دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاریخ کاشت و محلول …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : بررسی تاریخ کاشت و محلول پاشی کود “بر” برکیفیت ، عملکرد تک بوته 

 دانشکده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc.»

گرایش : زراعت

 عنوان :

 بررسی تاریخ کاشت و محلول پاشی کود “بر” برکیفیت ، عملکرد تک بوته و عملکرد واحدسطح درکشت شلغم(Brassica rapa L.).

  استاد راهنما:

دکتر عیسی افشار

استاد مشاور :

مهندس غضنفر محمدی نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان

 

 

صفحه

 

 چکیده………………………………………………………..

 فصل اول:  مقدمه وکلیات………………

 

۱

 

۲

۱-۱- مقدمه……………………………………………….۳
 ۱-۲- فرضیه های تحقیق…………………………۵
 ۱-۳- اهداف تحقیق………………………۵
۱-۴- کلیات گیاه شناسی شلغم…………………………۶
 ۱-۵- مشخصات شلغم مورد مطالعه…………….۸
۱-۵-۱-گل ها…………………………………..۸
 ۱-۵-۲- ریشه…………………………………………۹
۱-۵-۳- ارتفاع گیاه……………….۱۳
۱-۵-۴- برگ………………………      ۱۳
۱-۵-۵- ساقه……………………….   ۱۴
۱-۵-۶- طول عمر…………..۱۴
۱-۵-۷- ترکیبات شیمیایی شلغم رقم Brassica rapa L……..۱۵
۱-۵-۸- خواص دارویی شلغم رقم Brassica rapa L…..۱۶
۱-۵-۹- قسمت های مورد استفاده شلغم Brassica rapa L..۱۷
۱-۵-۱۰-  مضرات شلغم Brassica rapa L………….۱

فهرست مطالب

عنوان

 

 

صفحه

 

۱-۶- کشت و تولید شلغم(شرایط آب و هوایی کشت شلغم)………….۱۹
۱-۷- شرایط اقلیمی برای کشت و تیمار نمودن شلغم…………..۱۹
۱-۸- طریقه بذر…………………………………………………………………….۲۰
۱-۹- وقت بذر شلغم…………………………………………….۲۰
۱-۱۰- مقدار کود………………………………………………..۲۱
۱-۱۱- آبیاری……………………………………………………………۲۱
۱-۱۲- جمع آوری و نگهداری محصولات………………………………….۲۲
 ۱-۱۳- تجارت شلغم………………………………………………۲۲
۱-۱۴- اهمیت جهانی گونه های براسیکا( شلغم)……………………۲۳
۱-۱۵-  مهمترین عوامل  انتخاب شلغم و افزایش تولید……………..۲۴
۱-۱۶- دلایل بررسی تاریخ کاشت شلغم……………….۲۵
۱-۱۷- کود های شیمیایی و محلول پاشی با بر……………………………۲۵
۱-۱۷-۱-  خواص شیمیایی بر) (B……………………………….۲۶
 ۱-۱۷-۱-۱- کودهای عناصرکم محلول پاشی…………..۲۸
۱-۱۷-۱-۲-  بر در  خاک ها……………………..۲۹
 ۱-۱۷-۱-۳- فراکسیون ها………………………..۲۹
۱-۱۷-۱-۴-  بر در گیاهان…………………………..۳۰
۱-۱۷-۱-۵-  دلایل بررسی بر در گیاهان(شلغم)۳۰

فهرست مطالب

عنوان

 

 

صفحه

 

فصل دوم:  مروری بر تحقیقات انجام شده……………………..۳۳
 ۲-۱- تحقیقات انجام شده………………………………۳۴
۲-۱-۱- تحقیقات انجام شده در خارج کشور………۳۴
۲-۱-۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………..۴۲
فصل سوم:  مواد وروش ها………………..۵۱
۳-۱- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش……………………….۵۲
۳-۲-آب وهوای منطقه……………………………………..  ۵۲
 ۳-۳- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک………………………۵۴
۳-۴- مشخصات طرح آزمایش………………………………۵۵
۳-۵- تیمار های آزمایش…………………………………….۵۷
۳-۶- مراحل اجرای آزمایش……………………….  ۵۸
۳-۷- صفات مورد اندازه گیری………………………………  ۵۹
۳-۷-۱- عملکرد غده ها (کیلو گرم در هکتار)………..۵۹
۳-۷-۲-  عملکرد وزن تر برگ(کیلو گرم در هکتار)…………..۵۹
۳-۷-۳- عملکرد وزن خشک برگ(کیلو گرم در هکتار)….۵۹
۳-۹- محاسبه های آماری…………………………..۶

