دانلود پایان نامه ارشد : برهم ­کنش پساب تصفیه شده­ی شهری …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : برهم ­کنش پساب تصفیه شده­ی شهری و کودهای شیمیایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده کشاورزی، گروه زراعت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی(M.Sc.)

گرایش:  زراعت

عنوان:

برهم­کنش پساب تصفیه شده­ی شهری و کودهای شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه­ای

 استاد راهنما:

دکتر محمدمهدی رحیمی

استاد مشاور:

دکتر خدابخش پناهی­کردلاغری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                              صفحه

       چکیده                                                                                                   ۱

       فصل اول: کلیات

      ۱-۱- مقدمه                                                                                            ۲

       ۱-۲- فرضیات پژوهش                                                                                ۸

      ۱-۳- هدف از اجرای این پژوهش                                                                   ۹

 

       فصل دوم: سابقه پژوهش

      ۲-۱- تاریخچه استفاده از فاضلاب در کشاورزی                                                ۱۰

      ۲-۲- خصوصیات فاضلاب های شهری                                                           ۱۲

      ۲-۳- تصفیه فاضلاب                                                                                ۱۳

      ۲-۳-۱- تصفیه مصنوعی فاضلاب                                                                 ۱۴

      ۲-۳-۲- تصفیه طبیعی                                                                             ۱۴

      ۲-۴- تاثیر فاضلاب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک                   ۱۵

      ۲-۴-۱- شوری                                                                                       ۱۶

      ۲-۴-۲- نسبت جذب سدیم(SAR)                                                             ۱۷

      ۲-۴-۳- اسیدیته(PH)                                                                             ۱۷

      ۲-۴-۴- غلظت عناصر سنگین در خاک                                                         ۱۷

      ۲-۵- بررسی تاثیر آبیاری با فاضلاب روی عملکرد و غلظت عناصر معدنی                ۱۸                                                              

      ۲-۵-۱- عملکرد و شاخص های رشد                                                            ۱۸

      ۲-۵-۲- تاثیر فاضلاب بر تجمع عناصر شیمیایی در اندام های مختلف گیاه               ۲۱

      ۲-۶- اثر کودهای شیمیایی بر خصوصیات کمی گیاهان                                      ۲۵

      ۲-۷- تاثیر آبیاری با فاضلاب بر آلودگی آب های زیر زمینی                                 ۲۶

      ۲-۷-۱- نیترات                                                                                      ۲۷

      ۲-۷-۲- میکروارگانیسم های بیماری زا                                                          ۲۷

      ۲-۷-۳- عناصر سنگین                                                                             ۲۷                                                                    

      ۲-۷-۴- ترکیبات آلی سمی                                                                        ۲۸

      ۲-۸- مسایل بهداشتی استفاده مجدد از فاضلاب                                               ۲۸

      ۲-۸-۱- حذف عوامل بیماری زا در روش های تصفیه فاضلاب                              ۲۸

      ۲-۸-۲- انواع سیستم های آبیاری در رابطه با استفاده از فاضلاب                           ۲۸

 

      فصل سوم: مواد و روش ها

     ۳-۱- موقعیت و مشخصات آب و هوایی محل اجرای آزمایش                                 ۳۰

     ۳-۲- ویژگی های خاک محل آزمایش                                                            ۳۰

     ۳-۳- نحوه تامین آب و پساب فاضلاب                                                            ۳۱

     ۳-۴- موارد زراعی                                                                                    ۳۱

     ۳-۴-۱- انتخاب رقم                                                                                  ۳۱

     ۳-۴-۲- آماده سازی زمین و نحوه کشت                                                         ۳۲

      ۳-۴-۳- عملیات زراعی                                                                             ۳۲

     ۳-۵- اجرای طرح                                                                                     ۳۲

     ۳-۵-۱- تیمارهای مورد مطالعه                                                                    ۳۲

     ۳-۵-۲- تاریخ و نحوه نمونه گیری                                                                 ۳۳

     ۳-۵-۳- روش های اندازه گیری مشخصات گیاهی                                              ۳۳

     ۳-۶- تجزیه و تحلیل آماری                                                                        ۳۴

 

     فصل چهارم:  نتایج وبحث و پیشنهادات

     ۴-۱- تعداد سنبله در متر مربع                                                                     ۳۵  

