رسانه اجتماعی:/پایان نامه درمورد رسانه اجتماعی

کاستلز این تغییر ریشه ای و دراز دامن رو در بخش معرفت و زندگی بشری محصول پنج عامل تغییر می دونه: محوریت پیدا کردن اطلاعات، عمومیت و یاد گرفتن ارتباطات، منطق شبکه ای، انعطاف و همگرایی عام.   بر این پایه جامعه و جهان الان در برابر و تلاقی سه روند جداگونه تاریخی قرار گرفته: انقلاب اطلاعات، تجدید ساختار سرمایه داری و جنبشای نوین اجتماعی(خانیکی و بابایی،۱۳۹۰، ۷۳).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: