سازمان­ حقوق هوایی:پایان نامه درمورد حقوق هوایی

سند اول «موافقت نامه موقت مربوط به سازمان موقت بین ­المللی هواپیمایی کشوری» بود. کنفرانس شیکاگو، واسه رسیدن به هدف تضمین امنیت و گسترش منظم هواپیمایی در سراسر جهان، موافقت­نامه­ مربوط به سازمان موقت بین ­المللی هواپیمایی کشوری رو جفت و جور کرد که ۶ ماه پس از تصویب اون در ژوئن ۱۹۴۵ به مرحله اجرا درآمد و سازمان موقت بین ­المللی هواپیمایی کشوری رو درست کرد. مجمع عمومی موقت و شورای موقت اون تشکیل و دبیرکل انتخاب گردید. مقر سازمان موقت در مونترال کانادا بود. به دنبال تشکیل سازمان موقت، سه کمیته به اسمای کمیته حمل و نقل هوایی، کمیته هوانوردی (که بعدا به کمیسیون هوانوردی سازمان بین­الملل هواپیمایی کشوری تغییر نام یافت) و کمیته کنوانسیون بین­الملل هواپیمایی کشوری تشکیل گردید. در ماده ۷ موافقت­نامه نامبرده گفته شده بود که پس از تشکیل و شروع به کار سازمان بین­الملل هواپیمایی کشوری، کلیه اموال و اسناد و سوابق اون به سازمان گذشته الذکر منتقل و کلیه فعالیت­های سازمان موقت پایان پیدا می کنه. ۲۰ ماده پس از فعالیت سازمان موقت بین ­المللی هواپیمایی کشوری، در تاریخ چهارم آوریل ۱۹۴۷، سازمان بین­الملل هواپیمایی کشوری فعلی جانشین سازمان موقت مزبور گردید.

. بهروز اخلاقی، قبلی، صص ۷۳- ۶۷.

. همون.

. Matte, op. cit. at 125- 131.

 

. Provisional International Civil Aviation Organization (PICAO); 171 UNTS 345.

 

. Interim Agerrment on International Civil Aviation.

 

. طبق ماده ۱۷ موافقتنامه موقت سازمان بین­الملل هواپیمایی کشوری، با پذیرش موافقتنامه از طرف ۲۶ کشور، موافقتنامه به مرحله اجرا درآمد. آمریکا به عنوان نگهدارنده سند تعیین شده بود.

. B. Chang, The Law of International Air Transport (London: Stevens, 1962) at 64.