دانلود پایان نامه ارشد : مدل سازی بارش- رواناب در حوضه …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران 

گرایش : آب

عنوان : مدل سازی بارش- رواناب در حوضه آبریز بشار بالادست

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد یاسوج

 دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی عمران

پایان­نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد مهندسی عمران«.M. Sc»

گرایش: مهندسی آب

عنوان:

مدل سازی بارش- رواناب در حوضه آبریز بشار بالادست

استاد راهنما:

دکتر محمد صدقی اصل

 استاد مشاور:

دکتر منصور پرویزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 صفحه          عنوان

چکیده                   ۱

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه  ۳

۱-۲- بیان مسئله  ۴

۱-۳- اهداف و ضرورت ­های انجام پژوهش    ۵

۱-۴- فرضیات تحقیق         ۵

۱-۵- ساختار پایان نامه  ۵

۱-۶- تعریف واژه ­ها ۷

 

فصل دوم: پیش زمینه و سابقه پژوهش

۲-۱- مقدمه  ۱۴

۲-۲- انواع مدل­های شبیه­ساز ۱۵

۲-۲-۱- مدل­های یکپارچه در مقابل مدل­های توزیعی   ۱۵

۲-۲-۲- مدل­های تک واقعه­ای در مقابل مدل­های فرآیند پیوسته  ۱۶

۲-۳- معیارهای انتخاب مدل  ۱۸

۲-۴- مدل­های پرکاربرد و سوابق کاربرد مدل­ها در مطالعات  PMF  ۱۹

۲-۵- سابقه پژوهش    ۲۰

 

