تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری …

آزمون پایایی پرسشنامه همانطور که ملاحظه می گردد مقدار آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها از حد قابل قبول برای مقاصد کاربردی که ۷/۰ است بیشتر می باشد، لذا می توان ادعا نمود که پرسشنامه موردنظر دارای پایایی قابل قبول است.
۳-۷- روشهای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش:
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، تلخیص ، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه اجرای انواع تحلیل و ارتباط بین داده ها به منظور آزمودن فرضیه ها فراهم آید(خاکی،۳:۱۳۸۷).در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS از روشهای مختلف آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. در آمار توصیفی، پژوهشگر در واقع با جمع آوری و خلاصه کردن اطلاعات کمی حاصل از نمونه ها، مشخصات نمونه مورد مطالعه را توصیف می نماید(میرزایی اهرنجانی، ۱۳۷۱). در آمار استنباطی، پژوهشگر از مطالعه و بررسی یک یا چند نمونه و با استفاده از روشها و مدل های آماری، از شاخص های نمونه و یا از ویژگی های نمونه به ترتیب پارامترها و ویژگی های کل جامعه آماری را استنباط می نماید. به عبارت دیگر، با استفاده از آمار استنباطی، نتایج نمونه به کل جامعه آماری تعمیم داده می شود و پژوهش بدون آن فاقد اعتبار علمی است. آزمون های انجام شده در این پژوهش عبارتند از:
آمار توصیفی، به منظور طبقه بندی و بررسی ویژگی های پاسخ دهندگان و جامعۀ آماری.
آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه.
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال متغیرها.
این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد.پیش از انجام آزمون های آماری باید مشخص کنیم که آیا داده ها از یک جامعه نرمال بدست آمده اند یا خیر.اگر متغیرها دارای توزیع نرمال باشند آنگاه با آزمون های مطرح شده در آمار پارامتری می توان به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخت. اما اگر متغیرها از جامعه ای غیر نرمال باشند باید از آزمون های ناپارامتری استفاده نمود.آزمون های فرض نرمالیتی به شکل زیر مطرح می شود:
Ho : داده ها نرمال هستند(داده ها از جامعه نرمال آمده اند).
H1: داده ها نرمال نیستند(داده ها از جامعه نرمال نیامده اند).
اگر مقدار سطح معنی داری کوچک باشد(کمتر از خطای۰۵/۰) فرض صفر یعنی نرمالیتی رد می شود و برای آزمون فرضیه ها باید از آمار ناپارامتری استفاده نمود و در غیر اینصورت فرض صفر رد نمی شود و در نتیجه داده ها دارای توزیع نرمال هستند و می توان برای بررسی آنها از آزمون های پارامتری مناسب استفاده نمود.
۳-۷-۱ آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین نوع و شدت رابطه بین متغیرها)در توزیع نرمال).
همبستگی، ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر میباشد. که نشان دهنده شدت و نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) بین آنها می باشد. ضریب همبستگی پیرسون (r) که به کمک (رابطه ۳-۳) محاسبه میشود، روشی پارامتری است و برای دادههایی با توزیع نرمال یا تعداد دادههای زیاد استفاده می شود. این ضریب بین ۱+ (رابطه شدید و هم جهت) تا ۱- (رابطه شدید و مخالف) است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر میباشد (مؤمنی،۱۳۸۶).
(رابطه ۳-۳):
 
