پایان نامه های سری دوازدهم

تحقیق – شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ ‌سازمانی مبتنی بر ارزش …

بابایی طلاتپه. م ب.، مبانی استراتژی فرهنگی از دیدگاه علی (ع)، تهران: سپاه، ۱۳۸۴
بابایی طلاتپه، م ب.، مبانی استراتژی فرهنگی از دیدگاه علی (ع)، تهران: سپاه، ۱۳۸۴
باقری، خ.، نگاهی دوباره بر تربیت اسلامی، تهران، انتشارات مدرسه، ۱۳۸۲
بهشتی. م.، فقیهی. ع ن.، ابوجعفری. م.، درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی، ج۲، تهران، سمت، چ ششم، ۱۳۸۵
بیات. ع.، فرهنگ واژه‌ها، بنیاد فرهنگی و اندیشه دینی، قم،۱۳۸۱
بیک زاده. ج.، بهره‌وری و فرهنگ اسلامی،شماره ۷۲، ۱۳۷۶
پارسانیا. ح.، جهانی‌شدن و اسلام، فصلنامه علوم سیاسی،سال نهم، شماره ۳۶، ۱۳۸۵
پارکینسن .جی.ایچ. آر. ، عقل و تجربه از نظر اسپینوزا، ترجمه محمدعلی عبدالهی، قم، انتشارات بوستان کتاب، ۱۳۸۱
تقی زاده انصاری. ش.، ویژگی های فرهنگ اسلامی و نقش آن در پیدایش علوم تجربی،دانشگاه اسلامی ۳۳، سال یازدهم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۶
توکلی، ع.، تحلیل جایگاه ارزش ها در مدیریت؛ گامی در نظریه پردازی مدیریت اسلامی،شماره ۷۱، ۱۳۹۱
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.، اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره، نشر دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۲
جعفری نیا. ش.، قاسمی. ا.، تعادل میان کار و زندگی منابع انسانی پیشرفته، شماره ۲۳۵، ۱۳۹۰
جعفری.م ت.، علم و دین در حیات معقول، تهران، موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، ۱۳۸۳
جمشیدی، م.، نظریه عدالت از دیدگاه فارابی، امام خمینی و شهید صدر، معاونت پژوهشی انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۹
جوادی آملی. ع.، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج۱۱، مراحل اخلاق در قرآن، قم: مرکز نشر اسرا،۱۳۷۷
جوادی آملی. ع.، حق تکلیف در اسلام، چاپ سوم، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۴
جوادی آملی. ع.، مجله پاسدار اسلام، شماره ۳۲۴، ۱۳۸۷
جوینت، پت، ملکم وارنر، مدیریت در عرصه فرهنگ ها، مترجم: محمتقی نوروزی، تهران: سمت،۱۳۸۵
چلبی. م.، جامعه شناسی نظم، نشرنی، ۱۳۷۵
حافظ نیا، م ر.مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت). ۱۳۸۶
حسینی زاده. س ع.، نگرشی بر آموزش با تأکید بر آموزش دینی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۵
خاکی. غ ر.، نقش وجدان کاری بر افزایش بهره وری سازمانی، مجله زمینه، سال پنجم
خدادای. ک.، بررسی روابط بین قابلیت های عمده بازاریابی و کلاس جهانی تولید، ( پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید چمران اهواز،۱۳۹۰
خرم دل. س.، بررسی رابطه بین عزت نفس خودمختاری و انصاف و مسئولیت پذیری دانش آموزان،شماره ۳۸۹، ۱۳۹۰
خسرویه رضازاده. ر.، اراده خلاق انسان، انتشارات هاتف، مشهد، ۱۳۸۶
خمینی(ره). ر.، شرح چهل حدیث، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۲
دارایی. ا.، اسماعیلی. ز. اصول حاکم بر پرورش فرهنگ اسلامی( به عنوان مهم تریت پیش نیاز مهندسی مجدد فرهنگی) (۱۳۸۸)
دارایی. ا.، اسماعیلی. زهره.، اصول حاکم بر پرورش فرهنگ اسلامی( به عنوان مهم تریت پیش نیاز مهندسی مجدد فرهنگی)، فرهنگ در دانشگاه اسلامی ۴۲، سال سیزدهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۸
دفت ریچارد ال.، مبانی تئوری و طراحی سازمان. ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان، تهران: دفتر پژوهش های علمی، ۱۳۷۷
دلاور. ع.، مبانی نظری و علمی و پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات رشد، ۱۳۸۴
دلشاد تهرانی.م.، سیر مدیریتی نبوی، تهران، دریا،۱۳۸۵
دهخدا. ع ا.، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهارن، چاپ اول دور جدید.، ۱۳۷۲
ذاکری. م.ا؛ اسلام و ایمان در اندیشه تقریبی، سال سوم، شماره چهارم، زمشتان ۱۳۸۶
رابینز. اتسیفن پی.، مبانی رفتار سازمانی،( علی پارسیان و محمد اعرابی، مترجم) تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۸۶
راشد محصل. م ر.، فرهنگ و عوامل موثر در پیشرفت آن،شماره ۱۷، ۱۳۸۶
راشدی، و.، شمس والا، ص.، حیدری، ع. فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس مدل هوفستد. دیدگاه اعضای هیات علمی؛ مجله علمی و پژوهشی پژوهان (۱۳۹۱)
رحمان سرشت. ح.، تئوری های سازمان و مدیریت، جلد اول، تهران، موسسه انتشارات فرهنگی فن و هنر،۱۳۷۷
رحیم پور ازغذی. ح.، عقلانیت اسلامی و عقلانیت غربی، مجموعه مقالات اولین همایش اسلام و توسعه، تراهن: نشر دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۶
رحیم نیا، ف؛ علیزاده، م.، بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی.(۱۳۸۷).
رشیدی پور، ع.، نادری نیا، ف.، بهره وری در آیینه فرهنگ اسلامی _ ایرانی، مجله مدیریت فرهنگی، سال چهارم، شماره هشتم، ۱۳۸۹