سود از نظر حسابداری:"پایان نامه درباره سودآوری بانک‌"

۱- معنی سود از دیدگاه ساختاری؛

در این دیدگاه، عرف، سنت و مقررات، اموری مناسب، منطقی و با هم موافق به حساب می آیند که براساس مفروضات، مفاهیم و اصولی که حسابداران در عمل به اونا رسیده و ارائه کرده ان قرار می گیرند. ولی، مفاهیم یا اصولی مانند تحقق بخشیدن به یه اتفاق مالی، یکی بودن، روش تعهدی و روش های تخصیص هزینه ها رو می توان فقط از دیدگاه مقررات خاص تعریف کرد، چون نمی توان نسخه دومی از اونا رو در دنیای واقعی مشاهده کرد.

۲- معنی سود از دیدگاه تفسیری؛

در این دیدگاه واسه ارائه تعریفی از سود بر دو معنی اقتصادی تغییر اندازه رفاه و حداکثرسازی سود تکیه می شه. هیئت استانداردهای حسابداری مالی هم به صورت غیرمستقیم به این دو معنی به شکل «حفظ سرمایه » و «به بیشترین حد رسوندن سود » اشاره کرده. حفظ سرمایه یکی از اصلی ترین مفاهیم سوده، چون این معنی براساس ی تئوری اقتصادی قرار داره. این دیدگاه مبتن یبر تغییرات ارزش فعلی وجوه نقد مورد انتظاره؛ ولی قیمت فعلی بازار و گزینه های مشابه رو هم می توان بر این اساس توجیه کرد و مدعی شد که شکل های جور واجور مزبور می تونن جانشین مناسبی واسه ارزش جاری باشن.