دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده ی کشاورزی، گروه زراعت

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی«M. Sc. »

گرایش: زراعت

 عنوان:

بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم بر روی تغییرات مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد

و شناخت تراکم مطلوب ­­­­­­

استاد راهنما:

دکتر عیسی افشار

 استادان مشاور:

مهندس محمد کاظم شفازاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
فصل اول: کلیات
۱-۱- تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۲- سطح زیر کشت و تولیدات ……………………………………………………………………………………… ۵
۱-۳- اهمیت و دانۀ غلات از نظر غذایی……………………………………………………………………………. ۶
۱- ۳-۱- دانه (میوه)……………………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۳-۲- لایه آلئورون…………………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۳-۳- آندوسپرم ……………………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۳-۴- جنین ……………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۴- رشد و نمو غلات……………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۴-۱- جوانه زدن……………………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۴-۲- پنجه زنی……………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۴-۳- تشکیل ساقه (ساقه رفتن )……………………………………………………………………………….. ۱۴
۱-۴-۴- مرحله سنبله رفتن (خوشه رفتن)……………………………………………………………………. ۱۵
۱-۴-۵- مرحله گل دادن و باروری…………………………………………………………………………………… ۱۶
۱-۴-۶- مرحله تشکیل و رسیدن دانه…………………………………………………………………………….. ۱۷
۱-۴-۷-  ورس (خوابیدگی غلات)…………………………………………………………………………………… ۱۸
۱-۵- اهمیت اقتصادی گندم……………………………………………………………………………………………. ۱۸
۱-۶- نواحی کشت گندم در دنیا……………………………………………………………………………………… ۱۹
۱-۷- تقسیم بندی گندم بر مبنای خصوصیات ژنتیکی……………………………………………۱۹  
۱-۷-۱- گندمهای تک دانه یا Einkorn (دیپلوئید)……………………………………………………. ۲۰
۱-۷-۲- گندمهای جفت دانه (تتراپلوئید)……………………………………………………………………….. ۲۰
۱-۷-۳- گندمهای معمولی یا نان (دهگزاپلوئید)…………………………………………………………….. ۲۰
۱-۸- ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی دانه گندم:……………………………………………………………۲۰   
۱-۸-۱- کربوهیدرات………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۱-۸-۲- مواد پروتئینی……………………………………………………………………………………………………… ۲۱
۱-۸-۳- مواد چربی…………………………………………………………………………………………………………… ۲۱
۱-۸-۴- مواد سلولزی……………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
۱-۸-۵- مواد معدنی…………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۱-۸-۶- ویتامین ها…………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۱-۹- دانه گندم…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۱-۹-۱- خفتگی بذر (خواب بذر)…………………………………………………………………………………….. ۲۲
۱-۱۰- تراکم بوته ها………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۱-۱۰-۱ تراکم و ساقه های حامل سنبله گندم…………………………………………………………….. ۲۴
۱-۱۱- گروه های گندم و واکنش به عوامل محیطی……………………………………………………. ۲۵
۱-۱۱-۱- گندم و واکنش به نور و حرارت ………………………………………………………………… ….۲۵
۱-۱۱-۲رطوبت………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵
۱-۱۱-۳- خاک………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۱-۱۱-۴- تناوب زراعی…………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۱-۱۱-۵- کود……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………….. ۲۹
فصل سوم: مواد و روشها
۳-۱- مواد و روشها……………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
۳-۱-۱- انواع مشخصات محل آزمایش……………………………………………………………………………. ۳۶
۳-۱-۲روش های اندازه گیری………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۳-۲- خصوصیات خاک…………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۳-۳- مشخصات ارقام………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
۳-۴- عملیات داشت…………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۳-۴-۱- مبارزه با آفات و بیماریها……………………………………………………………………………………. ۴۱
۳-۵. عملیات برداشت……………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۳-۶- اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۳-۶-۱. وزن کاه با سنبله…… ۴۵
. ۳-۶-۲. وزن کاه…… ۴۵
۳-۶-۳. ارتفاع گیاه…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۳-۶-۴. بوته های خشک شده………………………………………………………………………………………….. ۴۵
 ۳-۷. اندازه گیری شاخص برداشت…… ۴۵
۳-۸. اندازه گیری صفات…… ۴۶
فصل چهارم: نتایج و بحث
۴-۱ نتایج و بحث…………………………………………………………………………………………… ۴۸
۴ –۲ – اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر صفات مورد بررسی قبل از تنش………………….. ۴۹
۴–۳- اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر صفات مورد بررسی…………….. ۵۰
۴–۴ – اثر ارقام مختلف بر صفات مورد بررسی بعد از تنش…………………………………………. ۵۲
۴–۵- اثر ارقام مختلف بر میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش……………………………. ۵۳
۴–۶- اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر صفات مورد بررسی……………… ۵۸
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………… ۷۰
پیشنهادات……………………………………………………………………. ۷۲
منابع………………………………………………………………………………. ۷۳
چکیده
 