فصل سوم: مواد و روش­ها

۳-۱- مقدمه  ۳۴

۳-۲- منطقه مورد مطالعه  ۳۴

۳-۳-وضعیت هواشناسی و اقلیمی حوضه مورد مطالعه  ۳۵

۳-۳-۱- شبکه ایستگاه­های باران­سنجی   ۳۵

۳-۳-۲- کنترل داده­های بارش    ۳۶

۳-۳-۳- تخمین بارندگی در سطح حوضه  ۳۸

۳-۳-۳-۱- روش چند ضلعی­های­تیسن        ۳۸

۳-۳-۴- فراوانی وقوع  ۴۰

۳-۴- ایستگاه­های هیدرومتری  ۴۰

۳-۴-۱- ایستگاه بشار- قلات   ۴۱

۳-۴-۲- ایستگاه یاسوج   ۴۲

۳-۴-۳- ایستگاه مهریان   ۴۲

۳-۴-۴-  ایستگاه شاه مختار  ۴۲

۳-۴-۵- کنترل داده­های هیدرومتری   ۴۳

۳-۵- انتخاب رویدادهای مورد مطالعه  ۴۳

۳-۶- تهیه نقشه­های اولیه با استفاده از سیستم GIS  ۴۴

۳-۶-۱- تهیه نقشه DEM منطقه  ۴۴

۳-۶-۲- تهیه نقشه شبکه آبراهه­های منطقه  ۴۵

۳-۷- مشخصات حوضه  ۴۶

۳-۷-۱- ترسیم مرز  زیرحوضه­ها ۴۷

۳-۷-۲- مساحت حوضه  ۴۹

۳-۷-۳- محیط حوضه  ۴۹

۳-۷-۴- طول آبراهه اصلی   ۴۹

۳-۷-۵- شکل حوضه  ۵۰

۳-۷-۶- ارتفاع حوضه و توزیع ارتفاعات   ۵۲

۳-۷-۶-۱- منحنی هیپسومتری   ۵۲

۳-۷-۶-۲- ارتفاع میانه                   ۵۲

۳-۷-۶-۳- ارتفاع متوسط                   ۵۳

۳-۷-۷- پروفیل طولی رودخانه  ۵۳

۳-۷-۸- شیب حوضه  ۵۳

۳-۷-۸-۱-شیب آبراهه اصلی          ۵۴

۳-۷-۸-۲- استخراج شیب حوضه با استفاده از GIS      ۵۶

۳-۸- حجم رواناب   ۵۹

۳-۸-۱- تلفات اولیه (Ia) 60

۳-۸-۲- گروه هیدرولوژیکی خاک­ها ۶۲

۳-۸-۳- چگونگی وضعیت سطحی و استفاده از زمین   ۶۴

۳-۸-۴- رطوبت اولیه خاک    ۶۶

۳-۸-۵- نقش هیدرولوژیکی مجموعه خاک و پوشش آن   ۶۷

۳-۸-۶- برآورد رواناب (جریان مستقیم) ۷۰

۳-۸-۷- کاربرد روش SCS  ۷۳

۳-۹- زمان تمرکز ۷۴

۳-۹-۱- روش پیشنهادی سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) 75

۳-۹-۲- معادله کرپیچ   ۷۵

۳-۹-۳- معادله برانس بای- ویلیامز  ۷۶

۳-۹-۴- معادله کالیفرنیا ۷۷

۳-۱۰- جداسازی دبی پایه  ۷۷

۳-۱۱- روش­های برآورد سیلاب   ۷۹

۳-۱۱-۱- روش­های تجربی مبتنی بر سطح حوضه  ۸۰

۳-۱۱-۱-۱- روش کریگر                        ۸۰ 

۳-۱۱-۱-۲- رابطه دیکن                                  ۸۱

۳-۱۱-۱-۳- روش فولر                                   ۸۱

۳-۱۱-۲- روش­های هیدروگراف واحد              ۸۲

۳-۱۱-۲-۱- هیدروگراف واحد  SCS                         ۸۳

۳-۱۱-۲-۲- هیدروگراف واحد اشنایدر            ۸۵

۳-۱۱-۲-۳- هیدروگراف واحد لحظه­ای کلارک     ۸۷

۳-۱۲- روندیابی سیلاب در شبکه رودخانه­ها ۹۱

۳-۱۲-۱- روش ماسکینگام  ۹۲

۳-۱۲-۲- روش تاخیر  ۹۴

۳-۱۳- آنالیز فرکانس سیلابهای حداکثر یک­روزه ۹۵

۳-۱۴- اولویت­بندی زیرحوضه­ها از لحاظ سیل­خیزی  ۹۶

۳-۱۵- تشریح مدل  HEC-HMS  ۹۷

۳-۱۵-۱- ساختار اصلی مدل   ۹۹

۳-۱۵-۱-۱- بخش شبیه سازی اجزای حوضه         ۱۰۰

۳-۱۵-۱-۲- بخش تجزیه و تحلیل داده­های هواشناسی       ۱۰۶

۳-۱۵-۱-۳- تشریح بخش مشخصه­های کنترلی          ۱۱۱

۳-۱۵-۱-۴- تشریح بخش برآورد پارامترها و بهینه سازی           ۱۱۱

 