در این رابطهx متغیر مستقل،y متغیر وابسته و n حجم نمونه می باشند.
۳-۷-۲آزمون رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر:
رگرسیون چندگانه توصیفی از همبستگی دو متغیر است. نتیجه ی رگرسیون، معادله ای است که بهترین پیشگویی یک متغیر وابسته را از روی چند متغیر مستقل نشان می دهد. رگرسیون چندگانه زمانی که متغیرهای مستقل با یکدیگر و با متغیر وابسته مرتبطند، استفاده می شود. متفیرهای مستقل می توانند پیوسته یا رده ای باشند. در مقابل، اکثر اوقات متغیر وابسته پیوسته است(صادقپور و مرادی، ۱۳۹۲).
۳-۷-۳بررسی ضریب تعیین:
ضریب تعیین مهمترین معیاری است که با آن میتوان رابطه خطی بین دو متغیر X و Y را توضیح داد. ضریب تعیین با نشان r² نشان داده میشود. این مقدار همیشه بین ٠ تا ١ است . اگر ١= r²باشد، نشان میدهد که خط رگرسیون دقیقاً توانسته است تغییرات Y را به تغییرات متغیر X نسبت دهد و اگر ۰= r² باشد، نشان میدهد که خط رگرسیون هرگز نتوانسته است تغییرات Yرا به تغییرات متغیر X نسبت دهد.
مقادیر دیگر بین این دو حد قرار میگیرند. برای مثال، وقتی ضریب همبستگی ۰/۸۰ باشد، ضریب تعیین ۰/۶۴= r²است. یعنی ۶۴ درصد از تغییرات Y ناشی از تغییرات X است. بنابراین، ضریب تعیین نسبت به ضریب همبستگی معیار گویاتری است.
۳-۷-۴تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن:
از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت بندی (رتبه بندی) تعدادی از متغیرهای وابسته استفاده می شود.فرض صفر بیان می کند که میانگین رتبه ها یکسان هستند و فرض یک بیان می کند که حداقل دو عامل وجود دارند که دارای میانگین رتبه متفاوت هستند.البته متذکر می گردد که در آمار هیچ روشی برای رتبه بندی وجود ندارد و آزمون فرید من تنها می تواند به بررسی یکسان بودن رتبه ها بپردازد. مابقی نتایج استخراج شده از این آزمون حالت توصیفی دارد و قابلیت اتکا ندارد(آذر و مومنی،۱۰۹:۱۳۸۳).این آزمون به شکل ذیل بیان می گردد:
Ho :

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

میانگین رتبه تمام متغیرها یکسان است.
H1: حداقل دو متغیر وجود دارد که دارای میانگین رتبه متفاوت هستند.
اگر مقدار سطح معنی داری کوچک باشد ( کمتر از مقدار خطای ۰۵/۰ ) فرض صفر رد می شود. یعنی حداقل دو متغیر یا شاخص وجود دارند که دارای میانگین رتبه متفاوت هستند.برای رتبه بندی این شاخص ها می توان از میانگین رتبه آنها استفاده نمود که البته روش کاملا صحیحی نیست. و اگر مقدار سطح معنی داری بزرگ باشد ( بزرگتر از مقدار خطای ۰۵/۰) فرض صفر رد نمی شود و میانگین رتبه تمام متغیرها یا شاخص ها یکسان است. (صالحی ،صدقیانی و ابراهیمی۱۷۷:۱۳۸۱).
آماره آزمون فریدمن  به شرح زیر تعریف می‌شود.
(رابطه ۳-۴):
۳-۸- جمع بندی:
در این فصل ابتدا فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش بیان شد، سپس روش پژوهش اشاره شد و نتیجه گرفتیم که پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. در مرحله بعد با استفاده از فرمول نمونه گیری حجم نمونه ۱۵۶ تعیین گردید. از پرسشنامه برای جمع آوری دادهها استفاده گردید. برای ارزیابی روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شد. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نشاندهنده پایایی مناسب سازههای مورد بررسی بود. در انتها ابزارها، روشها و تکنیکهای آماری که برای تجزیه و تحلیل دادهها مورد استفاده قرار گرفتهاند بیان گردید.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه :

در این فصل با بهره گیری از تکنیک های مناسب آمار استنباطی فرضیه های پژوهش را با توجه به داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه ها،مورد آزمون قرار می دهیم.در ابتدا به بررسی توزیع فراوانی شاخص های جمعیت شناختی در قالب جداول و نمودارهای دایره ای پرداخته و سپس آزمون فرضیه های آماری با استفاده از آمار استنباطی انجام شده است. بنابراین این فصل به دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تقسیم شده است.
۴-۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها:
بخش اول:
اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان به پرسشنامه