     ۴-۲- عملکرد بیولوژیک                                                                             ۳۸

     ۴-۳- طول بلال                                                                                       ۴۰

     ۴-۴- قطر بلال                                                                                        ۴۲

     ۴-۵- تعداد ردیف در بلال                                                                           ۴۳

     ۴-۶- تعداد دانه در ردیف                                                                           ۴۵

     ۴-۷- وزن صد دانه                                                                                   ۴۶

     ۴-۸- نتیجه گیری                                                                                    ۴۸          

     ۴-۹- پیشنهادات                                                                                      ۴۹       

چکیده:

 به منظور بررسی اثر پساب تصفیه شده ی شهری و کودهای شیمیایی بر عملکرد کمی ذرت دانه­ای، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در تابستان سال۱۳۸۹ در شهرستان گچساران اجرا گردید. کرت اصلی شامل دو سطح W1= آبیاری با آب معمولی و W2= آبیاری گیاهان در کل دوره رشد با پساب تصفیه شده فاضلاب و کرت فرعی شامل ۳ سطح کودی: F1= شاهد (عدم استفاده ازکودهای شیمیایی)، F2= اعمال نصف کودهای شیمیایی N،  Pو K توصیه شده و F3= اعمال کامل کودهای شیمیایی N،  Pو K توصیه شده بودند. نتایج نشان داد که برهمکنش آبیاری و کود شیمیایی بر صفات عملکرد دانه، طول بلال و تعداد دانه در ردیف بلال معنی­دار گردید. بیشترین عملکرد دانه مربوط به آبیاری با پساب تصفیه شده و تیمار کودی نصف کودهای شیمیایی N، P و K توصیه شده و کمترین آن مربوط به آبیاری معمولی و بدون مصرف کود، بود. همچنین اثر تیمار آبیاری و کودی بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، طول بلال، قطر بلال، تعداد ردیف  در بلال، تعداد دانه در ردیف و وزن صد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بود. استفاده از پساب تصفیه شده شهری در مقایسه با آبیاری معمول سبب افزایش معنی­دار کلیه این صفات گردید. به طوریکه مقدار عملکرد دانه برای تیمارهای W1، W2، F1، F2 ، F3، W2F2، W2F1و W2F3 به ترتیب ۶۳۰۳، ۸۳۶۳، ۵۷۶۰، ۷۹۷۵، ۸۲۶۵، ۹۲۹۰، ۷۴۰۰ و  ۸۴۰۰ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. در تیمار کودی F3 (اعمال کامل کودهای شیمیاییN، P وK توصیه شده) بالاترین و در تیمار کودی F1 (شاهد یا عدم استفاده از کودهای شیمیایی) کمترین این مقادیر بدست آمد.

واژه های کلیدی: پساب تصفیه شده ، کودهای شیمیایی، عملکرد، ذرت

۱-۱- مقدمه

وقتی تأمین آب شیرین تجدید شونده، پاسخگوی نیازی فعالیت های کشاورزی، صنعتی و مصارف شهری نباشد، ناگزیر توجه بشر بسوی پیدا کردن گزینه های دیگر جلب خواهد شد که از آن جمله می توان به پساب های تصفیه شده، فاضلاب شهری، آب دریا نمک زدایی شده و دیگر آب های غیرمتعارف اشاره کرد (Goosen and Shayya, 1990). در این بین فاضلاب شهری مایع یا آبی بسیار باارزش است که به سبب دارا بودن مواد معدنی و آلی می­تواند نقش مهمی در باروری زمین­های کشاورزی نیز داشته باشد (حسینیان، ۱۳۸۱). استفاده از آب فاضلاب شهری هرچند مفید است اما از لحاظ بهداشتی با مخاطراتی نیز همراه است که بهره­برداری از آن را تا حدی پیچیده و مشکل می­سازد. در جدول ۱-۱ شماری از آلودگی­هایی که ممکن است بوسیله آب فاضلاب تصفیه نشده انتقال یابد آورده شده است.