فصل چهارم: نتایج و بحث

۴-۱- مقدمه  ۱۱۹

۴-۲- نتایج واسنجی مدل HEC HMS در شرایط رطوبتی خشک   ۱۲۰

۴-۲-۱- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد ۱۳/۱۲/۶۵  ۱۲۱

۴-۲-۲- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد ۱۶/۱۰/۷۶  ۱۲۸

۴-۲-۳- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد ۱۰/۱۲/۷۶  ۱۳۵

۴-۳- اعتبارسنجی مدل HEC HMS در شرایط رطوبتی خشک   ۱۴۲

۴-۳-۱- اعتبار سنجی مدل HEC HMS در رویداد ۲۷/۱۲/۷۶  ۱۴۶

۴-۴- انتخاب بهترین مدل جهت شبیه سازی بارش-رواناب در شرایط رطوبتی خشک   ۱۵۳

۴-۵- نتایج واسنجی مدل HEC HMS در شرایط رطوبتی مرطوب   ۱۵۴

۴-۵-۱- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد ۱۰/۰۹/۷۳  ۱۵۵

۴-۵-۲- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد ۱۷/۱۲/۷۴  ۱۶۲

۴-۵-۳- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد ۱۶/۰۱/۷۶  ۱۶۹

۴-۶- اعتبار سنجی مدل HEC HMS در شرایط رطوبتی مرطوب   ۱۷۶

۴-۶-۱- اعتبار سنجی مدل HEC HMS در رویداد ۲۳/۱۲/۷۴  ۱۸۰

۴-۷- انتخاب بهترین مدل جهت شبیه سازی بارش- رواناب در شرایط رطوبتی مرطوب   ۱۸۷

۴-۸- نتایج تحلیل فراوانی بارش حداکثر روزانه  ۱۸۸

۴-۹- شبیه سازی دبی حداکثر سیلاب                                                               ۱۹۳        

۴-۱۰- نتایج محاسبه حداکثر سیلاب روزانه به روش­های تجربی مبتنی بر سطح حوضه  ۱۹۵

۴-۱۱- روابط منطقه­ای بارش- رواناب   ۱۹۸

۴-۱۲- نتایج اولویت­ بندی زیرحوضه­ها از لحاظ سیل­خیزی  ۲۰۰

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه  ۲۰۳

۵-۲- نتیجه­ گیری  ۲۰۳

۵-۳- پیشنهادها ۲۰۵

مراجع و منابع                                                                                                       ۲۰۹

 چکیده 

حوضه آبریز بشار در جنوب غربی ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد در منطقه­ای کوهستانی واقع شده است. رودخانه بشار که آبراه خروجی این حوضه می­باشد، یکی از سرشاخه­های اصلی رودخانه کارون بزرگ
می­باشد که به علت بالا بودن میزان بارندگی، سالانه سیلاب­های فراوانی در حوضه پدید می­آید. با توجه به واقع شدن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در بالادست حوضه بشار و سدها، تاسیسات و اراضی کشاورزی زیادی در پایین دست این حوضه، تعیین سیلاب حوضه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این تحقیق جهت شبیه سازی فرآیند بارش- ­رواناب، ابتدا با به­کارگیری الحاقیه ArcHydro ، HEC-GeoHMS و نقشه DEM  منطقه در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی، مرز زیرحوضه ها و شبکه آبراهه­ها و سایر خصوصیات فیزبوگرافی حوضه استخراج گردید. در ادامه آمار ایستگاه­های هیدرومتری و باران­سنجی موجود در منطقه جمع آوری و به همراه نتایج حاصل از فیزیوگرافی حوضه به نرم افزار HEC-HMS منتقل گردید. سپس جهت
شبیه سازی هیدروگراف سیلاب حوضه در دو شرایط رطوبتی خشک و مرطوب از مدل­های هیدروگراف واحد کلارک، SCS و اشنایدر استفاده گردید و برای روندیابی رودخانه­های حوضه روش ماسکینگام انتخاب شد. از میان بیش از ۴۰ واقعه بارش- رواناب ثبت شده، ۸ واقعه انتخاب گردید که ۴ تای آن­ها در حالت خشک و ۴ تای دیگر در حالت مرطوب می­باشند. سپس پارامترهای مدل بر اساس ۶ هیدروگراف مشاهده­ای سیل مورد واسنجی و بر اساس ۲ هیدروگراف مشاهده­ای دیگر ارزیابی شد. و پارامترهای بهینه مدل هیدروگراف واحد کلارک، SCS و اشنایدر برای حوضه آبریز مورد اشاره استخراج گردید. در آخر حداکثر دبی سیلاب با دوره بازگشت های مختلف برای زیرحوضه های مختلف حوضه بدست آمد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از حداکثر دبی پیک زیر حوضه ها و مساحت آن ها، به ازای دوره بازگشت های مختلف، رابطه دبی- مساحت برای هر کدام از زیر حوضه ­ها استخراج گردید.

