دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مدلی جهت پیاده سازی …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : فناوری اطلاعات

گرایش : تجارت الکترونیک

عنوان : طراحی مدلی جهت پیاده سازی  CRM در اداره دیتا شرکت مخابرات

دانشکده آموزش های الکترونیکی

 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات – گرایش تجارت الکترونیک

 طراحی مدلی جهت پیاده سازی  CRM در اداره دیتا شرکت مخابرات

(مطالعه موردی : شرکت مخابرات استان یزد)

استاد راهنما

دکتر محمد قاسم زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در دنیای پر از رقابت کنونی، مشتری مدیر اصلی هر سازمان بوده و بدون پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری[۱]هیچ یک از سازمانها و شرکتهای ایرانی قادر به رقابت با همتایان جهانی خود در زمینه جذب و حفظ مشتری نخواهند بود. علیرغم اینکه مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت مخابرات، خصوصا در امور مشترکین دیتا که خود متولی فناوری اطلاعات و فراهم کننده ارتباطات سازمانها، شرکتها و ارگانهای مختلف می باشد، اهمیت ویژه ای دارد، متاسفانه تا کنون مورد استفاده قرار نگرفته و به طور مناسب بدان توجه نشده است. در این پایان نامه مدلی جدید برای مدیریت ارتباط با مشتریان در شرکت مخابرات ارائه شده که هدف از این پژوهش، گامی جدید در جهت پویایی و افزایش رضایت مشتریان و در نتیجه ارتقاء سطح خدمات و افزایش سود شرکت مخابرات می باشد.

در جهت رسیدن به این مهم، پس از معرفی مدیریت ارتباط با مشتریان و بیان مبانی نظری آن ، به بررسی و مطالعه مدلهای روز دنیا و مقایسه چهارچوبها و تکنیکهای شرکتهای موفق در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته و با استفاده از نظر خبرگان و مطالعه میدانی ، مدلی بومی سازی شده متناسب با ساختار فنی و اجتماعی ایران ارائه نمودیم. در مدل مذکور استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری را از سه جنبه تکنولوژی ، فرایندها و عوامل انسانی مورد بررسی قرار داده، معیارها و زیر معیارهای هر یک را تعریف نمودیم. پس از آن از طریق توزیع پرسشنامه و تکنیک آماری آزمونt  مدل ارائه شده را ارزیابی نموده و با شبیه سازی و تعمیم مدل مذکور به خدمات ارائه شده توسط اداره دیتای شرکت مخابرات استان یزد،  ثابت نمودیم که این مدل کاربردی و عملیاتی خواهد بود وبدین نتیجه رسیدیم که با توجه به اینکه منافع مدیریت ارتباط با مشتری بسیار بیشتر از هزینه هایی است که به سازمان اعمال خواهد نمود، مدل مذکور می تواند به عنوان یک مدل جامع و کارآمد در شرکتهای مخابرات استانی مورد توجه مسئولان و صاحبنظران قرار گرفته و شرکت مخابرات را در تحقق مفهوم اصلی مشتری مداری یاری رساند.

واژه های کلیدی:

 استراتژی، مهندسی مجدد فرایندها ، مدیریت ارتباط با مشتری، فناوری، رضایتمندی

  فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

 فصل اول: مقدمه

۱-۱- سابقه و ضرورت انجام تحقیق:………………………………………………………………………………………۳

۱-۲-  فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..۴

فصل دوم: مبانی نظری (مفاهیم و تعاریف CRM، مزایا و محدودیتهای آن، ضرورت و لزوم پیاده سازی آن )

۲-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………۶

۲-۲- مفاهیم وتعاریف CRM ……………………………………………………………………………………………….6

۳-۲- اجزای CRM …………………………………………………………………………………………………………….11

۲-۳-۱- مشتری ……………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۳-۲- ارتباط ……………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۳-۳- مدیریت …………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۴- یک تعریف جامع از مدیریت روابط با مشتریان ………………………………………………………..۱۷

۲-۵- تاریخچه  CRM ……………………………………………………………………………………………………….18

۲-۵-۱- دوره انقلاب صنعتی (از صنایع دستی تا تولید انبوه): ……………………………………..۱۹

۲-۵-۲- دوره انقلاب کیفیت (از تولید انبوه تا بهبود مستمر): ……………………………………..۱۹

۲-۵-۳- دوره انقلاب مشتری (بهبود مستمر تا سفارشی سازی انبوه): ………………………….۲۰

۲-۶- ا نواع فناوری  CRM…………………………………………………………………………………………………20

۲-۶-۱-CRM  عملیاتی: ……………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۶-۲- CRM تحلیلی: ………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۶-۳-CRM  مشارکتی: ……………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۷- ضرورت به کارگیری  CRM……………………………………………………………………………………..24