بر اساس آمار، در ایران سالانه بالغ بر ۵ میلیارد متر مکعب آب ( حدود ۵% از آبی که استحصال می شود) به مصارف شرب و بهداشت می رسد و نزدیک به یک میلیارد متر مکعب (حدود ۱%) آب نیز در بخش صنعت مصرف می شود (ملکوتی، ۱۳۷۸). از اینرو حجم عمده ای از آب مصرفی در این دو بخش بصورت فاضلاب شهری و پساب های صنعتی از مدار استفاده خارج می شوند. بر اساس گزارش مسیبی بین ۵۰ تا ۷۵% آب شهری بصورت پساب به محیط برمی گردد. رهایی از این حجم عظیم از فاضلاب ها باید به گونه ای باشد که اثرات سوء زیست محیطی بر منابع آب، خاک و بهداشت عمومی نداشته باشد. تصفیه کامل این گونه فاضلاب ها بسیار پرهزینه است با این وجود امروزه به لحاظ مشکل کمبود آب و بحران حاصل از آن و نیز با توجه به هزینه های بالای استحصال و انتقال آب، استفاده مجدد از پساب فاضلاب در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله ایران جایگاه ویژه ای (بخصوص در بخش کشاورزی) پیدا کرده است (EPA.1995.). هر چند پساب فاضلاب در مقایسه با حجم آب آبیاری مورد نیاز برای کشاورزی در کشور، مقدار ناچیزی را شامل می شود اما بهره برداری از همین مقدار باعث می شود که آب های با کیفیت بالا را بتوان در مصارف با اهمیت تری به کار برد (عابدی، ۱۳۸۰).

جدول ۱-۱- انواع بیماری­هایی که بوسیله فاضلاب تصفیه نشده انتقال می­یابد (حسینیان، ۱۳۸۱)
نوع بیماریتحول انتقالعامل
اسهال آمیبیانسان به انسان از طریق غذای آلوده، حشرات، تماس انسانها با یکدیگر، آب آلودهپروتوزئرها
اسهال معمولیانسان به انسان از طریق آب آلوده، غذای آلوده، حشراتSHIGELEA
وباانسان به انسان از طریق آب آلودهVIBROCHLOR
دراکونکولوزانسان به انسان از طریق آب آلودهDRACUN CULOE
کرم کدوحیوانات به انسان از طریق آب و غذای آلوده و مواد و اشیائی که بوسیله مبتلا لمس شده استECHINO COCCOSE
عفونتهای کبدیانسان به انسان از طریق آب آلوده، تماس بین انسانهاVIRUSES
زردیحیوانات به انسان از طریق آب و غذای آلوده و تماس بین انسانها و حیواناتLEPTUSPERIA
شبه حصبهانسان به انسان از طریق تماس بین انسانها، آب و غذای آلودهSALMONOLLA
شیستوزوموناسحیوانات به انسان از طریق حشراتیکه در آبهای آلوده زندگی می­کنند، غذای آلودهTREMATODE
تولارمیحیوانات به انسان از طریق آبهای آلوده، حیوانات اهلی، حشراتTULAROMTS
حصبهانسان به انسان از طریق آب و غذای آلوده تماس بین انسانهاSALMONOLLA

بهره برداری صحیح از فاضلاب های شهری، مشکل آلودگی آب های سطحی را نیز کاهش می دهد، این عمل نه تنها باعث حفظ منابع آب می گردد، بلکه به علت وجود مواد و عناصر غذایی موجود در آن برای رشد گیاهان بسیار سودمند است(بهروز، ۱۳۸۵). موجود بودن این پساب در نزدیکی مراکز شهری، امکان افزایش محصولات کشاورزی در اطراف این مناطق را فراهم می کند. همچنین وجود نیتروژن و فسفر در فاضلاب، می تواند به حذف یا کاهش مصرف کودهای شیمیایی مورد نیاز محصولات کشاورزی منجر گردد (عابدی، ۱۳۸۰). استفاده از فاضلاب در آبیاری مزارع کشاورزی از سابقه طولانی در کشورهای مختلف دنیا برخوردار است. در نواحی مدیترانه ای، فاضلاب به عنوان یکی از منابع مهم آب آبیاری کشاورزی به شمار می­رود (صفری و همکاران، ۱۳۸۱). شکل صحیح و بهداشتی استفاده از فاضلاب در کشاورزی که بر اساس استفاده از فاضلاب تصفیه شده استوار است، صرفاً در قرن اخیر مطرح شده است. بخش کشاورزی با توجه به مصرف بالای آب دارای بزرگترین پتانسیل استفاده مجدد از آب است. استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای کشاورزی، اگر چه در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا از اوایل قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته است، اما باید خاطر نشان نمود که استفاده از فاضلاب برای آبیاری، بخصوص غلات، در کشورهایی همانند هند، چین و بعدها در خاورمیانه از دیرباز معمول بوده است. حتی در مناطقی که آب به فراوانی وجود دارد، تصفیه و استفاده مجدد از پساب برای جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی در حال افزایش است (صفری و همکاران، ۱۳۸۱). امروزه پساب در بسیاری از کشورها بخش مهمی از منابع آب تجدید شونده را شامل می شود و بطور عمومی استفاده از فاضلاب در کشاورزی مورد پذیرش قرار گرفته و فواید زراعی و اقتصادی فراوان آن، این موضوع را تصدیق می کند (عابدی، ۱۳۸۰).

