دستورالعمل ۱۹۹۹ اتحادیه اروپا:/پایان نامه درباره امضای الکترونیکی

این مصوبه با در نظر گرفتن پیمان ایجاد اتحادیه اروپا و پیشنهادهای کمیسیون و رای کمیته اقتصادی و اجتماعی و مناطق تصویب شده و واسه امضای الکترونیکی در شکل های جور واجور گسترده و شرایط خاص کاربرده ها اعتبار قائله، چون که دامنه ای گسترده از خدمات و اجناس مربوط به به کار گیری امضاء الکترونیکی منتهی می  شه. مثل خدمات ثبت ، خدمات  مهر وقتی ، خدمات دستورالعمل ، خدمات محاسبه ، خدمات مشاوره مربوط به امضاء  الکترونیکی و ….

این دستورالعمل در ماده یک خود، بخش اجرائی و اهداف دستورالعمل رو تعیین کرده و در متن اون آمده که: «هدف از این دستورالعمل آسون کردن به کار گیری امضاء الکترونیکی و کمک به رسمیت شناختن قانونی اون هستش. این دستورالعمل یه چارچوب قانونی واسه امضاء الکترونیکی و بعضی از گواهیای الکترونیکی به خاطر اطمینان از کارکرد مناسب اونا در بازار داخلی ایجاد کرده».

و در بند دوم اون ماده می خونیم: «..در وقتی که چیزای مهم و چیزای مهم شکلی به وسیله قانون ملی یا اتحادیه مقرر گردیده ان، جنبه های مربوط به بستن قرارداده ها، اعتبار قرارداده ها و یا بقیه تعهدات قانونی رو پوشش نمی ده…». بنابر این اینجوری مقررات مربوط به حقوق جور واجور ملی هر کشور عضو، خارج از بخش اجرای این ماده از دستورالعمله.

بند ۱ ماده ۲ این دستورالعمل به تعریف امضای الکترونیکی پرداخته و اعلام میکنه:

«امضای الکترونیکی داده ایه که به شکل الکترونیکی، به بقیه داده های الکترونیکی ضمیمه و یا منطقا متصله و به عنوان روشی واسه اثبات هویت به کار میره».

دستورالعمل اتحادیه اروپا در تعاریف مندرج در ماده یک خود، با تعاریف موارد و حولوحوش جور واجور مربوط به امضای الکترونیکی، راه تفاسیر جور واجور رو بسته و این خود از نکات مثبت این دستورالعمله.

برابر بند ۳ از ماده ۲ این دستورالعمل «امضاء کننده فردیه که وسیله ایجاد امضاء رو داره و از طرف خود یا یه فرد حقیقی یا حقوقی یا یه واحد جداگونه که نماینده اون هستش عمل می کنه». بند ۴ ماده ۲، داده های ایجاد امضاء بیان شده به معنی «داده های منحصر به فرد مثل کدها و کلیدهای خصوصی رمز نگاریه که به وسیله امضاء کننده واسه ایجاد امضای الکترونیکی به کار میره».

دستورالعمل اتحادیه اروپا وسیله ایجاد امضاء رو مثل نرم افزار و سخت افزار دونسته که در پروسه ایجاد داده های امضاء به کار می رن و برابر بند ۸ از ماده ۲، وسیله تایید امضاء به معنی نرم افزار و سخت افزاریه که واسه ایجاد داده های تایید امضاء به کار میره.

در آخر اینکه اتحادیه اروپا بعدا در تکمیل دستورالعمل ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹ خود، دستورالعمل هشتم ژوئن ۲۰۰۰ رو به تصویب رساند که هدف از تصویب اون، نزدیک سازی و تطبیق بعضی از مقررات ملی قابل اجرا نسبت به خدمات شرکتهای اطلاع رسانی در موارد زیر بود:

– بازار داخلی

– ارتباطات تجاری

– قوانین راهنمایی و رانندگی

– قرارداده های الکترونیکی

– و بقیه موارد.

DIRECTIVE 1999/93/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures

اکبری، محسن، بررسی مشکلات حقوقی پیشرفت خرید و فروش الکترونیکی در ایران. تهران: نشر موسسه تحقیقات و پژوهشای بازرگانی، ۱۳۸۴، ص ۱۰

 “L’objectif de la présente directive est de faciliter l’utilisation des signatures électroniques et de contribuer à leur reconnaissance juridique. Elle institue un cadre juridique pour les signatures électroniques et certains services de certification afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur”.

” Elle ne couvre pas les aspects liés à la conclusion et à la validité des contrats ou d’autres obligations légales lorsque des exigences d’ordre formel sont prescrites par la législation nationale ou communautaire; elle ne porte pas non plus atteinte aux règles et limites régissant l’utilisation de documents qui figurent dans la législation nationale ou communautaire.”

“Article 2 – Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

۱) «signature électronique», une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d’autres données électroniques et qui sert de méthode d’authentification;”

Art2-3 ‘signatory’ means a person who holds a signature-creation device and acts either on his own behalf or on behalf of the natural or legal person or entity he represents;

Art2-4 ‘signature-creation data’ means unique data, such as codes or private cryptographic keys, which are used by the signatory to create an electronic signature;

Art2-5 ‘signature-creation device’ means configured software or hardware used to implement the signature-creation data;

Art2-8 ‘signature-verification device’ means configured software or hardware used to implement the signature-verificationdata;

Mohammad KAINIYA, LA SIGNATURE ELECTRONIQUE, Mémoire pour le master 2 de droit notariat.P 55

” L’objet de cette directive était de compléter la directive du 13 décembre 1999.Avec cette directive, les rédacteurs entendaient rapprocher certaines dispositions nationales applicables aux services de la société de l’information à propos de :

_ marché intérieur,

_ L’établissement des prestataires,

_ Communications commerciales,

_ Des codes de conduite

_ Contrats par voie électronique  .