پایان نامه های سری هفدهم

سایت مقالات فارسی – طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت- قسمت ۲۰

  • تبلیغات نام تجاری: قابل مشاهدهترین نوع تبلیغات است. این نوع تبلیغ بر توسعه هویت و تصویر بلندمدت یک نام تجاری متمرکز است. تبلیغات نام تجاری سعی میکند تا تصویری برجسته از نام تجاری یک محصول ارائه کند.
  • تبلیغات خردهفروش: تبلیغات تجاریای که به محل کسب مربوط میشود، یعنی جایی که در آن انواع گوناگونی از محصولات قابل خرید است یا خدماتی ارائه میشود.تبلیغات خردهفروش بر قیمت، در دسترس بودن، مکان و ساعات کار تاکید دارد.
  • تبلیغات سیاسی: این نوع از تبلیغات را سیاستمداران به کار میبرند تا مردم را متقاعد کنند که به آنان رای دهند.
  • تبلیغات کتاب راهنما: کتاب راهنما کتابی است که مردم برای آنکه بدانند چگونه کالا یا خدمتی را بخرند به آن مراجعه میکنند.
  • تبلیغات پاسخ- مستقیم: این نوع از تبلیغات ممکن است از هر وسیله تبلیغی و از جمله پست مستقیم استفاده کند، اما پیام آن با پیام تبلیغات نام تجاری وخردهفروش که در آن مستقیماً فروش کالایی را تشویق میکنند متفاوت است.
  • تبلیغات کسبوکار به کسبوکار(شغل به شغل) : این تبلیغات شامل پیامهای معطوف به خردهفروشان، عمدهفروشان و توزیع کنندگان است. تبلیغات شغلی در نشریات شغلی و روزنامههای حرفهای دیده میشود.
  • تبلیغات موسسهای/ نهادی: نام دیگر آن تبلیغات برای شرکت است. تاکید این پیامها بر ایجاد یک هویت برای موسسه یا نفوذ و غلبهیافتن بر عموم براساس سازمان است.
  • تبلیغات خدمات عمومی: تبلیغات خدمات عمومی به پیامهایی با آرمانهای نیکو مانند جلوگیری از بدرفتاری با کودکان مربوط میشود.
  • تبلیغات تعاملی: هر یک از مصرف کنندگانی که دسترسی به رایانه و اینترنت داشته باشد میتواند از تبلیغات تعاملی بهرهمند شود.آگهیها از طریق صفحات وب و دیگر فنون و امکانات اینترنتی دریافت میشود.در این حال، مصرف کننده میتواند به آگهی پاسخ دهد، آن را اصلاح کند، گسترش دهد یا به آن بی اعتنایی کند.(قربانلو، ۱۳۸۸).

۲-۳-۱۰- ابزارهای تبلیغ
ابزارهای تبلیغ را از ابعاد مختلفی تقسیمبندی کردهاند.مانند: ابزار طبیعی، انسانی و صنعتی یا ابزار در جوامع قدیم و جدید.گروهی دایرهی ابزارهای تبلیغ را چنان گستردهاند که اذان، قرآن، اعزام مبلغ و غیره در آن جای گرفته است، بعضی ابزارها را به اضطراری(تقیه، توریه و غیره) و عادی تقسیم نمودهاند.با کمی دقت درمییابیم که برخی از این موارد در منابع، اماکن، راهها، مهارتها و شیوههای تبلیغ میگنجد.اگر ما تعریف دقیقی از ابزارهای تبلیغ نداشته باشیم و حدود آنها را روشن نکنیم، در شناخت آنها با مشکل مواجه میشویم.
ابزارهای تبلیغ عبارتند از: هر وسیلهای که(( پیامدهنده)) برای انتقال ((پیام)) به ((پیامگیرنده)) از آن بهره میگیرد.
ویلبر شرام مینویسد:(( پیام ممکن است به شکل جوهر روی کاغذ، امواج صوتی در هوا،جریان برق، تکان دادن دست یا پرچم یا هرنوع علایمی باشد که قادر به تفهیم معنی باشد.)) (محسنیان راد، ۱۳۶۹)
۲-۳-۱۰-۱- انواع ابزارهای تبلیغ
الف) ابزارهای اصلی(مستقیم)
منظور وسایلی است که در طول تاریخ انسانها برای انتقال مفاهیم درونی خود، بدون هیچ واسطهای به وسیلهی آنها با هم ارتباط برقرار کردهاند و همیشه به عنوان ابزارهای اصلی ارتباطی آنان بشمار میروند و این ابزارها عبارتند از:
الف- زبان
ب- قلم
ج- تصویر
منظور از تصویر هر چیز دیداری است و شامل و علامتهای رمزی، نشانههای طبیعی و مجسمه و سنگ نوشتهها نیز میشود.
قالب تبلیغی
قالب تبلیغی صورتهای مختلفی از کارهای تبلیغی است که به کمک آنها پیام را به مخاطب میرسانیم.
به عنوان مثال اگر پیام ما ((ایثار)) باشد، میتوانیم آنرا با زبان، قلم یا تصویر به مخاطب برسانیم. قالبهایی که انتخاب میکنیم، میتواند متنوع باشد.
اگر زبان ابزار ماست، میتوانیم مفهوم ((ایثار)) را در قالب (( خطابه))، ((قصه)) و … بیان کنیم.
اگر ابزار ما قلم است میتوانیم دراینباره قالب ((شعر))، (( مقاله)) و … برگزینیم.
بنابراین قالبهای تبلیغی را به سه دسته گفتاری، نوشتاری، دیداری که گاهی به صورت ساده و گاهی مرکب بهکار میروند تقسیمبندی میکنیم.
ب) ابزارهای واسطهای یا غیر مستقیم
منظور از این قسم ابزارهایی است که واسطه بین پیامدهنده و پیامگیرنده قرار میگیرد و ((مبلغ))به صورت غیرمستقیم در پیامرسانی از آن استفاده میکند.
اینگونه ابزارها را میتوان به صوتی و صوتی تصویری تقسیم کرد.
ابزارهای واسطهای صوتی مانند:
الف- تلفن
ب- رادیو
ج- نوارهای کاست، CD صوتی
ابزارهای واسطهای صوتی تصویری مانند:
الف- تلویزیون
ب- سینما
ج- کامپیوتر (رایانه)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.