دانلود پایان نامه ارشد : نیـــاز اطلاعاتـــی و رفتار اطلاع یابی …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

عنوان : نیـــاز اطلاعاتـــی و رفتار اطلاع یابی نمایندگان  دوره نهم مجلس شورای اسلامی ، ازکتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

-۱. مقدمه

اهمیت و جایگاه اطلاعات در جامعه امروزی و نقش آن در فعالیت های اقتصاد ی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به اندازهای است که برخی از صاحبنظران، اطلاعات را در ردیف عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه)میدانند. اطلاعات مهمترین ابزار برای انجام هرنوع فعالیتی محسوب میشود و در واقع برای انجام هر کاری ابتدا باید اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با آن به درستی شناسایی، گردآوری و بعد مراحل اجرای کار آغاز گردد.

افزایش سریع حجم اطلاعات و تخصصی ترشدن علوم، د سترسی کاربران به اطلاعات مناسب را دشوار ساخته است. رشد و گسترش تولید علم باعث شده است تا مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، برای تهیه و تأمین منابع اطلاعاتی مورد نیاز جامعه استفاده کننده (مخاطبان)، بهصورت گزینشی عمل کنند. دانش تخصصی که حاصل اندیشه محققان و پژوهشگران دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی سراسر جهان است؛ در قالب مقاله، گزارش طرحهای تحقیقاتی، کتاب و یا به صورت آنلاین از طریق شبکه های اطلاعاتی در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرد. در چنین جامع ها ی (جامعه اطلاعاتی) که همه چیز حول محور اطلاعات میگردد و همه درصدد دسترسی سریع و آسان به اطلاعات هستند، ضروری است که نیازهای اطلاعاتی هر فرد یا جامعه به درستی شناسایی و برای تهیه و تأمین آنها به دقت برنامه ریزی شود تا از اتلاف وقت، هدر رفت هزینه و انباشت اطلاعات نامرتبط جلوگیری شود. بنابراین، می توان گفت که نخستین اصل در فرایند اطلاع رسانی، نیازسنجی اطلاعات یا شناسایی دقیق نیازهای اطلاعاتی کاربران است بررسی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنند گان یکی از وظایف خطیر متخصصان حوزه کتابداری و اطلاع رسانی میباشد.(بشیری،۱۳۸۵)

اطلاعات یکی از منابع ضروری سیاست گذاری و حفظ امنیت کشور به شمار می رود رساندن اطلاعات صحیح و مؤثق در زمان مناسب به شخص مناسب و درشکل قابل استفاده می تواند از اتلاف منابع ، وقت وانجام دوباره کاری بکاهد. (شریعتی، وزیرپورکشمیری، میرحسینی،۱۳۹۱) در این تحقیق به بررسی و تجزیه تحلیل بررســی نیـــاز اطلاعاتـــی ورفتار اطلاع یابی نمایندگان  دوره نهم مجلس شورای اسلامی، ازکتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی پرداخته شده وامید است نتایج حاصل از آن برای مدیران کتابخانه ها ومرکز پژوهش های مجلس و مسئولان مرتبط در ارائه خدمات و تأمین منابع مورد نیاز نمایندگان راه گشا باشد.

 

۱-۲.بیان مسئله

نیازاطلاعاتی،نتیجه ظهورمشکل دریک موقعیت خاص،ویاتحت تأثیرعوامل اقتصادی،سیاسی ومحیطی ونیزمرحله تبدیل اطلاعات به دانش ویابرای حل مسئله دردوره خاص زمانی وهنگام ناهمگونی دروضعیت علمی افراداست وبرای پرکردن خلأ های اطلاعاتی است که فرد با انجام کارتحقیقاتی به تعالی فکربه آن نیازدارد.این موتورمحرک اولیه برای فرایندبرنامه ریزی و تصمیم گیری لازم است.تلاش برای رفع نیازو یافتن اطلاعات برای ارضای آن ضروری است،نیاز اطلاعاتی باخدمات اطلاع رسانی بر آورده می شود؛ (عینی ،۱۳۸۴،ص۱۱).

