سیستم اندازه گیری عملکرد:-پایان نامه درباره هوش تجاری

هرکدوم از پنج پروسه اصلی کار و کاسبی ( تکمیل سفارش مشتری، پشتیبانی فروشنده، طراحی مشترک، مهندسی مشترک و تولید) در شکل ۲-۱در داخل پنج شاخص اصلی کارکرد ( زمان، هزینه، کیفیت، انعطاف پذیری و محیط) برنامه ریزی می شن.این عمل واسه شرایط تولیدی ساخت تا انبار، (MTS) مونتاژ تا سفارش، (ATO) ساخت تا سفارش، (MTO) و مهندسی تا سفارش (ETO) انجام می شه (رحیمی; ۱۳۸۵).

ب) سیستم اندازه گیری کارکرد ECOGRAI :

راه و روش ECOGRAI از یه متدولوژی ساخت یافته استفاده می کنه.این راه و روش از سیستمای فیزیکی و اطلاعاتی و اراده کردن در پیشرفت شاخصای کارکرد استفاده می کنه.در این راه و روش شش مرحله هست.این روند با تحلیل جزیی سیستم تولید شروع شده و با به کار گیری تکنیکی به نام شبکه های GRAI، مکانیزمای کنترل و جریان داده ها رو در بر میگیره.شبکه های GRAI عملیات اصلی تولید رو تقسیم بندی می کنن.( مثلا کیفیت، تولید، تعمیرات و نگهداری) و اونا رو به وسیله سه فعالیت اصلی تکمیل می کنن :

  • مدیریت فعالیت
  • برنامه ریزی فعالیت
  • مدیریت منابع به کار رفته در فعالیت

بعد این فعالیتا در سه سطح مورد بررسی قرار می گیرن.سطوح هدف دار و تاکتیکی و عملیاتی از این جمله ان.با این تحلیل، مراکز تصمیم اصلی (MDC) مشخص می شن.بعد واسه هر مرکز اصلی، اطلاعات و جریانای اراده کردن به صورت جداگونه شناسایی و ترسیم می شه.پس از مدل سازی سیستم و شناسایی مراکز اصلی تصمیم، در فاز بعد اهداف سیستم به درون مراکز اصلی تصمیم جریان می‎یابد.پس از اون متغیرای تصمیم مشخص می شه، در صورت وجود تداخل بین متغیرها، این تداخل شناسایی و جهت مدیریت، اولویت بندی می شن.شاخصهای کارکرد با به کار گیری اهداف و متغیرهای تصمیم طراحی می شن.مشخصات شاخص کارکرد قبل از اجرا در سیستم مدیریت اجرایی، در برگه ای مستند می شه.اجرا در سیستم به وسیله سه گروه تحلیل گران سیستم انجام می شه.سه گروه یاد شده به بررسی صحت کار می پردازن و گروه تحلیل گران یافته های اجرا سیستم آزمایش کارکرد رو تحلیل کرده و گزارش میدن (عفتی داریانی و بقیه; ۱۳۸۶).

Make To stock

Assemble To Order

Make To Order