فهرست مطالب

عنوان

 

 

صفحه

 

فصل چهارم:   نتایج و بحث و پیشنهادات………………………….۶۱
۴- نتایج و بحث و پیشنهادات…………………………………………..۶۲
۴-۱- اثرتیمارهای تاریخ کشت بر عملکرد غده درگیاه شلغم………………… ۶۲
۴-۲- اثرتیمارهای تاریخ کشت بر وزن تر برگ درگیاه شلغم…… ۶۳
۴-۳- اثرتیمارهای تاریخ کشت بر وزن خشک برگ درگیاه شلغم…………۶۴
۴-۴- اثرتیمارهای تاریخ کشت بر وزن مخصوص درگیاه شلغم….. ۶۵
۴-۵- اثرتیمارهای دفعات محلول پاشی کود بر بر عملکرد غده درگیاه شلغم……..۶۶
۴-۶- اثرتیمارهای دفعات محلول پاشی کود بر بر وزن تر برگ درگیاه شلغم..۶۷
۴-۷- اثرتیمارهای دفعات محلول پاشی کود بر بر وزن خشک برگ درگیاه شلغم..۶۸
۴-۸- اثرتیمارهای دفعات محلول پاشی کود بر بر وزن مخصوص درگیاه شلغم……۶۹
۴-۹- اثر متقابل سطوح تاریخ کشت و دفعات کود پاشی بر بر عملکرد غده…..۷۰
۴-۱۰- اثر متقابل سطوح تاریخ کشت و دفعات کود پاشی بر بر وزن تر برگ………۷۱
۴-۱۱- اثر متقابل سطوح تاریخ کشت و دفعات کود پاشی بر بر وزن خشک برگ…….۷۲
۴-۱۲- اثر متقابل سطوح تاریخ کشت و دفعات کود پاشی بر بر وزن مخصوص……….۷۳
۴-۱۳- همبستگی بین صفات مورد بررسی……………………………….۷۷
۴-۱۴-  نتیجه گیری……………………………………………….۷۸
۴-۱۵- پیشنهادها………………………………………….۸۱
فهرست منابع………………………………………………………….

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تاریخ کاشت و محلول پاشی “بر” بر کیفیت، عملکرد تک بوته و تولید در واحد سطح شلغم (Brassica rapa L.) در نجف آباد یاسوج بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تیمار زمانی و کود در چهار تکرار انجام شده کود “بر” در چهار سطح یک بار، دو بار، سه بار و چهار بار محلول پاشی با غلظت یک در هزار (گرم کود خالص در هکتار) و تاریخ کاشت در روزهای ۱، ۸، ۱۵ و ۲۲ خرداد انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد تاریخ کشت زودتر باعث افزایش معنی دار عملکرد غده، وزن تر برگ و خشک برگ شلغم(Brassica rapa L.) گردید(p<%1). اما کاربرد کود  “بر” باعث افزایش معنی دار عملکرد غده، وزن تر برگ، وزن خشک برگ و وزن مخصوص  شلغم نگردید(p>%1). بیشترین اثر افزایشی تاریخ کشت بهاره بر عملکرد غده، وزن تر و خشک برگ شلغم اغلب در سطح، ) D4تاریخ کشت چهارم)، به دست آمده است. همچنین اثر متقابل تیمارهای تاریخ کشت- محلول پاشی کود”بر” بر وزن تر برگ، وزن خشک برگ در گیاه شلغم درسطح برهمکنشی)D4B4تاریخ کشت چهارم + چهار بار محلول پاشی “بر”)، دارای بیشترین اثر افزایشی می باشد. به این ترتیب سطح D4B4، بازخوردی عالی از ترکیب تیمارهای تاریخ کشت بهاره و تعداد کودپاشی “بر” می باشد. جالب این که وزن مخصوص شلغم در این سطح کمترین میانگین را دارد و با سایر صفات  مورد بررسی در این تحقیق دارای رابطه ی معکوس می باشد. در اکثر صفات مورد ارزیابی کاربرد تاریخ چهارم کشت(۲۲/۰۳/۹۱ ) به همراه محلول پاشی کود “بر” (بیش از یک بار۴،۳،۲ بار) سبب افزایش عملکرد و اجزای عملکرد شلغم گردید. عملکرد غده شلغم همبستگی مثبت و معنی­داری با وزن خشک برگ (**۹۸۲/۰=r)، و  همچنین  عملکرد غده همبستگی مثبت و معنی­داری با وزن تر برگ (**۹۴۰/۰=r)، داشت. در ضمن همبستگی وزن مخصوص با عملکرد غده، وزن خشک برگ، وزن تر برگ منفی می باشد.(حدود**۸۵/۰- =r)

کلمات کلیدی:

 شلغم .Brassica rapa L، تاریخ کاشت، “بر”، عملکرد.