امروزه تحقیقات در زمینه استفاده از انواعی از آبهای نامتعارف از جمله فاضلاب ها در آبیاری اراضی کشاورزی و مشاهده جنبه های مختلف تاثیر آن بر تولید کمی و کیفی گیاهان زراعی و باغی از جایگاه ویژه­ای در بسیاری از کشورهای دنیا مطرح است.

تحقیقات صورت گرفته نشان می­دهد هر چند فاضلاب تصفیه شده خانگی حاوی مقادیر قابل توجهی از مواد مغذی است که می تواند برای رشد گیاهان سودمند باشد و مصرف کودهای شیمیایی را در اراضی کشاورزی کاهش دهد (Marten and et al, 1980). اما گاها برخی از این عناصر غذایی در حد بیش از میزان مورد نیاز گیاهان می باشند، که ممکن است موجب بروز سمیت در اندام گیاهان و نیز رشد بیش از اندازه سبزینگی و یا کاهش کیفیت آنها گردد (عابدی،۱۳۸۰).

با توجه به کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشکی همانند ایران، استفاده از پساب فاضلاب ها در امر تولید محصولات زراعی می تواند به عنوان منبع آب مطمئنی برای آبیاری مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه نه تنها بخشی از کمبود آب کشاورزی جبران خواهد شد، بلکه از اثرات سوء تخلیه بی رویه فاضلاب ها و خسارت های آن به منابع کشاورزی و آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری به عمل می آید (عرفانی و همکاران، ۱۳۸۰). پیش­بینی شده در سال ۱۴۷۰۰ بیش از ۱۰ میلیارد متر مکعب آب در سال در بخش شرب شهری، روستایی و صنعت، مصرف می­شود، بنابراین با فرض ضریب بازیافت ۶۰ تا ۷۰ درصد، حدود ۶ تا ۷ میلیارد متر مکعب آب در سال قابل بازیافت بوده و می تواند به طور مستقیم ظرفیت تأمین آب کشور برای مصارف کشاورزی و صنعت را افزایش دهد (عابدی کوپایی و همکاران، ۱۳۸۲). مهمترین دلایل کاربرد مجدد پساب ها را می توان در ۷ مورد به شرح زیر خلاصه کرد (جعفرزاده حقیقی، ۱۳۷۵).

۱- کاهش فشار بر منابع آب

 برداشت بی­رویه از منابع آب موجود موجب افت سطح آب زیرزمینی در بسیاری از نقاط جهان شده است و این پدیده مشکلات بسیاری از جمله نشست زمین، شور شدن آب و کاهش دبی چاه ها را به دنبال خواهد داشت. استفاده دوباره از پساب موجب کاهش میزان برداشت از آبخوان­ها می شود.

۲- کاهش هزینه آب کشاورزی

 در بسیاری از موارد تولید آب برای کشاورزی مستلزم صرف هزینه های گزاف جهت انتقال آب از نقاط دور دست، احداث سد و بندهای انحرافی و یا پمپاژ آب از اعماق زمین می­باشد در حالی که پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب در سطح زمین قرار دارند از طرف دیگر به علت ثبات تقریبی جریان آب نیازی به مهار توسط سد و بند نیز ندارد.

۳- کاهش هزینه کود کشاورزی

اصلاح زمین های کشاورزی و افزایش حاصلخیزی آن یکی از هزینه های عمده جاری در فعالیت های کشاورزی است، در حالی که پساب خروجی از تصفیه­خانه ها دارای مواد مغذی از قبیل نیتروژن، فسفر و پتاسیم در حد مطلوب می باشد. بطوری که مطالعات انجام شده در نقاط مختلف دنیا نشان داده بسیاری از محصولات آبیاری شده با پساب نیازی به افزودن کودهای شیمیایی یا حیوانی ندارند. از این جهت صرفه جویی زیادی در هزینه تولیدات کشاورزی صورت می گیرد.