اگرچه اطلاع یابی فطرت انسان است.ولی شیوه هاونوع تلاش فردبرای رفع نیازاطلاعاتی بستگی به میزان توان علمی، شناخت منابع و تجربیات وی درزمینه دانش اطلاع یابی دارد.تامین نیازاطلاعاتی مستلزم وجودعوامل وامکاناتی است که به راحتی بتوان اطلاعات مورد نیازکاربران رادردسترس آنان قراردادوازقبل بایدمشخص ومعین گردد.مشخص کردن هدف،روش،ابزارهای جستجو،نوع اطلاعات جمله عواملی است که می تواند شیوه دسترسی به اطلاعات راتسهیل نماید. (میرحسینی ؛ زارعی ،۱۳۸۲)

ظهورفناوریهای مهم اطلاعاتی وبروزتحولات بنیادین درچرخه سنتی اطلاعات،بسترهای جدیدی جهت تولیدواستفاده ازاطلاعات پدیدآورده که این امرخودباعث تغییرذایقه مخاطبان واستفاده کنندگان کتابخانه هاومراکزاطلاع رسانی شده است(پروینی؛جلالی دیزجی،۱۳۸۹)

مجلس شورای اسلامی به خاطرجایگاه حاکمیتی که ازآن برخورداراست حساسیت خاصی درجامعه اسلامی ما دارد ،جایگاه تقنینی ونظارتی مجلس شورای اسلامی، این اقتضای ضروری رابرای آن ایجاد میکند که به اطلاعات وسیعی دسترسی داشته باشدتابتواند به اختیارات و وظایف خودعمل نماید،یکی ازمهمترین وظایف مجلس شورای اسلامی تحقیق وتفحص است که گستره آن بسیاروسیع است وتقریباتمام بخش های حاکمیت راجزءدرموارداستثناءمحدودشامل است که ا لبته به خاطر موضوع استقلال ویاتفکیک قوامسأله ای بروزمی کندکه تاچه حدمجلس میتوانددربدست آوردن این اطلاعات،پیش برودودرنتیجه تاچه حدمی تواندبراساس این اطلاعات،اعمال نظارت کند،وهنگامیکه مجلس نهم رامواجه باتغییرات عظیم اجرایی درسطح بالای نظام ومواجهه بادودولت کاملامتفاوت می بینیم مسأله موردبحث،بیشترخودرا نشان میدهد. مجلس نهم باتوجه به تغییراجرایی ومسائلی که دردولت پیشین با آن مواجه بوده است،بیشتربایداشراف خودرابرمسائل حاکمیتی ونظارتی اثبات نمایدواین امرنیازبه اطلاعات وسیع داردکه چارچوب آن را قانون و حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص کرده است ولی لازم است به گونه ای عمل شودکه به بدنه نظام صدمه ای واردنشود.ازسویی نظام جمهوری اسلامی ایران به جهت گرایش های ایدئوژیک اسلامی ناب واعتقادبه ارزشهای اصیل الهی واسلامی واستقامت درمسیررسیدن به اهداف تمدن بزرگ اسلامی مواجه با هجمه های همه جانبه،سیاسی، اقتصادی وفرهنگی جامعه بین المللی اعم ازسازمانها وکشورهااست،وچون مجلس شورای اسلامی درجایگاه تقنین،لازم است جهت حفظ نظام اسلامی که به فرموده امام راحل رضوان الله علیه ازاوجب واجبات است، تمام سعی،توان واستعدادخودرا ابکارگیردتاقوانین مؤثروکارآمد تصویب نمایدکه لازمه آن تلاش درجهت کسب اطلاع ازوضعیت موجوداقتصادی وسیاسی جامعه اسلامی ایران وتوطئه هاونقشه های بیگانگان دربه هم ریختن وضعیت فرهنگی،اعتقادی،اقتصادی وسیاسی جمهوری اسلامی ایران است که به تعبیرروایت من نام لم ینم عنه:«کسی که خواب است دیگران بیدارند»لذابیداری نمایندگان به رصداطلاعات داخلی وخارجی است و نتیجه این بیداری اشراف برمسائل داخلی وبین المللی است ودرنهایت انجام بهینه وظایف تقنینی ونظارتی توسط مجلس شورای اسلامی است. مسأله این است که نمایندگان مجلس درراستای انجام وظایف سنگین خودتاچه حدبایددرکسب اطلاعات ملی وبین المللی مایه بگذارندتا درقبال مسئوولیت نمایندگی مردم جامعه اسلامی پاسخگو باشند.باتوجه به شرایط کنونی دنیا ،کشورما درحال تحول است ودنیای غرب نمی خواهد انقلاب اسلامی به اهداف خودبرسدوخطر اشاعه ایدئولژی وتفکر اسلام انقلابی رادرجهان درک نموده وسعی درتوقف آن دارد،لذا کشورما را درمحاصره اقتصادی قرارداده است درچنین شرایط مسئوایت نمایندگان مجلس ما جهت وضع قوانین اقتصادی ،سیاسی واجتماعی باید اشراف کامل از اوضاع جهان وتصیماتی که سیاستمداران دنیای استعماری برعلیه نظام جمهوری اسلامی ما می گیرندداشته باشند.با درنظر گرفتن اینکه کلیه رسانه های بین المللی دراختیارکشورهای غربی علی الخصوص اسرائیل وامریکااست،نمایندگان بایدآنقدردقت نمایندکه در هنگام اخذاطلاعات ازطریق رسانه های بین المللی واینترنت وسایرمنابع اطلاعاتی، اطلاعاتی رااستخراج نما یند که بتواند به آنان درهنگام تصمیم گیری کمک نماید.کسب اطلاعات جامع بستگی به عواملی داردکه دررفتاراطلاع یابی نمایندگان مجلس موثراست ودراین تحقیق به آن پرداخته می شود.آنگاه با إرائه پیشنهاداتی موثردرجهت شناسایی خلاءهاوکاستی های احتمالی وباتسریع وتسهیل درامراطلاع رسانی وبا پیش بینی جهت بهینه سازی خدمات اطلاعاتی مراکز اطلاع رسانی وکتابخانه ها بتوان رهگشای دست اندرکاران کتابخانه ها مراکز اطلاع رسانی مجلس شدوبه نیازهای اطلاعاتی نمایندگان دوره نهم مجلس پاسخ گفت. (میرجود،۱۳۸۲).