مقدمه:

متوسط افت عملکرد سالانه شلغم به واسطه عدم تاریخ کشت مناسب در جهان حدود ۱۷ درصد بوده که تا بیش از ۷۰ درصد در هر سال می تواند افزایش یابد. ازسال۱۹۹۸،  ۲۵  میلیون هکتار از اراضی جهان به کشت ارقام شلغم وخردل اختصاص داشته است. اعتقاد بر این است که زراعت شلغم و خردل در اروپا از اوایل قرون وسطی آغاز گردیده و از اوایل قرن شانزدهم زراعت و تجارت شلغم راپا و شلغم ناپوس در هلند ثبت شده است. در آن زمان از روغن این گیاه بعنوان سوخت چراغ وروان کننده ماشینهای بخار استفاده می گردیده است. کشت تجاری شلغم از سال ۱۹۴۲ در قسمت شمالی قاره امریکا یعنی کشور کانادا شروع گردیده وامکان استفاده از روغن خوراکی در سال ۱۹۴۸ مورد توجه قرار گرفت و منجر به استخراج روغن خوراکی در سالهای ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ گردیده است. در سال ۱۹۶۸ اولین رقم شلغم با میزان اسید اروسیک پایین در کانادا تولید شده و هم اکنون کانادا به یک تولید کننده عمده شلغم تبدیل گردیده است. زراعت شلغم در استرالیا از سال ۱۹۶۹ آغاز و رقمهای مورد کشت متعلق به هر دو گونه شلغم .Brassica rapa L و شلغم براسیکا ناپوس می باشد که از ژاپن و کانادا به این کشور وارد گردیده اند. در سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۷ میزان اسیداروسیک روغن رقمهای شلغم Brassica rapa L و شلغم براسیکا ناپوس به کمتر از ۲ ۰/۰ کاهش یافت.

در سال ۱۹۷۴ رقم Tower بعنوان اولین رقم دو صفر شلغم که هم میزان اسیداروسیک و هم میزان گلوکوزینولات آن پایین بود معرفی شد. در سال ۱۹۸۱ تولید رقمهای شلغم با میزان گلوزینولات بالا تقریبا متوقف گردید . در دو دهه گذشته در ایران آزمایشهای به نژادی و به زراعی متعدد و متنوعی در بخش تحقیقات دانه های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بر روی گیاه شلغم صورت گرفته است. جمهوری اسلامی ایران با ۱۷۲۴۰ هکتار اراضی زیر کشت شلغم حدود ۰۶/۰  درصد زمینهای زیر کشت شلغم جهان را در اختیار دارد و با تولید ۱۷۰۱۰تن سهمی برابر ۰۴/۰   درصد از تولید شلغم  جهان را به خود اختصاص داده است. در استان کهگیلویه و بویراحمد آمار دقیقی ازکشت شلغم وجود ندارد و در حال حاضرعمده کشت آن در مناطق سردسیر استان می باشد. در شهرستان یاسوج نیز روند افزایشی در تولید شلغم طی چند سال اخیر به وجود آمده است. حدود ۷/۹۶ درصد از اراضی ایران در محدوده آب و هوایی خشک و نیمه خشک قرار گرفته که از این مقدار ۷/۲ درصد جزء مناطق بسیار خشک، ۷/۶۴ درصد جزء مناطق خشک و ۳/۲۹ درصد جزء مناطق نیمه خشک قرار دارد. لذا استفاده صحیح از منابع موجود و فاکتورهای مؤثر کشاورزی به اولویت مهم این بخش تبدیل شده است. تا حداکثر بهره وری به دست آید.