برای بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم بر روی تغییرات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد و شناخت تراکم مطلوب بر روی دو رقم گندم کوهدشت و دهدشت آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۱۲ تیمار و در ۴ تکرار در شهرستان گچساران ، در مرکز آموزش کشاورزی امامزاده جعفر در سال زراعی ۹۱-۹۰ به مرحله اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایشی عبارت بودند از فاکتور A، ارقام گندم دیم (دهدشت و کوهدشت) و فاکتور B ، تراکم در ۶ سطح (۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۵۰۰ ) در متر مربع. نتایج تجزیه واریانس بر روی صفات مورد بررسی نشان داد که دو رقم دهدشت و کوهدشت از نظر طول سنبله، در سطح احتمال یک درصد و در صفت عرض پهنک برگ در سطح احتمال پنج درصد با هم اختلاف معنی دار آماری دارند. همچنین اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر طول سنبله، عرض پهنک برگ، طول ساقه و طول پهنک برگ معنی دار نبود. اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم مورد استفاده بر طول پهنک برگ در سطح احتمال آماری یک درصد معنی دار بود. همچنین نتایج جدول تجزیه واریانس نیز نشان داد که دو رقم گندم دهدشت و کوهدشت از نظر ضریب پنجه، تعداد بوته خشک شده در متر مربع و وزن هزار دانه در سطح احتمال یک درصد و در صفات ضریب پنجه غیر مثمر، تعداد دانه در سنبله، وزن کاه و ارتفاع بوته در سطح احتمال پنج درصد با هم اختلاف معنی دار آماری دارند. همچنین ارقام مورد استفاده از نظر ضریب سنبله بارور، عملکرد دانه در مترمربع، عملکرد تک بوته، وزن سنبله با کاه، وزن دانه در متر مربع و تعداد دانه در متر مربع و عملکرد دانه در هکتار، با هم تفاوتی نداشتند.
    همچنین اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر ضریب پنجه مثمر، ضریب پنجه غیر مثمر و  وزن کاه در سطح احتمال پنج درصد و تعداد بوته خشک شده در متر مربع در سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده و بر سایر صفات تاثیر معنی داری نداشت.
    اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم مورد استفاده بر ارتفاع بوته و تعداد بوته خشک شده در متر مربع  تاثیر معنی داری داشت. درهر دو رقم بیشترین عملکرد مربوط به تراکم ۵۰۰ بوته در متر مربع بود. با افزایش تراکم دانه در هر دو رقم تعدا پنجه مثمر، وزن هزار دانه کاهش یافت.
کلمات کلیدی: گندم، تراکم، شرایط دیم، عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک
 مقدمه:
 غلات نقش ویژه و مهمی در الگوی مصرف هر کشوری را در دنیا دارد و به همین دلیل از دیر باز حکومتهای حاکم بر دنیا برخوردی فعال در جهت ازدیاد غلات بویژه گندم مورد نیاز کشور خود کرده اند. از سقراط نقل می کنند که گفته است، نظامی می تواند بر آتن حکومت کند که قادر باشد نان آنرا براحتی تأمین کند. جمعیت دنیا در  ۷۰۰۰ ـ ۱۴۷۰۰۰سال قبل از میلاد   ۱۰-۵ میلیون نفر و در  ابتدای قرن بیستم حدود ۵/۱ میلیارد نفر در سال ۱۹۶۰ بالغ بر ۳ میلیارد نفر بوده است و در سال ۱۹۶۵ رشد جمعیت دنیا ۲% بوده است که بعداً در سالهای  (۱۹۷۷-۱۹۷۰)  به ۹/۱% و در سالهای (۹۰-۱۹۸۸) به ۶/۱ درصد کاهش یافته است. چنانچه رشد جمعیت بدین ترتیب ادامه یابد، جمعیت دنیا در سال ۲۰۲۵.  احیاناً به ۲/۸ میلیارد نفر خواهد رسید. بیش از ⅔ جمعیت دنیا در ممالک در حال توسعه زندگی می کنند و بیش از ۲۰% جمعیت ممالک توسعه نیافته در قحطی به سر می برند و متجاوز از ۵۰% فقر غذایی دارند که خود عامل مهم بیماری و ناتوانایی جسمی است. افزایش جمعیت دنیا یکی از مسائل مهم قرن آینده خواهد بود. یکی از مهمترین تولیدات غذایی برای انسان غلات می باشند تقریبا ۵۵% از پروتئین ها و ۱۵% از چربی ها،۷۰% از گلو سید ها و به طور کلی ۵۵-۵۰% کالری مصرف شده توسط انسان در دنیا به وسیله غلات تامین می گردد.   (نورمحمدی و همکاران، ۱۳۸۹).
گندم به عنوان مهمترین محصول استراتژیک همواره نقش اساسی درامنیت اقتصادی کشور هارا  ایفا نموده است. هزاران سال است که گیاه گندم و خواص بی همتای آن شناخته شده است. گذشت زمان و تنوع زیستی گیاه باعث گردیده تا مبدأ اصلی اجداد گندم امروزی مورد تردید قرار گیرد.
طبقه بندی گیاه گندم نانوایی به صورت زیر است :
قلمرو             : گیاهان          = Plantae
بخش             : گل داران       = spermatophyta
زیر بخش         : نهان دانگان     = angiosperm
رده               : تک لپه ای ها  = monocotyledon
راسته             : گرامینالس      = Graminales
خانواده یا قبیله  : تری تی سه آ  = Triticeae 
جنس            : گندمیان        = Triticum
گونه              : گندم نان       = Aestivum
متخصصان گندم را به ۱۶ گونه تقسیم و بر حسب اینکه سلولهای به وجود آورند ه آن دارای ۷ و ۱۴ یا ۲۱ جفت کروموزوم باشند و آنرا به سه گروه تقسیم می کنند بنابراین جنس گندم ۱۶ گونه دارد. مهمترین گونه های  زراعی که قابلیت فرآوری را دارندشامل T.dorumو T.vulgare یا T.aestiveumو T.cumpactumمی‌باشند.(کریمی،۱۳۷۱) . 
 ۱-۱ تاریخچه:
 اسناد و پژوهشهای باستانشناسی نشان داده اند که از قدیم الایام استفاده از غلات بویژه گندم برشته، به عنوان غذا برای انسان، همواره معمول بوده است. قدمت گندم را به ۱۵ – ۱۰ هزار سال قبل از میلاد مسیح در خاورمیانه و بخصوص فلات ایران نسبت می دهند .  (نورمحمدی و همکاران، ۱۳۸۹).
۱-۲ سطح زیر کشت و تولیدات :
    غلات گروهی از گیاهان زراعی متعلق به قبیله پوآسه ( گرامینه ) هستند و از هزاران سال پیش تاکنون در تغذیه انسان و دام دارای اهمیت زیادی می باشند. در این گروه از گیاهان زراعی،گندم، ذرت، چاودار، یولاف، ذرت  خوشه ای، ارزن و برنج قرار دارند و در ممالک مختلف دنیا بنا به ویژگیهای آب و هوایی، مسائل اقتصادی ، خاک و ….. دارای اهمیتهای متفاوتی هستند و بعضی از آنها در ممالکی که آشنایی زیادی با آنها ندارند اصلاً کشت و کار نمی شوند و یا در سطح بسیار کمی کاشته می شوند، همانند یولاف و چاودار در ایران . غلات به دلیل اهمیت بسیار زیادی که در تغذیه انسان و دام دارند بیشترین سطح زیر کشت را در میان تمامی گیاهان زراعی دارا  می باشند.
جدول شماره (۱-۱) بیانگر سطح زیر کشت، میانگین عملکرد و کل تولید جهانی می باشد. سطح زیر کشت گندم،جو، ذرت و برنج افزایش داشته و ذرت خوشه ای، ارزن ثابت مانده ولی چاودا و یولاف کاهش یافته است
جدول شماره ۱-۱سطح زیر کشت غلات، میانگین محصول در هکتار و تولید جهانی غلات
 ( ۱۹۹۳ FAO )