کلمات کلیدی: هیدروگراف واحد، کلارک، SCS، اشنایدر، HEC-HMS، حوضه آبریز بشار، بارش-رواناب

فصل اول: کلیات

-۱- مقدمه

سیل یک اتفاق ناگهانی و رویدادی سریع و مخرب است که هر ساله در نقاط مختلف جهان  باعث بروز خسارات جانی و مالی محسوس و نامحسوس فراوان می­شود. بررسی شمار وقوع سیل در سال­های اخیر نشان می­دهد، دیگر سیل نه یک مصیبت اتفاقی نادر، بلکه پدیده­ای فزاینده است که در هر بار وقوع، خسارات فراوانی را اعم از جانی و مالی به بار می­آورد. (سلیمانی ساردو، ۱۳۸۸) با تمام تلاش­هایی که در طول تاریخ انجام شده و با وجود پیشرفت تکنولوژی، هیچ گاه بشر نتوانسته است نواحی سیل­گیر را به طور کامل و برای همیشه از خطر سیل محفوظ نماید. به عبارت دیگر کنترل و یا کاهش این عوارض مخرب و ویرانگر نیازمند مطالعه صحیح و دقیق می­باشد.

سیل به عنوان یک واقعه اجتناب­نا­پذیر، پذیرفته شده­است اما رویداد، اندازه و تکرار سیل ناشی از عوامل متعددی است که بسته به شرایط اقلیمی، طبیعی و جغرافیایی هر منطقه تغییر
می­کند. آنچه مسلم است سیلاب ناشی از بارندگی است. ولی مطالعات نشان می­دهد که رابطه خطی و مستقیمی بین این دو عامل وجود ندارد (چن و همکاران، ۲۰۰۹). رابطه بارندگی و رواناب نیز از حوضه­ای به حوضه دیگر متفاوت است.

تعداد وقوع سیلاب­ها و خسارات ناشی از آنها هر ساله با توجه به تخریب بیش از حد
جنگل­ها و مراتع و تغییر کاربری اراضی و تبدیل اراضی جنگلی به اراضی کشاورزی و مسکونی، رو به افزایش است.

در تحقیقات و پژوهش­های مرتبط با سیل­خیزی و تعیین مناطق سیل­خیز در نقاط مختلف دنیا، روش واحدی به­کار گرفته نشده­است و شامل استفاده از فرمول­های­تجربی، تحلیل آماری داده­های سیلاب، استفاده از داده­های سنجش از دور و GIS و مدل­های ریاضی رایانه­ای
بارش-رواناب می­باشد (جلالی، ۱۳۶۸). از میان مدل­های مختلفی که امروزه جهت شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در دنیا استفاده می­گردد، مدل HMS- HEC در مطالعات بسیاری از حوضه­ها در مناطق مختلف دنیا به کار گرفته شد و نتایج مطلوب و نزدیک با واقعیت به دست می دهد.

۱-۲- بیان مسئله

حوضه آبریز بشار در جنوب غربی ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد در منطقه­ای کوهستانی واقع شده است. رودخانه بشار که آبراه خروجی این حوضه می­باشد، یکی از سرشاخه­های اصلی رودخانه کارون بزرگ می­باشد. به علت کوهستانی بودن حوضه و بالا بودن میزان بارندگی در حوضه (در حدود ۸۰۰ میلیمتر در سال)، سالانه سیلاب­های فراوانی در حوضه پدید می­آید. با توجه به اینکه شهر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در بالادست حوضه آبریز بشار قرار دارد و همچنین اراضی کشاورزی، باغات و تاسیسات تامین آب، پل­ها، مزارع پرورش ماهی، کارخانجات تولید شن و ماسه، سدهای در دست احداث و موجود در پایین دست و … در منطقه وجود دارد، تعیین سیلاب حاصل این حوضه از اهمیت فراوانی برخوردار می­باشد. لذا با پیش بینی سیلاب حاصل از هر بارندگی، می­توان تمهیداتی جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب، اطلاع رسانی، هدایت، کنترل و بهره برداری از رواناب حاصل، اتخاذ کرد.