تمام عملیات اجرائی در خصوص پرورش گیاهان رسیدن به هدف بهره وری از آن است که بسته به نوع پرورش، خواسته های پرورش دهنده و همچنین نیاز جامعه متفاوت می باشد. لذا هر پرورش دهنده ای حداکثر سعی و تلاش خویش را معطوف می دارد تا با استفاده از امکانات صنع بشر و مواد طبیعی اعم از پتانسیل های منطقه ای و بهره وری بهینه از پتانسیل ژنتیکی بالقوه گیاه بتواند همه آن ها را در یک راستا همخوان کرده و با بالفعل کردن آن ها حداکثر بهره وری کمی و کیفی را داشته باشد. در این میان می توان بیان نمود هدف اصلی و بنیادی کاشت شلغم تولید غده سالم (بدون پوکی) می باشد. نظر به اینکه «تاریخ کشت مناسب» و عوامل مؤثر در آن می تواند به یک عامل مثبت تبدیل شده و منجر به تأثیر گذاری معنی داری در تولید کمی و کیفی این محصول در واحد سطح بشود. به همین دلیل استفاده از “تاریخ کشت مناسب” و محلول پاشی با عنصر” بر” می تواند تأثیر به سزائی در  افزایش تولید غدد سالم و فاقد پوکی این محصول داشته باشد. در این تحقیق« بررسی تاثیر تاریخ کاشت و محلول پاشی کود “بر” بر کیفیت و عملکرد تک بوته و عملکرد واحدسطح شلغم[۱] درمنطقه یاسوج» در همین راستا انجام گرفت.

فرضیه های تحقیق:

۱- کود “بر” با عث جلوگیری از پوکی در غده شلغم شده و باعث محکم شدن و بالا رفتن وزن غده می شود.

۲- تاریخ کشت نامطلوب باعث ورود زود هنگام به مرحله زایشی و پوکی غده شلغم می شود.

۳- اثر متقابل تاریخ کشت شلغم و محلول پاشی کود “بر” بر کیفیت و عملکرد تک بوته و عملکرد واحد سطح شلغم می تواند معنی دار باشد.

هدف :

به طور کلی هدف از اجرای این تحقیق به طور خاص بررسی تأثیر تاریخ کشت و محلول پاشی باعنصر” بر” در افزایش کیفیت و عملکرد تک بوته و عملکرد واحد سطح در گیاه شلغم می باشد. ولی هدف خاص این آزمایش بررسی دو فاکتور فوق بر روی عملکرد کمی شلغم با موضوع قرار دادن موارد ذیل می باشد که می تواند اهداف علمی و کاربردی مسئله را پوشش دهد .

  1. تعیین مناسب ترین مراحل کاربرد کود “بر” بر عملکرد شلغم.
  2. بررسی اثر تاریخ کاشت گیاهی بر روی کیفیت و عملکرد تک بوته و عملکرد واحد سطح در شلغم.
  3. بررسی اثر کاربرد محلول پاشی کود “بر” در زمان های مختلف و دفعات متفاوت بر عملکرد شلغم.
  4. تعیین مناسب ترین تیمار کودی”بر” و بهترین تاریخ کاشت(اثر متقابل) برای دستیابی به حداکثر عملکرد و جلوگیری از پوکی وافزایش وزن غده شلغم.
  5. امکان بهره مندی از افزایش عملکرد در واحد سطح با بکارگیری امکانات و دانش نوین و یافته های تحقیقاتی جهت کشاورزان منطقه .

۱-۴- کلیات گیاه شناسی شلغم:

شلغم   Var.rapa) Brassica rapa L.)در کتب طب سنتی با نام « شلجم » که معرب « شلغم » است نامبرده شده است.جینور(۱۳۵)، شلغم به فرانسوی Navet و انواع علوفه ای آن را Raves و Rabioules گویند و به انگلیسی غده آن را Turnip و برگ های سبز آن   green Turnip نامیده می شود.

Brassica napus L. Var. nappus

شلغم غده ای جزء تیره Cruciferae جنس Brassica و دارای گونه های مختلفی است . گونه هایی با ریشه مدور و شلغمی شکل و ریشه دراز که  Brassica rapa L. Var.rapa  و Brassica napus Var. napobrassica   و سرانجام گونه های علوفه ای، ترب، تربچه و خردل سفید و غیره جزء این جنس می باشند که برای استفاده از اندام های رویشی کشت  می گردند.

 Brassica napus L. var.napus   یا کلزا  و var.silvstris Brassica rapa یا شلغم روغنی جزء گیاهان روغنی می باشند (Geisler Gerhard 1980 ) .  برخی از گیاه شناسان شلغم را به نام علمی     L. Var. Rapa Brasssica rapa و نوعی از آن به نام Chou navet یا کلم سوئدی (Rutabagas ) را Brassica rapa یا B. napo brassica نامگذاری کرده اند و اصولأ در نامگذاری جنس Brassica اتفاق نظر بین تمام گیاه شناسان وجود ندارد(اصلانی،۱۳۸۳).

