دوگانگی رشاء و ارتشاء//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق

لایق توجهه که جزء ۱۳ از ماده واحده مصوب ۳۰ آبان و سوم آذر ماه ۱۳۰۸ یه جور راشی رو می­شناسد که غیر از راشی مندرج در ماده ۱۴۳ه و باید همون راشئی باشه که قبل از پرداخت وجه مقامات صلاحیت­دار رو باخبر می­کنه. جزء ۱۳ اینطور انشاء شده.