منزله دمبرگ است، تشکیل شده است که ساقه را به صورت غلافی در بین دو گره در بر می­گیرد و به استحکام ساقه کمک می­نماید. حد فاصل برگ و دمبرگ زوایدی زبانه مانند به نام زبانک[۲] و گوشوارک[۳] وجود دارد. زبانک از محل اتصال برگ به دمبرگ خارج می­شود. به ارتفاع ۲ تا ۳ میلی­متر، شفاف و بی­رنگ است. گوشوارک از دو زبانه تشکیل شده، بخشی از ساقه را احاطه می­کند و کرک­های ریزی دارد (امام، ۱۳۸۳).

 اهمیت برگ انتهایی ساقه گندم که جوان­تر از سایر برگ­هاست و دیرتر از بقیه به وجود می­آید، فوق­العاده زیاد است؛ زیرا عمل آن تامین کربوهیدرات­های ذخیره­ای دانه است. بنابراین هر عاملی که از ایجاد آن جلوگیری کند، اثر زیادی بر کاهش عملکرد دانه خواهد داشت. ضمنا ظهور آن برای کشاورزی کاربرد علمی دارد که فرا رسیدن زمان آبیاری را نشان می دهد (تاج بخش و پور میرزا، ۱۳۸۲).

۲-۲-۳- ساقه

ساقه گندم همانند تمامی گیاهان تیره غلات بند بند، توخالی و استوانه­ای است. به طوری که شکل استوانه­ای و وجود دسته­های فیبر در آن موجب استحکام ساقه می­شود. این ویژگی، ساقه را در مقابل خوابیدگی یا ورس مقاوم می­نماید. علاوه بر ساقه اصلی، اغلب رقم­های گندم دارای ساقه­های ثانویه به نام پنجه می­باشند. محل گره­ها در ساقه توپر و مغزدار می­باشند. ساختمان گره­ها نیز به استحکام گره­های ساقه کمک می­نماید و از خوابیدگی گیاه (ورس) جلوگیری می­کند. ارتفاع، رنگ و ضخامت ساقه در رقم­های مختلف متفاوت است (ایران نژاد و شهبازیان، ۱۳۸۴).

۲-۲-۴- گل آذین

در انتهای هر ساقه گندم یک سنبله وجود دارد که دارای یک محور اصلی است و روی محور اصلی سنبلک­ها یا سنبلچه­ها به وجود می­آیند و هر یک دارای ۳ تا ۵ گل هستند که بعد از لقاح معمولا  تعدادی گل در هر سنبلچه، بارور و به دانه تبدیل می­شود که بستگی به نژاد، نوع خاک و شرایط محیط زیست دارد. هر گلچه شامل یک مادگی یا تخمدان، یک خامه و سه پرچم است. سنبلچه به وسیله دو زائده مقعر به نام پوشه (گلوم[۴]) پوشیده می­شود و در آن ۳ تا ۵ گل وجود دارد و هر گل به وسیله پوشینه (گلومل[۵]) که از دو لایه به نام پالئا و لما تشکیل شده از اطراف احاطه شده است. علاوه بر این، در اطراف هر پرچم و مادگی، سه زائده کوچک به نام پوشینک (گلوملول[۶]) وجود دارد.

سنبله­دهی گندم در نژادهای مختلف به حالت فشرده، نیمه فشرده، سست یا نیمه سست هستند. رنگ سنبله نیز در رقم­های مختلف از سفید تا قرمز تغییر می­نماید. گندم گیاهی است خودگشن؛ ولی در شرایط خاص۴ تا ۵ درصد دگرگشنی دارد و برخی از نژادهای گندم در انتهای لما دارای تیغه­ای باریک و گاهی بلند به نام ریشک و برخی دیگر فاقد آن هستند. رنگ و اندازه و شکل ریشک در رقم­های مختلف، متفاوت است. ارقام ریشک­دار در مناطق خشک در مقایسه با ارقام بدون ریشک محصول بیشتری می­دهند (ایران نژاد و شهبازیان، ۱۳۸۴).

تعداد صفحه :۷۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***