شلغم[۲] گیاهی است دو ساله با برگ های کشیده و بیضی شکل و کمی خشن ناصاف پوشیده از تک وتوک کرک پراکنده یا بدون کرک ، با بریدگی های زیاد به رنگ سبز و سفید.محل اصلی و اولیه این گیاه مشخص نیست. گل های این گیاه به صورت خوشه ای و روی شاخه های متعدد که برروی ساقه قرار دارند بوجود می آیند. رنگ گل ها زرد و به شکل صلیب می باشد. غلاف حامل دانه های آن پهن و طویل و هریک دارای ۱۵ تا ۲۰ دانه می باشد. ریشه آن متورم و به دو شکل گرد و پهن ویا دراز به رنگ سفید با لکه ای بنفش و یا کاملا سفید است. میوه آن غلافی باریک دراز که در آن چند دانه سیاه قرار دارد. تکثیر شلغم ا زطریق کاشت تخم آن صورت می گیرد. واریته های زودرس در ایران از اویل بهار تا اواسط بهار کاشته می شوند و پس از ۵۰ -۴۰ روز قبل از این که گرمای شدید تابستان برسد برداشت می شود. ، زیرا شلغم در هوای گرم خوب رشد نمی کند و برعکس در هوای سرد خوب رشد می کند و ارقام دیر رس در اواخر تابستان کاشته می شود  که برداشت ریشه در پاییز صورت می گیرد و معمولا پس از دو ماه ریشه آن آماده برداشت خواهد بود. قسمت برجسته و گوشتی این گیاه به صورت پخته مورد محلول پاشی قرار می گیرد .(Bowman et al.,2000) طعم آن گاهی ملایم و شیرین و گاهی تند است. این گیاه انواع مختلفی دارد که بعضی از آن ها برای محلول پاشی و خوراک حیوانات اهلی و برخی دیگر برای محلول پاشی در غذاهای انسان استفاده می شود. انواعی که برای محلول پاشی خوراک انسان هستند عبارتند از: شلغم سفید بلند، شلغم سفید بشقابی، شلغم سفید کُرَوی، شلغم زرد، شلغم قرمز میلون، شلغم خاکستری یا سیاه، آب و هوا و خاک این گیاه در مناطق مرطوب و معتدل به خوبی عمل می آید و احتیاج به آب فراوان دارد. بهترین خاک برای کشت این گیاه زمین هایی هستند که شنی رُسی باشند. این گیاه را با توجه به درجه حرارت محیط از اول فروردین ماه تا اول تیرماه می کارند تا محصول پیش رس به دست آورند. ولی برای کشت عادی مناسب ترین زمان کشت شلغم، پائیز و اوایل شهریور ماه است، که محصول بهتری عاید می شود. در کشت عادی بایستی مراقبت شود که بذر انواع پیش رس را در ماههای شهریور و مهرماه و بذر انواع دیر رس را از مردادماه تا شهریورماه بکارند. کاشت این گیاه به صورت دستپاش ( کرتی ) یا ردیفکاری ( خطی ) صورت می گیرد. واضح است در صورتی که از روش ردیفکاری استفاده شود، از نظر زیبائی سطح کشت و آبیاری و سایرعملیات زراعی مزیت دارد.نحوه کاشت به این طریق است که بذر را به یکی از دو روش فوق در زمین اصلی می پاشند، سپس با دندانه بذر را زیر خاک نموده آنگاه آبیاری می کنند. وجین کردن و تُنُک کردن و تعداد دفعات آبیاری اثر مستقیم در رشد گیاه خواهد داشت. زمانی که بوته ها چند برگه شدند، بوته های اضافی را از زمین خارج می سازند، به طوری که فاصله بین دو بوته از یکدیگر ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر و فاصله خطوط در ردیفکاری ۲۰ سانتیمتر باشد(.(Bowman et al.,2000 در تابستان و روزهای گرم آب بیشتری به زمین می دهند تا محصول آبدار و خوش طعم گردد. برای بذرگیری ازبوته های شلغم، در پائیز که برداشت انجام می شود، از میان شلغم ها، سالمترین و بهترین آن ها را از نظر اندازه و ترکیب نگهداری و در محلی سرپوشیده زیر خاک یا ماسه خشک نگهداری می کنند. به ترتیبی که آن ها یخ نزنند و برای جلوگیری از یخ زدن روی خاک را با کاه و یا برگ های خشک و یا پوشال می پوشانند. در اوایل فروردین ماه آن ها را خارج ساخته و در زمینی که قبلا آماده کرده اند و دارای خاک خوب و قوی باشد به فاصله ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر از یکدیگر می کارند. برای آن که بخواهند بذر انواع مختلف این گیاه را تهیه کنند بایستی هرنوع آن را به فاصله زیاد و جدا از نوع دیگر بکارند. به این منظور بایستی مزرعه مناسبی داشت تا از تداخل انواع مختلف پرهیز شود و از دورگه شدن بذر شلغم ها جلوگیری گردد. اما اگر منظور فقط بذرگیری از یک نوع باشد نیازی به این احتیاط ها نیست. پس از آن که بوته های شلغم به گل رفت نوک خوشه های گل را قطع می کنند، تا غلاف های پائینی بهتر تغذیه نموده و تقویت شوند. زمانی که غلاف ها زرد شدند آن ها را با شاخه از بوته قطع نموده و در سایه خشک می کنند. سپس به طور ملایم آن ها را تکان می دهند ( به زمین می کوبند ) تا بذرها از داخل غلاف خارج شوند. آنگاه بذرها را جمع آوری کرده در ظرف مناسبی نگهداری می کنند(.(Bowman et al.,2000

