پایان نامه های سری دوازدهم

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ ‌سازمانی مبتنی بر ارزش ‌های …

برگرفته از پرسشنامه گریگوری،سی،پتی

انجام کار باعلاقه
سخت‌کوشی در کار
جدی بودن در کار
رغبت در کار

خلوص نیت[۱۴۱]

روایایی[۱۴۲] پرسش‌نامه
مهم‌ترین ویژگی که در ارزشیابی یک ابزار سنجش باید بدان توجه شود، روایی آن است و مقصود از آن، مناسب بودن، بامعنا بودن ، مفید بودن استنباط‌های خاصی است که از روی نمره‌های حاصل از آن به عمل می‌آید. روائی یک مفهوم بسیط و یگانه است و به‌منظور تائید این‌گونه استنباط‌ها لازم است شواهدی گردآوری شود که در فرهنگ روان‌سنجی رواسازی گفته می‌شود ( هومن، ۱۳۸۱) روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار موردنظر در اندازه‌گیری صفتی که آزمون برای اندازه‌گیری آن ساخته‌شده است و شامل روایی صوری، روایی پیش‌آزمون، روایی محتوا و … می‌باشد. ازجمله روش‌های متعددی که برای تعیین روایی آزمون مورداستفاده قرار می‌گیرند می‌توان به روایی منطقی، روایی وابسته به معیار و روایی سازه اشاره نمود. در تحقیق حاضر از روش روایی منطقی استفاده‌شده است. روش روایی منطقی خود شامل دو روش زیر می‌باشد:
روایی ظاهری: روایی ظاهری به این معنا است که گویه های یک پرسشنامه باید در ظاهر به موضوعی که در تلاش برای اندازه‌گیری آن هستیم مربوط باشند و همان موضوعی را موردسنجش و اندازه‌گیری قرار دهند که می‌خواهیم آن را سنجش کنیم(گویه های پرسشنامه بی‌ربط به موضوع موردسنجش نباشند) و هر پرسشنامه حداقل باید دارای روایی ظاهری باشد. روایی ظاهری در تحقیق حاضر مورد تایید قرارگرفته است.
روایی محتوا: در این حالت کمیت و کیفیت سوالات ازنظر خبرگان موردبررسی قرار می‌گیرد. در این تحقیق، روایی محتوا با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط استاد راهنما و دیگر صاحب‌نظران مورد تایید قرار گرفت (مومنی و فعال قیومی، ۱۳۸۹)
پایایی پرسشنامه
ضریب آلفای کرونباخ، توسط کرونباخ ابداع‌شده و یکی از متداول‌ترین روش‌های اندازه‌گیری اعتمادپذیری یا پایایی پرسشنامه‌ها است. به ضریب آلفای کرونباخ، آلفا نیز گفته می‌شود. منظور از اعتبار یا پایایی پرسشنامه این است که اگر صفت‌های موردسنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمان‌های مختلف مجددا اندازه‌گیری شود، نتایج تقریبا یکسان حاصل شود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال های پرسشنامه یا زیر آزمون و واریانس کل را محاسبه کرد، سپس با استفاده از رابطه زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه کرد:
= α
فرمول ضریب آلفای کرونباخ(مومنی و فعال قیومی، ۱۳۸۹)
α= ضریب آلفای کرونباخ
J= تعداد سوالات تحقیق
= واریانس مربوط به سوال J ام
= واریانس کل آزمون
هر چه این معیار به مقدار یک نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده پایایی بالا و هر چه این مقدار به صفر نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده عدم پایایی پرسشنامه می‌باشد. گفته می‌شود اگر ضریب آلفا بیشتر از ۷/۰ باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است(مومنی و فعال قیومی، ۱۳۸۹)
پایایی پرسشنامه فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی
در این تحقیق، با استفاده از نرم‌افزار ۲۱ SPSS آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. مقدار آلفای محاسبه‌شده مربوط به متغیرهای تحقیق، در جدول۳-۴ نشان داده‌شده است.
‏۳‑۴- بررسی پایایی پرسش‌نامه

ردیف نام متغیر تعداد گویه ها آلفای کرونباخ
بهبود مستمر ./۸۸۷
۱ مشورت
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.