پایان نامه های سری دوازدهم

تحقیق دانشگاهی – شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ ‌سازمانی مبتنی بر ارزش ‌های …

میرهاشمی. م.، درویشی. ع.، ناظم. ف.، نظر کارکنان در مورد وضعیت محیط کاری اداری و ابعاد مختلف آن در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان( اصفهان)،شماره ۱۰ و۱۱، ۱۳۸۵
میز گرد فرهنگ و تمدن اسلامی، نامه فرهنگ، شماره ۲۱، ۱۳۷۲
نبوی. س ع.، انسان مطلوب توسعه یافته از دیدگاه اسلام، مجموعه مقالات اولین همایش اسلام و توسعه، تهران: نشر دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۶
ندیمی. ن.، مردم داری،شماره ۶۰، ۱۳۸۶
نراقی. م م م.، جامع السادات، ترجمه جلال الدین مجتبوی، تهران: نشر حکمت، ۱۳۸۶
نراقی.م.، جامع السادات، چاپ سوم، ترجمه فیضی، قم: انتشارات قائم آل محمد، ۱۳۹۰ ش
نصر اصفهانی. ع.، رفتار سیاسی در سازمان، تبریز، ۱۳۷۶
نصر اصفهانی.ع.،مدیریت رفتار گروهی، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۶
نظرپور.م ن.، گستره اثرگذاری فرهنگ اسلامی بر توسعه اقتصادی، فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال دهم، شماره ۳۸، ۱۳۸۹
نظری توکلی. س.، رجبی النی. ج.، وفاداری؛ مطالعه تطبیقی میان آموزه های اخلاق اسلامی و اصول اخلاق پزشکی، فصلنامه اخلاق زیستی، سال سوم، شماره هفتم، ۱۳۹۲
نقی زاده. م.، فرهنگ اسلامی و توسعه پایدار، شماره ۱، ۱۳۷۹
نقی زاده. م.، فرهنگ اسلامی و هویت جامعه، ۱۳۸۰
نوایی. ع ا.، بنیادهای نظری کارآمدی فرهنگ اسلامی، پژوهش های اجتماعی اسلامی، شماره ۲۹، ۱۳۸۰
نوربخش گلپایگانی. م.، واژگان علوم اجتماعی، تهران، بهینه، ۱۳۸۰
واسعی. ع ر.، عرفان. ا ح.، باورداشت آموزه مهدویت و نقش آن در احیای فرهنگ و تمدن اسلامی،فصلنامه علمی و پژوهشیisc، سال هشتم،۱۳۹۳
الوانی. س م.، محمدی. س.، میرزایی. م.، تأثیر فرهنگ سازمانی در بهره وری نیروی انسانی،فصلنامه مدیریت، سال نهم، شماره ۲۸، زمستان۱۳۹۱
الوانی. س م.، مدیریت عمومی، تهران، نشر نی،۱۳۸۹
ولیدی. م ص.، بررسی و تبیین مفاهیم نظم، امنیت و آسایش عمومی و فردی، شماره ۲، ۱۳۷۸
هافستده، گرت؛ فرهنگ ها و سازمان ها برنامه ریزی ذهن، ترجمه علی اکبر فرهنگی و همکاران، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،۱۳۸۷
Chan, M., Organizational justice theories and landmark cases, International journal of organizational Analsis, 8(1), pp. 68-88, 2009
Macey, William H, Schneider, Benjamin, Barbera, Karen M, & Young, Scott A. (2009). Employee engagement: Tools for analysis, practice, and competitive advantage: John Wiley & Sons
Schafeli, Wilmar B, Arnold B, & Salanova, Marrisa.(2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire a cross- national study. E ducational and psychological Measurement, 66(4),701-716
Semipour Mj, Management and Responsibility Influnce. 1st ed. Tehran: Sadan P ublisher, 1996.
French WL, Bell CH. Behavioral interventions for organizational development. New York: Prentice Hall, 1984
Ziyary, k, Research on the Women Situation In University Society, journal of Tahavol Edary, Issue 4,5. 1999
Got, E and Sanz, F. Mergers & Acquisitions Avoiding the Path of Decay. Master thesis. Linkoping University.2002
Schain E. Organizational culture and leadership. New York, Jossey,1992
G.Mosca, The Ruling class,( New York,1965),p.57
Shiuan, c.b & yu, j.d& Relley, j.h, organizational commitment, supervisiory commitment and employee put comes in the shinese contex proximal phyothsis or global hypothesis c, journal of organization behavior, vol24.no3(2003)
Mc Namara, carter,(1999),Complete Guide To Ethics Management, http://www.management help org/library/ethics/ethxgde.htm
Zahedi,s(2000). Global and mata- nationality management. Tehran:samt