۱-۳.فایده و اهمیت پژوهش

با توجه به نقش مهم مجلس شورای اسلامی در نظام اسلامی ونقش حقیقی در اداره و هدایت کشور و درست ایفاء کردن این نقش تاثیر عمیق و تعیین کننده ای در سرنوشت و مسیر و جهت گیری های اصلی کشور به جای می گذارد. ومجلس، باید پاسخگوی رای اعتمادی که بر اعضای دولت می دهند باشند. شناخت نیازهای اطلاعاتی این جامعه و ایجاد شرایط مناسب جهت رفع نیازهای آنان دراین تحقیق انجام شود،بدین علت است که تاکنون درسطح ایران ،با همه گستردگی، باتوجه شرایط سیاسی واقتصادی زمان وآگاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازآخرین اطلاعات ازاوضاع سیاسی واقتصادی ایران جهت تصمیم گیری درارائه طرح وتصویب قوانین مطابق با نیازروز به جزیک مورددرگذشته تحقیق دیگری درزمینه شناسایی نیازاطلاعاتی ورفتاراطلاع یابی نمایند گان مجلس صورت نگرفته است . لذاضرورت داردکه به این امرپرداخته شود، تاچنانچه درروند اطلاع یابی نمایندگان اگر کاستی هایی وجوددارد شناسایی ومسئولان مربوطه بتواننددر جهت رفع آن اقدام نمایند.(والی لدینی،۱۳۸۸)