برای آگاهی از اینکه با بارش هر باران چه میزان سیلاب تولید می­گردد، لازم است که مدل بارش-رواناب حوضه مورد نظر به یکی از روش­های موجود استخراج گردد. برای مدل سازی بارش-رواناب در یک حوضه روش­های گوناگونی وجود دارد. طبق تحقیقات انجام شده برای مدل سازی بارش-رواناب سایر حوضه­ها، خروجی مدل HEC-HMS،  با داده­های مشاهداتی تطابق خوبی داشته است.

این تحقیق به دنبال کمی سازی و جداسازی بارش-رواناب در حوضه بشار بالادست و مقایسه روش­های هیدروگراف واحد کلارک، SCS و اشنایدر با استفاده از مدل HEC-HMS، انتخاب بهترین مدل، واسنجی و صحت­سنجی مدل­ HEC-HMS برای حوضه مورد نظر
می­باشد.

۱-۳- اهداف و ضرورت های انجام پژوهش

بررسی های سازمان ملل متحد حاکی از آن است که سیل را باید یکی از جدی ترین بلایای طبیعی بشمار آورد. تنها معدودی از کشورهای جهان را می توان یافت که فارغ از مسایل و مصایب سیل باشند. در ایران از بررسی سیل های خسارت آفرین ۵۰ سال گذشته (۱۳۸۰-۱۳۳۰) تعداد ۳۷۰۰ مورد سیل حادثه خیز به ثبت رسیده است (خبرنامه هیدرولیک، مهرماه ۸۰). روند افزایش سیل در ۵ دهه گذشته نشان می دهد که تعداد وقوع سیل در دهه ۷۰ نسبت به دهه مبنا تقریبا ۱۰ برابر شده است و بعبارت دیگر ۹۰۰ درصد افزایش داشته است. پاره ای از این سیل ها بسیار بزرگ و پر خسارت بوده اند. بنابراین با پیش بینی صحیح و نزدیک به واقعیت سیلاب­ چه از نظر زمان وقوع و چه از لحاظ میزان دبی حداکثر می­توان با اعمال مدیریت صحیح از خسارات ناشی از آن جلوگیری کرد و یا به حداقل ممکن رساند.

با توجه به وجود روش­های بسیار گوناگون در زمینه پیش بینی رواناب ناشی از بارش در حوضه آبریز، انتخاب مدل مناسب و یافتن مقدار بهینه پارامترهای مورد استفاده در این مدل با توجه به داده های موجود در دسترس بسیار مفید خواهد بود.

این تحقیق می­تواند برای مسئولین صنعت آب، وزارتخانه­های نیرو، کشاورزی و کشور، ستاد حوادث غیر مترقبه، شهرداری و مهندسین مشاور در امور آب مفید واقع شود.

۱-۴- فرضیات تحقیق

فرضیه­های تحقیق حاضر شامل موارد زیر می­باشد:

  1. حوضه از لحاظ اقلیمی همگن فرض می شود.
  2. تغییرات اقلیمی در طی سال­های آماری تاثیر معنی داری بر روند بارش-رواناب ندارد.

۱-۵- ساختار پایان نامه

کلیۀ مطالب این پایان­نامه در پنج فصل بصورت کلی ارائه خواهد شد که مباحث کلیدی هر یک از این پنج فصل به اختصار در زیر ارائه شده است:

فصل اول: کلیّات

در این فصل ضرورت استفاده از مدل هیدرولوژیکی بارش-رواناب برای حوضه های آبریز بیان شد. بیان مسئله و اهداف و ضرورت­های انجام پژوهش نیز از دیگر بخش­های این فصل است. در ادامه نیز برخی از واژه­های پرکاربرد در این پژوهش تعریف می­شود.