۲-۸- چالش های اجرایی CRM …………………………………………………………………………………………25

۲-۹- مزایای استفاده از CRM ………………………………………………………………………………………….25

۲-۱۰- دلایل حرکت سازمانها به سوی سرمایه گذاری بر مدیریت ارتباط با مشتری ……….۲۶

۲-۱۱-  بررسی علت شکست CRM ها …………………………………………………………………………….۲۷

۲-۱۲- تصورات غلط در زمینه  CRM……………………………………………………………………………….27

۲-۱۳- محدودیت سیستمهای  CRM ………………………………………………………………………………28

۲-۱۴- ریسک هایCRM  ………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۱۵- روش های کلیدی موفقیت CRM در سازمان ها …………………………………………………..۳۱

۲-۱۶- شرایط استقرار موفق نرم افزار CRM در یک سازمان …………………………………………..۳۲

۲-۱۶-۱- پیش نیازهای تکنیکی …………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۱۶-۲- پیش نیازهای فرهنگی …………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۱۷- پنج اصل برای موفقیت  CRM………………………………………………………………………………33

۲-۱۸- اهداف CRM ………………………………………………………………………………………………………….35

۲-۱۹- نتایج فصل ……………………………………………………………………………………………………………….۳۶

فصل سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده و بررسی چهارچوبهای موجود در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

۳-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۳-۲- مطرح ترین شرکتهای ارائه دهنده نرم افزارهای CRM و بررسی چهارچوبهای ارائه شده توسط برخی از آنها: ……………………………………………………………………………………………………..۴۰

۳-۲-۱- شرکت Sap: …………………………………………………………………………………………………….40

۳-۲-۲- شرکت Oracle : ……………………………………………………………………………………………..41

۳-۲-۳- شرکت Onyx : ………………………………………………………………………………………………..42

۳-۲-۴- شرکت Seibel  : ……………………………………………………………………………………………..۴۳

۳-۲-۵- شرکت Winer  : …………………………………………………………………………………………….۴۳

۳-۲-۶- شرکتAmdocs  : ………………………………………………………………………………………….۴۵

۳-۲-۷- شرکت Microsoft : ……………………………………………………………………………………….46

۳-۳- نتایج فصل …………………………………………………………………………………………………………………۵۲

فصل چهارم: روش تحقیق،  بررسی وضعیت امور مشترکین دیتای شرکت مخابرات استان یزد و ارائه مدل جهت پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری

۴-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۴-۲- هدف و دامنه پژوهش: ……………………………………………………………………………………………….۵۵

۴-۳- روشهای گردآوری داده ها:………………………………………………………………………………………….۵۶

۴-۴- جامعه آماری: ……………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۴-۵- شرکت مخابرات استان یزد و لزوم پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در آن …..۵۷

۴-۵-۱- خط مشی کیفیت شرکت مخابرات استان یزد: ……………………………………………….۵۸

۴-۵-۲- مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت مخابرات استان یزد ………………………………۵۸

۴-۵-۳- وضعیت فعلی شرکت در زمینه ارتباط با مشتری : ………………………………………….۶۰

۴-۵-۴- وضعیت فعلی امور مشترکین دیتای استان یزد ………………………………………………۶۱

۴-۶- ارائه مدل پیشنهادی جهت پیاده سازی  CRM: ……………………………………………………..62

۴-۶-۱- تکنولوژی: ………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۴-۶-۲- فرایندها: ……………………………………………………………………………………………………………۶۴

۴-۶-۳- عوامل انسانی …………………………………………………………………………………………………….۶۵

۴-۷- مدل مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری ………………………………………………………………….۶۸

۴-۸- نتایج فصل ………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

فصل پنجم: اعتبار سنجی مدل با استفاده از مطالعه موردی، شبیه سازی مدل در اداره دیتای شرکت مخابرات استان یزد و نظر خبرگان

۵-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۵-۲- تکنولوژی …………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۵-۳- فرآیندها: …………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۵-۳-۱- بازاریابی …………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۵-۳-۲- فروش: ………………………………………………………………………………………………………………۷۵

۵-۳-۳- خدمات  …………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۵-۴- عوامل انسانی…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۵-۴-۱- مشتریان…………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

۵-۴-۲- کارکنان  …………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

۵-۵- نتایج نظر سنجی و ارائه مدل نهایی …………………………………………………………………………۸۱

۵-۶- تعیین اعتبار مدل با استفاده از نظر خبرگان ……………………………………………………………۸۶

۵-۷- نتایج فصل …………………………………………………………………………………………………………………۹۰

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۶-۱- نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۶-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی: ……………………………………………………………………………….۹۳

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۴

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….۹۶

مقدمه

این موضوع که « سازمان بدون مشتریان خود، هیچ نیست» یک واقعیت انکارناپذیر است. موجودیت هر سازمان بدین خاطر است که محصولات و خدماتی ارائه دهد که نیازهای مشتریان خود را برآورده سازد. بنابراین پاسخ به سوالاتی از این قبیل که مشتریان ما چه کسانی هستند؟ نیازها و انتظارات و اولویتهای آنان چیست؟ ما تا چه حد توانسته ایم به این نیازها و انتظارات پاسخ دهیم و بطور کلی سطح رضایت مشتریان و نوسانات آن دارای چه وضعیتی است؟ از اهمیت بسیار زیادی برای هر سازمان برخوردار می باشد به منظور پاسخگویی به سوالات فوق لازم است یک سیستم مناسب جهت مدیریت ارتباط با مشتری در هر سازمان طراحی و مستقر گردد.