بنابراین مجلس در نظام مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است.«تسهیل در ارایه ی خدمات پژوهشی»، با بهره گیری از فضای مجازی تحولی عمده در فعالیت های کتابخانه مجلس به وجود آورده و موجی از امید را در نسل جوان دانشجو بر انگیخته است. فایده اولیه و کوتاه مدت فعالیت های کتابخانه مجلس «کمتر شدن دغدغه و نگرانی محققان جوان و قشر تحصیل کرده دانشگاه ازمسأله دسترسی به منابع اصلی»، «صرفه جویی در وقت و هزینه ها»، « پایین آمدن قابل توجه هزینه تحقیق» و «به وجود آمدن فرصت های کافی در جهت بهره گیری از توانمندی های تحلیلی دانشجویان و محققان» است والبته تأثیر درازمدت آن را می توان در«بالارفتن کیفیت تحقیقات حوزه مرتبط با اسناد ومدارک تاریخی وآرشیوی» درآینده تصور نمود.(کتابخانه وموزه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،۱۳۹۳)

۱-۴.اهداف پژوهش

مقدمه

پژوهشگردرپژوهش فرضیه یا اهدافی راصورت بندی کرده وعلاقه مند است که آنها را آزمون کند. بدین ترتیب برای این عمل،باید اطلاعاتی را جمع آوری کند. لازم است جامعه آماری به دقت تعریف، روش تعیین گروه تمونه آماری وحجم نمونه آماری و روش تعیین آن، ابزارهای اندازه گیری به ویژه ویژگی ها وشواهد مربوط به روایی،اعتبار ابزار طرح پژوهش و روش های آماری تجزیه تحلیل داده ها باید به وضوح توضیح داده شود.(خورشیدی،قزوینی،۱۳۸۱)

۱-. روش پژوهش و اعتبار آن

هر قدرپژوهش پیشرفته ترو مستحکم تر باشد، به همان اندازه برمیزان دقت،هزینه و سایر منابعی که احتمالاً باید مصرف شود. از این رو برای هر تصمیمی که درباره پژوهش می گیریم ماهیت مطالعه پژوهش ممکن است اکتشافی یا توصیفی باشد یا در عین حال یرای آزمون فرضیه ها به اجرا درآید.سرشت بررسی به سطوح دانش در قلمروپژوهش مورد نظر بستگی دارد. اعتبار یا اعتماد پذیری ابزار میزان پایایی و سازگاری آن رادراندازه گیری یک مفهوم نشان می دهد وبرای ارزیابی ابزارمفید است. (سکاران،۱۳۸۱)

روش تحقیق : روش تحقیق پیمایشی – توصیفی تحلیلی واز نوع کاربردی است روش پژوهش پیمایشی تحلیلی وقتی محقق در پی بررسی ویژگی های افراد یک جامعه باشدیا بخواهد نظریک جامعه آماری در خصوص  پدیده فرد یا عقیده ای را مشخص کندازروش پیمایشی استفاده می کند. این روش برای شناخت صفات،ویژگی ها،عقاید،نگرش ها،رفتارهای یک جامعه مناسب است وچون ماهیت داده های این تحقیق کمی است وبرای نتیجه گیری به محاسبات آماری نیاز داردبه آن پیمایشی تحلیلی گفته می شود.

۳-۲. جامعه آماری

عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی، در مورد گردآورده کامل واحدها، که می خواهیم استنباط هایی راجع به آن انجام دهیم. منظور از عمل گردآوردن داده ها، استخراج نتایج درباره جامعه می باشد. یا به بیان ساده تر، در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می نامند. (دلاو،۱۳۸۵) جامعه آماری پژوهش حاضربه تعداد ۲۹۰ نفر از نمایندگان مجلس می باشند.