ناحیهسطح زیر کشت        
( هزار هکتار)
میانگین عملکرد
( کیلو گرم در هکتار )
کل تولید                                                 ( هزار تن )
۱۹۹۳۱۹۹۰۸۱-۱۹۷۹۱۹۹۳۱۹۹۰۸۱-۱۹۷۹۱۹۹۳۱۹۹۰۸۱-۱۹۷۹
آفریقا۷۸۳۷۹۷۱۳۷۹۶۴۶۶۵۱۲۰۸۱۲۳۳۱۱۱۲۹۴۷۰۲۸۸۰۱۹۷۱۹۵۴
آمریکای شمالی۹۳۱۹۷۱۰۲۳۱۳۱۰۴۷۰۴۳۶۹۰۳۹۲۹۳۵۳۱۳۴۳۸۸۳۴۰۱۹۳۸۳۶۹۶۱۴
آمریکای جنوبی۳۳۰۹۴۳۴۴۳۴۳۷۶۱۵۲۵۰۷۱۹۸۴۱۷۷۶۸۲۹۸۱۶۸۳۳۴۶۶۸۴۷
آسیا۳۰۷۳۴۱۳۱۰۸۲۲۳۰۴۰۴۴۲۹۳۸۲۷۷۶۲۱۰۶۹۰۲۸۸۳۸۶۲۸۷۶۶۴۰۲۵۱
اروپا۶۲۵۱۱۶۶۲۶۲۷۰۱۹۵۴۱۵۸۴۲۷۲۳۵۲۲۲۵۹۹۲۵۲۸۳۰۷۲۲۴۷۲۱۷
اقیانوسیه۱۴۸۷۳۱۳۵۳۸۱۶۱۹۶۱۹۷۴۱۸۰۴۱۳۵۴۲۹۳۵۴۲۴۴۲۶۲۱۹۶۴
دنیا۶۹۱۱۸۲۷۰۴۲۰۹۷۱۸۴۵۸۲۷۴۱۲۷۷۲۲۲۱۰۱۸۹۴۲۹۸۱۹۵۲۱۷۴۱۵۸۸۳۰۳

