روش‌های شمارشی-پایان نامه شبکه زنجیره تأمین

این روش ها از مجموعه شرایط لازم و کافی که در جواب مسأله بهینه سازی صدق  می کنه، استفاده می کنن. وجود یا نبود وجود محدودیت های بهینه سازی در این روش ها نقش اساسی داره. به خاطر همین، این روش ها به دو دسته روش های با محدودیت و بی محدودیت تقسیم می شن.

روش های بهینه سازی بی محدودیت با در نظر گرفتن تعداد متغیرها شامل بهینه سازی توابع یه متغیره و چند متغیره می باشن. روش های بهینه سازی توابع یه متغیره، به سه دسته روش های مرتبه صفر، مرتبه اول و مرتبه دوم تقسیم می شن. روش های مرتبه صفر فقط به محاسبه پیرو هدف در نقاط جور واجور نیاز داره؛ اما روش های مرتبه اول از پیرو هدف و جدا اون و روش های مرتبه دوم از پیرو هدف و جدا اول و دوم اون استفاده می کنن. در بهینه سازی توابع چند متغیره که کاربرد بسیار زیادی در مسائل مهندسی داره، کمینه سازی یا بیشینه سازی یه کمیت با مقدار زیادی متغیر طراحی صورت می گیرد. یه تقسیم بندی، روش های بهینه سازی با محدودیت رو به سه دسته برنامه ریزی خطی، روش های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می کنه. مسائل با محدودیت که توابع هدف و محدودیت های اونا خطی باشن، جزو مسائل برنامه ریزی خطی قرار می گیرند. برنامه ریزی خطی شاخه ای از برنامه ریزی ریاضیه و کاربرده های فیزیکی، صنعتی و تجاری بسیاری داره.