۴- افزایش تولید محصولات کشاورزی

 دسترسی به پساب فاضلاب به عنوان یک منبع مطمئن و دائمی آب و مواد مغذی موجب می شود محصولات کشاورزی در زمان نیاز، آب و مواد مغذی کافی در اختیار داشته باشند. از طرف دیگر میزان املاح پساب در بسیاری از موارد بسیار پایین تر از میزان املاح آبهای مورد استفاده در کشاورزی است. استفاده از پساب که املاح کمتر و مواد مغذی کافی دارند می­تواند در افزایش بازده محصولات زراعی موثر باشد.

۵- کاهش بار آلودگی وارده به محیط زیست

استفاده از پساب از یک طرف باعث جلوگیری از تخلیه فاضلاب ها به محیط زیست می شود و از طرف دیگر به علت کاهش و توقف استفاده از کودهای آلی و شیمیایی مانع بروز اثرات تخریبی کودهای شیمیایی بر محیط زیست می گردد (توکلی و طباطبایی، ۱۳۷۸). استفاده
بی­رویه از کودهای شیمیایی و حیوانی می­تواند صدمات زیادی بر منابع سطحی و زیرزمینی وارد آورد. درحالی که استفاده از پساب تصفیه شده مانع ورود آلودگی های فوق به محیط زیست می گردد.

۶- تقویت منابع آب

 استفاده از پساب اضافی جهت تغذیه منابع آب زیرزمینی، ضمن ذخیره­سازی مطمئن آب همراه با افزایش کیفیت آن مانع افت سطح آب زیرزمینی و بروز پیامدهای ناگوار ناشی از آن، همانند نشست زمین، کاهش تولید آب و خشک شدن چاه ها و قنوات و همچنین تخریب کیفیت و شور شدن آب در اثر هجوم آب های شور به داخل سفره های شیرین می شود.