جدول ۱-۲ حاکی از آن است که عملکرد ذرت در همین تاریخ یعنی سالهای ۸۱-۱۹۷۹ میانگین عملکرد از ۳۳۴۰ کیلوگرم به ۳۶۵۸ کیلوگرم در هکتار در سال ۱۹۹۰ افزایش پیدا کرده است. بخش عمده این افزایش به علت استفاده از رقم های  ذرت دو رگه یا (هیبرید) بوده است. از نظر ارزش انرژی (کربوهیدرات) که از غلات حاصل می شود ذرت با تولید ۸۳۷ کیلو ژول در هکتار، برنج با ۷۳۷  کیلوژول در هکتار، ذرت خوشه ای با ۴۷۷ کیلو ژول در هکتار و گندم با ۴۶۰ کیلوژول در هکتار به ترتیب دارای مقامهای اول و چهارم می باشد.
جدول شماره ۱-۲. وضعیت جهانی غلات، ( سطح زیر کشت، تولید و مقدار محصول )            ( ۱۹۹۳ ، FAO )

غلاتدرصد سطح زیر کشتدرصد تولیدات محصولمیانگین محصول
 ( Kg. ha )
۱۹۹۰۸۱-۱۹۷۹۱۹۹۰۸۱-۱۹۷۹۱۹۹۰۸۱-۱۹۷۹
گندم۸/۳۲۷/۳۲۶/۳۰۲۸۲۵۸۶۱۸۸۶
جو۳/۱۰۳/۱۱۳/۹۸/۹۲۵۰۰۱۹۴۰
یولاف۹/۳۴۱/۲۳۱۹۰۰۱۶۶۰
چاودار۳/۲۱/۲۲۵/۱۲۴۲۰۱۶۶۰
برنج ( شلتوک )۸/۲۰۲۰۵/۲۶۲۵۳۵۴۰۲۷۶۰
ذرت۳/۱۸۹/۱۷۱/۲۵۶/۲۶۳۶۵۸۳۳۴۰
ذرت خوشه ای۶۳/۶۹/۲۱/۴۱۳۶۶۱۴۴۱
ارزن۶/۵۷/۵۵/۱۹/۱۸۲۰۶۷۰

 ۱-۳. اهمیت دانه غلات از نظر غذایی :
از روزگاران قدیم و از هنگامی که بشر خود را شناخت و یاد گرفت که چگونه برای برطرف کردن گرسنگی خود می تواند بعضی از گیاهان را رشد دهد و بویژه از دانه آنها استفاده کند، روز به روز به اهمیت بذر افزوده شده است، زیرا که بذر اصولاً بزرگترین منبع غذایی در دنیا شناخته شده است، آندوسپرم ( بافت غذایی تکامل یافته دانه ) و لپه ها در گیاهان دو لپه ای که در حقیقت برای رشد و گسترش جنین و جوانه به مصرف می رسد به بشر این امکان را داده است که از آنها به عنوان غذای روزانه استفاده کند. (نورمحمدی و همکاران، ۱۳۸۹) .
تعداد صفحه :۹۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***