۳-۳. نمونه گیری آماری

نمونه عبارتست از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت،یک گروه یا جامعه بزرگتر انتخاب می شود، بطوریکه این مجموعه معّرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت،گروه یا جامعه بزرگتر باشد. نمونه می نامند: بطوریکه در گزینش نمونه رعایت نکات زیر ضروری است: (نادری،نراقی،۱۳۸۰)

۱-نمونه بایستی با توجه به اهداف تحقیق انتخاب شود.

۲-در گزینش نمونه رعایت انصاف و عدم اِعمال غرض شرط اساسی است.

۳-عوامل مؤثردر تعیین حجم یا اندازه نمونه مورد توجه قرار گیرد.

-۴. حجم نمونه گیری

حجم نمونه از روی نوع مطالعات پژوهشی به دست می آید و برای تعیین حجم نمونه هر مطالعه پژوهشی، فرمول خاصی وجود دارد . اما آنچه در تعیین حجم نمونه مهم است، آن است که نمونه یک نقطه بهینه دارد، و آن از طریق فرمول های آماری براساس نوع مطالعه پژوهش به دست خواهد آمد.(خورشیدی،قریشی،۱۳۸۱)

بایدنمونه گرفته شود وبعد نوشته شود

 

۳-۵. روش و ابزار گردآوری اطلاعات

پژوهش علمی امری است تجربی ،لذاباید دارای مرجعی در دنیای واقعیت ها باشد. دردنیای علم هر گونه عقیده ذهنی باید دربرابرواقعیت عینی قرار گیرد و به بیان دیگر به گونه تجربی آزموده شود. گرداوری داده ها،پژوهش را به عنوان یک فرایند تجربی مشخص می سازد. نتیجه پژوهش علمی یک قانون تجربی است که نشان دهنده رابطه ثابت رویدادها با یکدیگر است . در تحقیقات کتابداری،گرداوری اطلاعات از طریق چهار روش مشاهده و آزمایش،پرسشنامه،مصاحبه و مشاهده اسنادی انجام می پذیرد. هر یک از این روش ها به خصوصیات موضوع مورد بررسی و طرح تحقیقی انتخابی بستگی دارد.(خورشیدی،قریشی،۱۳۸۱)

در این پژوهش نحوه اجرای ابزارو گرداوری اطلاعات پرسشنامه ای و ابزار پژوهش از نوع محقق ساخته است و به صورت روایی و سنجش و نظر اساتید درست شده است.

وروش تحقیق پیمایشی ،توصیفی – تحلیلی واز نوع کاربردی است و شامل ۲۳ سؤال که از سؤالات بسته و در برخی موارد ازخیلی زیاد و تا خیلی کم استفاده شده است.

۳-۵-۱. اعتبار و پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات

روایی تعیین می کند ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه می گیرد و اعتبار معین می کند یک ابزار اندازه گیری تا چه میزان سازگاری مفهوم مورد نظر را اندازه می گیرد. روایی و اعتبار مُهر تأ ییدی هستند بر استحکام علمی یک مطالعه پژوهشی .

پایایی : توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان علیرغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخگویان حاکی از پایداری آن و تغییر پذیری اندک آن می باشد. این توانایی گویای برازش ابزار است چرا که هر زمان اندازه گیری صورت  گیرد نتایج پایدار به دست می آید.(سکاران،۱۳۸۱)

ابزار پژوهش پرسش نامه ازنوع محقق ساخته  روایی وپایایی  از طریق ارسال پرسشنامه برای چند صاحب نظر روایی  ارسال شده است.

۳-۶. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل به منظور تنظیم و خلاصه کردن داده ها به صورت اطلاعاتی روشن،خوانا،مستدل و تفسیر پذیربه کار رود، به گونه ای که بتوان روابط موجوددر مسائل پژوهشی را کشف،بررسی،آزمون نمود. (خورشیدی،قریشی،۱۳۸۱)

برای تجزیه تحلیل داده هااز نرم افزار SPSS و آزمون آماری خی دو،آزمون T استفاده شده است.

تعداد صفحه : ۱۱۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***