 ۱-۴-۱- انواع ارقام شلغم:

 شلغم از لحاظ شرایط اقلیمی ونموی به دو گروه اصلی وچندین زیر گروه فرعی تقسیم شده است که عبارتنداز:

۱-۴-۱-۱- انواع معتدله:

 ارقام معتدله شلغم که برای نشو ونموی خود به آب وهوای ملایم نیازمند است نموی آن سریع و زود رس ودارای کیفیت عالی(مزه شیرین واشتها آور) بوده است و برای تولیدبه هوای معتدله ضرورت دارد.انواع مهم شلغم معتدله شامل:

الف.پرپل تاب[۳]

ب.وایت گلاوب[۴]

ج.گولدن بال[۵]

د.جاپانیس وایت[۶]

ه.پوتاشیم

و.فاسورس

ی. نایتروجن

۱-۴-۱-۲- انواع گرمسیری: ارقام گرمسیری شلغم که برای نمو خود به آب وهوای گرم نیاز دارند. از نگاه قدرت حاصل دهی زیاد ولی حاصل داده شده دارای کیفیت ضعیف، نموی آن بطی، دیرس، مزه آن تند بوده و در مناطق معتدله نیز نمو می کند.

انواع مهم شلغم گرمسیری شامل:

الف. پوساکانچین

ب. پوساسوتی

ج. پوساسوارنیما: پوساسوارنیما یک نوع شلغم جدید است که از لقاح نوع شلغم گلدن بال و نوع عمومی آن جاپانیس وایت به وجود آمده است که بعد از ۴۵-۶۰ روز آماده رشد ونمو است که به شکل طویل و مدور بوده ودر مقابل امراض و آفات مقاومت دارد.

به استناد بررسی های انجام گرفته توسط فرندسن[۷]و اولسن[۸] ثابت گردیده که شلغم یک هیبرید آمفی دیپلویید طبیعی بوده و حاصل تلاقی شلغم روغنی و کلم می باشد. پنج گونه از جنس براسیکا که در سطح جهان به عنوان دانه روغنی کشت می شوند عبارتند از :

  • گونه شلغم (Brassica rapa)ژنوم AC،۱۹=n:

این گونه کلزای معمولی است که عموما در اروپا و کانادا کشت می شود و در کانادا به کلزای(شلغم روغنی) آرژا نتینی معروف است زیرا برای اولین بار از آنجا به کانادا وارد شده است. دارای ارقام بهاره و پائیزه با عدد کروموزومی ۳۸ بوده و مهمترین گونه جنس براسیکا، محسوب می شود.

  • شلغم روغنی(Brassica rapa) ژنوم A،۱۰=: n قبلا” این گونه campestris نامیده می شد. درکانادا به کلزای لهستانی معروف است، زیرا برای اولین بار از آنجا وارد کانادا شده است . این گونه یکی ازگونه های بدون غده شلغم واقعی می باشد.ارقام بهاره و زمستانه این گونه با عدد کروموزومی برابر ۲۰ به عنوان منبع مورد کشت و کار قرار می گیرند.

تعداد صفحه :۱۱۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***