رهبری تحول­ آفرین:"پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی"

 • نظریه­ های صفات مشخصه رهبری :برطبق این نظریه رهبران به طورمادرزادی رهبر متولدمی­شن،پس رهبری قابل آموزش نیس درواقع بعضی صفات مشخص یاویژگی­های شخصیتی مشخص دارندکه اون­هاراازغیررهبران متمایزمی­کنه.بعضی ازاین صفات مشخص رهبران،هوش وذکاوت،اعتمادبه نفس،تمایل به مسئولیت­ پذیری،تحمل ابهام،قاطعیت،جذابیت و نظایراین­هامی­باشه.تحقیقات تجربی نشون می­دهدکه رهبری فرآیندی پویاست وازموقعیت به موقعیت دیگرهمراه باتغییررهبروپیرووضعیت تغییرمی­یابدبه هرحال با اینکه ویژگی­های شخصیتی مشخص ممکنه درموقعیتی مشخص مفیدباشد،اماهیچ گونه ویژگی­های جهان شمولی نیس که بتونه موفقیت رهبری راتضمین کنه(زالی،۲۰۰۵).نظریه صفات مشخصه بااین که تونست معیارهای روشنی رو به منظورتوصیف اخلاق­های عمومی موردنیازرهبران ارائه دهد،با این وجود به طورکلی ازتوصیف وجود پدیده رهبری غافل موند.این ضعفه بزرگ دردرون خودکاستی­ها و مشکل­های جورواجور رادربرداشت که تعدادی ازمهمترین اون­هاعبارت بوداز:ندیده گرفتن سهم پیروان درتکوین پدیده رهبری؛موثر ندونستن شرایط محیطی دراثربخشی فعالیت­های رهبری؛ نبود ارائه روش واسه تبیین چگونگی نفوذرهبر برپیروان؛برقرارنبودن رابطه­ای روشن بین ویژگی­های موردنیازرهبرواقتضائات خاص سازمانی(سنجقی،۱۳۸۰).
 • نظریه­ های سبک­های رفتاری:بانمایان شدن ضعف­های جور واجور نظریه صفات مشخصه درتوصیف رهبری،کم کم توجه محققان به سبک­های رفتاری رهبری معطوف شد،به عبارت روشن­ترتوجه محققان ازشخص رهبربه رفتاررهبرتغییریافت. دراین راه و روش عقیده براینه که رهبرساخته می­شودنه این که رهبربه طورمادرزادی رهبرمی­شه.پس این نظریه مخالف مفروضات نظریه­ صفات مشخصه رهبریه(زالی،۱۳۸۳).نظریه­ های رفتاری رهبری شامل تحقیقات زیراست:۱-تحقیقات دانشگاه ایالتی اوهایو۲-تحقیقات رهبری میشیگان۳ -تحقیقات جست و خیز گروه به وسیله کرت لوین۴-سیستم­های چهارگانه مدیریت به وسیله لیکرت۵-شبکه مدیریت(رهبری)به وسیله بلبک وموتنپژوهشگران نظریه­ های رفتاری، به دنبال مهم­ترین رفتاریاسبک رهبری بودن، امامطالعات وتحقیقات بعدی نشون دادکه هیچ بهترین سبکی وجودندارد.
 • نظریه­ های اقتضایی:بنابه مشکلاتی که درنظریات فوق وجودداشت عامل وضعیت و موقعیت به عنوان متغیری دیگرواردمباحث رهبری شدبه اون دسته ازنظریه­هایی که به وضعیت و موقعیت­های رهبری تأکیدمی­کندنظریه­های وضعیتی یااقتضایی می­می گن.همه این نظریه­هایک فرض اساسی مشترک دارن:رهبری موفق وقتی اتفاق می­افتدکه سبک رهبری یاموقعیت (وضعیت)منطبق باشداین نظریه­هابرانعطاف پذیری تأکیددارند(زالی،۱۳۸۳).نظریه­ های اقتضایی شامل نظریه ­های زیرمی­باشه:۱ – نظریه اقتضایی فیدلر ۲-نظریه راه-هدف۳-نظریه یامدل تصمیم ­گیری(نظریه رهبری مشارکتی)ورم وبتون۴-نظریه رهبری وضعیتی هرسی وبلانچارداین نظریه­ها،درجه کارآیی واثربخشی هرسبک خاص ازرهبری رامنوط به وجوداوضاع متناسب باآن می­پندارد وبراین باوراست که اساساوجودسبک برتررهبری به گونه­ای که بتواندبه مثال چیزی جهان­عمومیت درتمامی زمینه ­های جورواجور موضوعیت داشته باشه کاملامنتفیه. براین پایه، اگر سبک یاالگوی رفتاری معینی از رهبری دروضعیت خاص به تاثیر برسه، نمی­توان توقع داشت که همین الگودردیگروضعیت­هااثربخش باشه(سنجفی،۱۳۸۰). این نظریه بادونظریه قبل فرق داره. این نظریه پیشنهادمی­کندکه مدیران بایدسبکی راانتخاب کنندکه بایک موقعیت تو یه زمان مشخص،بهترین سازگاری روداشته باشه.
 • نظریه رهبری تغییر­آفرین:برخلاف هم مسیرشدن بسیاری ازتحقیقات ومطالعات مربوط به رهبری، امروزه صاحب­نظران رشته مدیریت شاهدپیدایش جریان فکری جدیدی دراین زمینه هستن. این جریان فکری غالباتحت عنوان نظریه رهبری تغییر­آفرین مطرح شده (زالی،۱۳۸۳).
 •  

   

  .Kurt Levin

  .Likert

  .Blake& Mauton

  .Fiedler

  .Path –goal theory