فصل دوم: پیش زمینه و سابقه پژوهش

با توجه به وجود مدل­های بارش-رواناب زیاد جهت شبیه سازی رواناب حوضه، در ابتدای این فصل سعی می شود که دسته بندی­های موجود در این زمینه ارائه شود و سپس معیارهای انتخاب مدل و مدل­های پرکاربرد و سوابق کاربرد آن­ها به طور خلاصه توضیح داده شود. در ادامه با بررسی و مرور نتایج حاصل از پژوهش های سایر محققین در زمینۀ استفاده از این
مدل­ها بیان می شود.

فصل سوم: مواد و روش­ها

در این فصل ابتدا به معرفی حوضه آبریز مورد مطالعه پرداخته می شود و سپس مشخصات ایستگاه­های هیدرومتری و باران­سنجی موجود در منطقه به همراه مبانی تئوریک روش­های هیدرولوژیکی مورد استفاده در تحقیق و معرفی پارامترها و معیارهایی که پایه و اساس انتخاب مدل بهینه می­باشند، ارائه می­شود. در آخر نیز به تشریح مدل انتخابی پرداخته می­شود.

فصل چهارم: نتایج و بحث

در این فصل نتایج، شکل ها و نمودارهای حاصل از محاسبات مدل HEC-HMS با استفاده از روش­ها و زیر مدل­های مختلف برای حوضه آبریز مورد مطالعه ارائه خواهد شد. در ادامه با مقایسۀ نتایج حاصل از اجرای مدل با روش­های مختلف، بهترین مدل برای حوضه آبریز مورد مطالعه انتخاب انجام شده و پارامترهای بهینه جهت هر یک از زیرحوضه­های حوضه آبریز مورد نظر محاسبه می­شود.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

در این فصل نتایج کلی حاصل شده از تحقیق به همراه پیشنهاداتی برای سایر پژوهشگران ارائه خواهد شد.

۱-۶- تعریف واژه ها

در این بخش لغات فنی و مفاهیم اولیه که به منظور فهم مراحل برآورد PMF مورد نیاز است، به اختصار تشریح می­شوند.

 حوضه آبریز (Drainage Basin)

حوضه آبریز شامل سطحی است که در تولید رواناب مستقیم ناشی از بارش بر روی حوضه در یک نقطه خروجی معین نقش دارد. لغات معادل در ادبیات خارجی شامل Basin، Catchment  و Watershed می­باشد.

هیتوگراف (Hyetograph)

نموداری از شدت بارندگی تجمعی، بارندگی خالص یا هر دو در مقابل زمان در یک ایستگاه باران نگار و یا تعمیم یافته برای کل یک حوضه.

هیدروگراف (Hydrograph)

نموداری است که تغییرات دبی رواناب را نسبت به زمان نشان می­دهد. مولفه عمودی نشانگر دبی و مولفه افقی نشانگر زمان است.

هیدروگراف سیل (Flood Hydrograph)

تغییرات پیوسته جریان رودخانه در مقابل زمان برای یک سیل مشخص در یک موقعیت انتخاب شده روی رودخانه (FERC Hydropower PMF Guide , 2001).

هیدروگراف واحد (Unit Hydrograph)

هیدروگراف رواناب مستقیم از یک حوضه زهکشی مشخص است که ناشی از یک واحد (اینچ یا سانتی متر) عمق بارندگی خالص به صورت یکنواخت مکانی برای یک مدت زمان معین
می­باشد.

هیدروگراف واحد بدون بعد (Dimensionless Unit Hydrograph)

یک هیدروگراف واحد که مولفه­های عمودی(دبی) و افقی (زمان) آن به ترتیب از تقسیم کردن بر دبی اوج هیدروگراف و زمان رسیدن به دبی اوج هیدروگراف بدون بعد شده­اند.

هیدروگراف واحد مصنوعی (Synthetic Unit Hydrograph)

هیدروگراف واحد برای یک حوضه فاقد آمار است که براساس مفهوم هیدروگراف واحد به عنوان تابعی از خصوصیات حوضه بیان می­گردد.

حداکثر بارش محتمل (Probable Maximum Precipitation)

سازمان جهانی هواشناسی در سال ۱۹۸۶، PMP را به صورت زیر تعریف کرد: از نظر تئوری، بزرگ­تر ین عمق بارش در یک مدت معین است که به طور فیزیکی امکان رخداد آن روی یک سطح مشخص حوضه در یک موقعیت جغرافیایی ویژه و در زمان معینی از سال وجود دارد (۱۹۸۶WMO,)

حداکثر رگبار محتمل (Probable Maximum Storm)

یک رگبار طراحی منشا گرفته از PMP که الگوی زمانی-مکانی آن به طور واقع گرایانه­ای براساس طوفان­های مشاهداتی برای ایجاد شرایط بحرانی تنظیم شده است. به PMP در فاز طراحی یک الگوی زمانی و مکانی بر روی حوضه مورد نظر داده می­شود به نحوی که حداکثر سیلاب محتمل (PMF) را ایجاد نماید، به این بارش مصنوعی که PMF را تولید می­کند حداکثر رگبار محتمل گفته می­شود.

حداکثر سیل محتمل (Probable Maximum Flood)

سیلی که به طور تئوریکی از ترکیب شرایط هواشناسی بحرانی که معمولا حداکثر بارش محتمل را تولید می­کنند و شرایط هیدرولوژیکی بحرانی که به طور منطقی امکان وقوع آن­ها در حوضه تحت مطالعه وجود دارد، مورد انتظار باشد. این سیل یک سیل تولید شده بوسیله PMP با فرض بحرانی بودن توزیع زمانی و مکانی بارندگی، همراه با سایر فرض­های محافظه کارانه مربوط به شرایط اولیه حوضه در زمان وقوع سیل است. توجه کنید که با وجود کلمه «محتمل» در اصطلاحات PMP و PMF یک احتمال عبور یا دوره بازگشت را  نمی­توان به آن­ها نسبت داد. حتی اگر بتوان چنین احتمالی را مطرح نمود، دوره بازگشت عدد بسیار بزرگی شاید در مرتبه ده­ها هزار سال خواهد بود و در این صورت امکان تایید آن در عمل وجود نخواهد داشت.

روندیابی سیل (Flood Routing)

فرآیند تعیین دبی در زمان­های پیوسته در نقاط متوالی در طول یک رودخانه برای تخمین سیل خروجی در یک نقطه در پایین دست براساس سیل ورودی در بالادست رودخانه است. روش­های روندیابی سیل می­تواند به دو دسته روندیابی هیدرولوژیکی (روندیابی یکپارچه جریان) یا روندیابی هیدرولیکی (روندیابی توزیعی جریان) طبقه­ بندی شوند. برخی از روش­های روندیابی هیدرولوژیکی شامل مخزن خطی و ماسکینگام و روش­های هیدرولیکی شامل موج دینامیکی و ماسکینگام-کانج می­باشد.

 متغیر (Variable)

متغیر عبارت است از یک مشخصه قابل اندازه گیری از یک سیستم که در زمان­های مختلف ممکن است دارای مقادیر عددی مختلفی باشد. برای مثال، مقادیر بارندگی، رواناب، نفوذ، دما، و رطوبت خاک از جمله متغیرهای هیدرولوژیکی محسوب می­شوند.

پارامتر (Parameter)

پارامترها در واقع مشخصه­های کمی سیستم هیدرولوژیکی هستند که ممکن است باتوجه به زمان تغییر کنند یا ثابت بمانند. هدایت هیدرولیکی، ضریب زبری مانینگ، زمان ضریب ذخیره، زمان تمرکز و ضرایب روش روندیابی ماسکینگام مثال­هایی از پارامترها هستند.

شبیه سازی رواناب (Runoff Modeling)

فرآیند تحلیلی محاسبه بخشی از بارندگی یک طوفان و (یا) ذوب برف که روی زمین به صورت آب­های سطحی جاری می­شود. شبیه سازی در برگیرنده روابط ریاضی تبدیل بارش-رواناب است که روش اصلی آن، هیدروگراف واحد می­باشد.

تعداد صفحه :۲۳۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***