در بازار فوق العاده پویای امروزی، مشتری از سازمان انتظار داردکه بیشترین ارزشها را با مناسب ترین قیمت عرضه کند و سازمانها نیز مدام به دنبال روشهای جدید و ایجاد نوآوری درخلق و ارائه ارزش هستند و حتی از ارزش مشتری تحت عنوان « منبع مزیت رقابتی» خویش نام می برند.

در روند های کسب و کار جدید به دست آوردن رضایت مشتریان جایگاهی مهم و حیاتی در اهداف سازمان ها به خود اختصاص می دهد و مدیران ارشد به خوبی می د انند که موفقیت آنها در رسیدن به اهداف کلان سازمان در گرو جلب رضایت مشتریان است.

از سوی دیگر نمی توان گفت همه مشتریان به یک اندازه در موفقیت سازمان نقش دارند. بنابراین جلب رضایت مشتریان کلیدی حساسیت بیشتری خواهد داشت. بدین ترتیب لازم است در سازمان، سیستمی برای جذب و نگهداری مشتریان و افزایش وفاداری ایشان، طراحی و پیاده سازی شود. سیستمی که بتواند روابط سازمان ومشتریان را به خوبی مدیریت کند. امروزه این سیستم ها به سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان مشهور شده اند و نرم افزارهایی نیز به نام CRM به بازار آمده اند که می توانند سازمان را در راه جلب رضایت مشتریان توانا تر سازند.

در حقیقت مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس ارتباط بلند مدت با مشتریان و درک نیازهای آنان و پاسخگویی به آنها از طریق کالاها و خدمات متنوع به وسیله کانال های متعدد معرفی می شود که این دیدگاه معلول پیشرفت های اخیر فناوری اطلاعات است.

۱-۱- سابقه و ضرورت انجام تحقیق:

با ظهور تجارت الکترونیکی مشتری الکترونیکی هم به وجود آمده است قبلاً سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان[۱] راهکارهای مدیریت ارتباط با مشتری را نیز ارائه می کردند اما مشتری الکترونیکی انتظار دارد از طریق پست الکترونیکی، مراکز تماس، فاکس و اینترنت به شرکت ها دسترسی داشته باشد. مشتری با هر تماس خود انتظار پاسخ سریع دارد. از آنجا که سیستم ها ERP قدیمی، پاسخگوی ابعاد مختلف مدیریت مشتری نبودند CRM وارد فاز منطقی و جدید خود شد بر اساس برخی گزارش ها،  معرفی اولیه سیستم های CRM امروزی از سال ۱۹۸۰ آغاز شد.

از آن پس CRM بر اساس دو تغییر اساسی در دیدگاهها و نیازها توسعه یافت:

  • رقابت جهانی شد و مقایسه کالاها و خدمات، پیچیده تر گشت. در نتیجه، شرکت ها از نگرش محصول محوری به مشتری محوری چرخش کردند.
  • توانمندی فن آوری اطلاعات، به یکپارچه کردن تمام اطلاعات مشتری در سطح سازمان توجه کرده و موجب فرصت های جدید و نیازهای مهمی در زمینه تماس با مشتری شد. تا همین اواخر امکان مدیریت اطلاعات پیچیده در خصوص مشتری نبود چرا که معمولاً اطلاعات مشتریان در حدوداَ ۲۰ نقطه از شرکت نگهداری می شد. اما با پیشرفت فناوری های شبکه و اینترنت، سیستم های CRM توانستند جایگاه خود را در جهان پیدا کنند.

با بکار گیری IT در قالب CRM، روش های جدیدی برای افزایش سود سازمان ها و کاهش هزینه های آن ها در رابطه با مشتری پدید آمده است. در اینجا خلاصه ای از بررسی تحولات تاریخی مدیریت ارتباط با مشتری در جدول آورده شده است(هنرکاری :۱۳۸۶).

 جدول (۱-۱): بررسی تحولات تاریخی مدیریت ارتباط با مشتریان

شاخص زمانیسالتجربیات حاصل ازاین دورهشاخص
معرفی اولیه۱۹۸۰ تا اوایل ۱۹۹۰بالا بودن هزینه نگهداریتوجه به مکانیزه نمودن و استاندارد سازی فرایند های اینترنتی جهت ارائه ارزش به مشتریان
رشداواسط ۱۹۹۰ تا اواخر آنضعیف بودن عکس العمل فروشندگان در برابر اینترنتاز بین رفتن معماری سرویس دهنده /سرویس گیرنده[۲] با پیدایش وب
عصر حاضراز ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲——–سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان تحت وب

 -۲-فرضیات تحقیق

  • در این پایان نامه مدلی بومی سازی شده متناسب با ساختار فرهنگی، اجتماعی ایران ارائه خواهیم نمود.
  • مدل مذکور به عنوان یک مدل جامع و کارآمد شرکت مخابرات را در تحقق مفهوم اصلی مشتری مداری و رسیدن به اهداف یاری خواهد رساند.

تعداد صفحه : ۱۲۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***