روانشناسی «خود»،پایان نامه شیوع اختلالات شخصیت

 

د) نظریه روانی اجتماعی اریکسون:

اریکسون یکی از روانکاوانیه که معمولاً به «روان شناس خود» معروف ان. این گروه از روان شناسا واسه فعالیت و کارکرد ایگو که به فارسی «خود» ترجمه شده، اهمیّت زیادتری قائل ان. ایشون به فکر بود که پدیده های روانی رو فقط در سایه رابطه دوطرفه بین عوامل زیستی با پارامترهای اجتماعی، روانی، رفتاری و حتی تجارب شخصی می توان به درستی شناخت. در میان عقاید اریکسون، نظریهٔ «مراحل هشتگانه زندگی» از همه باحال تر و ابتکاری تر بوده و اهمیت زیادی هم داره. در این نظریه، اریکسون به دنبال اون هستش تا نقش فرهنگ رو در تکامل و رشد شخصیّت نشون بده. اون واسه شناخت چیزای مهمی که آدم در رابطه باخود و جهان با اون ها روبروست، بینش جدیدی عرضه می کنه. (شاملو، ۱۳۹۰) مراحل هشتگانه رشد از دید اریکسون عبارت ان از: ۱- بچگی ۲- اوان کودکی ۳- سن بازی  ۴- سن مدرسه ۵- نوجوونی   ۶- جوونی  ۷- میونه سالی  ۸- پختگی. هر چند اریکسون باور داره  که هشت مرحله رشد، جهان عمومیت ان و شامل همه آدم ها می شن، اما به این موضوع هم اقرار داره که در چگونگی برخورد هر فردبا مسایلی که در هر مرحله، به وجود می آیند و در حل اون ها، فرق های فرهنگی اثر کلی ای دارن(شاملو، ۱۳۹۰).

ego psycholog

ego pyshologists

Hartmann