۷- دسترسی به منابع آب ارزان­تر جهت مصارف شرب و بهداشت

 مهم­ترین دغدغه مسئولان در بسیاری از نقاط دنیا تأمین آب شرب شهرها و مراکز جمعیت می باشد. استفاده دوباره از پساب از طریق تغذیه مصنوعی سفره های آب شرب و یا مبادله با آب مصرفی در کشاورزی یا مصرف مستقیم پساب تصفیه شده جهت مصارف بهداشتی که در مناطق مختلف دنیا، تجربه شده است، باعث شده پساب به عنوان منبعی مطمئن جهت تأمین آب شهرها مدنظر قرار گیرد (توکلی و طباطبایی، ۱۳۷۸). با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی نیمه خشک ایران و بخصوص وضعیت بارندگی منطقه سیستان (حدوداً ۷۰ میلیمتر در سال) استفاده از همه منابع آب و از جمله پساب تصفیه شده فاضلاب شهری در امر تولید محصولات زراعی و باغی ضروری بنظر می­رسد. بدلیل متمرکز شدن جمعیت بالا و صنایع جانبی تولیدی در این شهر و اکثر شهرهای کشور، سالیانه حجم بالایی از فاضلاب شهری بوجود می­آید. عدم یافتن شیوه­های مناسب دفع آن، منمودارات زیست محیطی زیادی را در اطراف این نقاط به همراه خواهد داشت. بررسی­ها نشان داده، بهترین شیوه دفع پساب پس از انجام مراحل تصفیه، کاربرد آن در بخش کشاورزی است (Feizi, 2001). به منظور جلوگیری از مخاطرات زیست محیطی و بهداشت عمومی، استانداردهایی جهت کیفیت پساب تصفیه شده برای مصارف مختلف، توسط سازمان­های ذی ربط وضع شده است. کشورهای مختلف دنیا مستقیماً، یا با اعمال تغییراتی، با توجه به وضع اقتصادی و اجتماعی خود از این استانداردها استفاده می­کنند (Dahiya and et al, 1987). این حجم وسیع از آب علاوه بر نقش­هایی که در تولید محصولات زراعی و اشتغال­زایی می­تواند ایفا کند می­تواند ضمن کاهش آلودگی­های زیست محیطی از شیوع بیماری­های خطرناک نیز ممانعت کند که در راستای اهداف کشاورزی پایدار می­باشد. پساب تصفیه شده فاضلاب شهری دارای مجموعه مناسبی از اکثر عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان می­باشد اما جهت استفاده بهینه از آنها می­بایست برخی از شاخص­های فیزیکی و شیمیایی موجود در آنها را مورد بررسی قرار داد (عابدی، ۱۳۸۰). یکی از مهم­ترین این شاخص­ها نسبت جذب سدیم (SAR) است. هر چند سدیم جزء کاتیون­های ضروری برای گیاهان می­باشد اما وجود مقدار زیاد سدیم در فاضلاب می­تواند سبب بالا بردن نسبت جذبی آن شده، در نتیجه سبب پراکنده شدن ذرات خاک از یکدیگر و تخریب ساختمان خاک گردد (شریعتی، ۱۳۷۵و فرزانگان، ۱۳۸۶). از دیگر شاخص­های مهم شوری آب است، آب با شوری زیاد در نهایت باعث شور شدن خاک و بوجود آمدن منمودارات جذب آب و نیز مسومیت گیاه می­شود (عابدی، ۱۳۸۰).  بکارگیری پساب فاضلاب شهری بسته به خصوصیات آن می­تواند سودمند یا زیان­بار باشد. کیفیت فاضلاب باید با توجه به اثرات آن بر خاک، گیاه ، دام و انسان ارزیابی شود که در این راستا تحقیقاتی نیز صورت گرفته است. پیش­بینی­های انجام شده نشان می­دهند در سال ۲۰۲۵ میلادی مقدار آب قابل دسترس برای هر نفر در ایران به نصف کاهش می­یابد (امداد و همکاران، ۱۳۸۳). علاوه بر بهره­برداری­های بی رویه از منابع آب­های زیرزمینی؛ شیوه­های نادرست دفع فاضلاب نیز، این منبع ارزشمند آبی را در معرض آلودگی قرار داده است.  براثر شیوه­های نادرست دفع فاضلاب، آبهای زیرزمینی کشور تا ده سال آینده غیر قابل شرب می­شوند (جعفری ملک آبادی، ۱۳۸۳). از سوی دیگر با توجه به مصرف بالای آب در کشاورزی، بحران آب در این بخش مشهودتر بوده و در این راستا، تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب­های تصفیه شده شهری به عنوان امری ضروری مطرح است. البته این موضوعی است که در ایران با تأخیر شروع شده و همان­گونه که در جدول ۲-۱ نیز مشاهده می­شود از نظر تعداد در رتبه چندان خوبی نیز قرار ندارد. جهت اطلاع از وضعیت استفاده مجدد فاضلاب در چند کشور پیشرو در این زمینه به جدول ۳-۱ توجه نمایید. به عنوان مثال در کشور عمان ۱۰۰ درصد فاضلاب­های شهری تصفیه شده و در آبیاری استفاده می­شود و در اسرائیل این رقم ۸۵ درصد است. متأسفانه همان گونه که ذکر گردید کشور ما یکی از نقاط قابل توجه در زمینه بحران آب است. بارش متوسط ۲۴۰ میلیمتری در مقایسه با بارش ۸۶۰ میلیمتری کره زمین، ما را در ردیف کشورهای نیمه خشک قرار داده است، لذا بایستی از منابع آب و خاک به نحو هرچه بهتر و مطلوب­تر استفاده شود. در این راستا در جهت کاهش وابستگی کشور به مواد غذایی مورد نیاز برای تغذیه دام و طیور چاره­ای جز تلاش در جهت افزایش تولیدات کشاورزی وجود ندارد و این مهم جز با ایجاد تحول در بنیان کشاورزی کشور از طریق بهره گیری مؤثر و پایدار از منابع آب و خاک موجود و تأمین امکانات لازم مقدور نخواهد شد (بهروز، ۱۳۸۵ ۱۳۷۵). با توجه به تحقیقات انجام شده بطور مشخص و کامل هنوز از اثرات نامطلوب آبیاری با پساب تصفیه شده فاضلاب بر گیاهان زراعی اطلاع کافی وجود ندارد.

تعداد صفحه :۷۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***