روشهای مدیریت زمان:پایان نامه خود تنظیمی یادگیری

۴. مدیریت زمان در کشور ما بدون ساختار علمی مناسبه و تعداد معدودی تحقیق نظام یافته در این مورد در بخش آموزش و پرورش انجام نشده.

۵. بر خلاف اینکه اهمیت و ضرورت مدیریت زمان امروزه به وسیله بیشتر اندیشمندان مدیریت روش زوم شده. ولی پژوهشهای انجام شده در این بخش بسیار کمتر از بقیه شکل های جور واجور مدیریته.

۶. مدیریت زمان دارای دو بعد فردی و سازمانیه که در بیشتر آثار نویسندگان بعد فردی اون بیشتر روش زوم شده.

۷. در کشورای پیشرفته توجه خاصی به مدیریت زمان مبذول شده طوریکه در خیلی از فعالیت های صنعتی و تجاری حتی زمان استاندارد واسه انجام کار تدوین شده.
۸. اندیشمندان امریکایی و ژاپنی بیشتر از بقیه کشورها در مورد مدیریت زمان نامشون به چشم می خورد.
۹.مدیریت زمان با مدیریت بحران، تکنولوژی اطلا عات IT و بهره وری رابطه بسیار تنگاتنگی داره.
۱۰.با در نظر گرفتن بررسی های انجام شده هم اینکه تحقیق نظام یافته ای در مورد مدیریت زمان در بخش صنعت، تجارت، کشاورزی و آموزشی به صورت گسترده مشاهده نمی شه. حتی مبانی نظری این علم به گونه ایه که کلیه کتابهایی که تا سال ۱۳۸۴ در این مورد چه به صورت ترجمه و چه به صورت تألیف چاپ شده، در حد قابل توجه نمی باشه.

۱۱. عوامل بسیاری به عنوان اتلا ف کنندگان کلی وقت در مدیریت زمان شناخته می شه .
۱۲. مدیریت زمان رو نمی توان جدا از آداب، رسوم و فرهنگ یه جامعه بررسی کرد در واقع چون محور فعالیت در این رشته بر تغییر نگاه و رفتار استواره بحث ایه که به طور کامل ً با فرهنگ درهم آمیخته.

پس در عصر تکنولوژی اطلا عات و پدیده جهانی شدن سرعت تحولا ت و اکتشافات، جوامع رو وامی داره که به مدیریت بر وقت خود بها بدن و وقتی که درمی یابیم مدیریت برزمان فقط به معنی استفاده بهینه از اون هستش این مهم بیشتر خود رو نمایان می سازه، چون که زمان به سرعت درگذره و می تونه به هدر رود.(غفاری،۱۳۸۳)

ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺪیشمندانیﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺳﺮوش ،۱۳۷۲ ، اﻓﺠﻪ، ۱۳۷۶ ، ﻣﺮدﻳﺖ، ۱۹۸۰ﻣﻮت، ۱۹۹۲ ؛  ؛ ﻓوﻧﺮ، ۱۹۹۴؛ ﭘﺎﺗﺮﺳﻮن،  وودی و ﻛﻮک،(۲۰۰۱)و ﺑﺴﻴﺎری دیگه ﻣﻬﺎرت ﻓﺮدی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ  ﻫﺪف گذاری اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی زﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای برنامه ها می ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺑﻪ  معنی ﻣﺸﺨﺺ، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف دﻗﻴﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺪف، ﻫﺪف ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪفرد در اﺳﺘﻔﺎده و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻫﺎی روزاﻧﻪ، ﻫﻔﺘﮕﻲ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ  ﻛﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر  از الویت بندی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖا و اﻫﺪاف ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻫﻤﻴﺖ و  واﻟﻮﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻳﺮ اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ   ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف روزاﻧﻪ، ﻫﻔﺘﮕﻲ وماهانه داره . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم و ﺗﻔﻜﺮ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ در  ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد  در اﺧﺘﻴﺎر داره .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ  زﻣﺎن  بندی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ و روش اﻧﺠﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪ  ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از وﻗﺖ مد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ  ، ﺗﻌﻬﺪ به اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻘﺒﻞ ﻳﺎ ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪن اﻧﺠﺎم ﻛﺎری در آﻳﻨﺪه ومتعهد شدن به یه مسوولیت یا یه باوره.

.Meredit

.Moet

.Foner