پایان نامه های سری هفدهم

جستجوی مقالات فارسی – طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت- قسمت ۳

۲- ضرورت و اهمیت تحقیق
با توجه به رشد تکنولوژی و تولید انبوه کالا، برنامهریزی برای موفقیت در بازار یکی از حساسترین و مهمترین مباحث تجاری محسوب میشود. شرایط رقابتی بازار اهمیت این موضوع را بیشتر برجسته کرده است، بنابراین توجه به تبلیغات به عنوان یکی از ارکان بازاریابی بسیار مهم جلوه میکند.امروزه همبستگی تبلیغات و بازاریابی با دانشهایی مانند ادبیات، موسیقی، گرافیک، عکاسی و نقاشی بیانگر این نکته است که برای موفق بودن تبلیغ در مورد کالاها عوامل اثرگذار زیادی نقش بازی میکنند. مدیران بازاریابی باید به این سوالات جواب دهند که چه کالایی، با چه قیمتی تولید و در چه مکانی عرضه شود، و با چه شیوه تبلیغاتی به اطلاع مصرف کنندگان برسد. بدیهی است که این عوامل قابل کنترل مدیریت بازاریابی با توجه به شرایط محیطی(سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی و غیره)که بر فعالیتهای بنگاه اقتصادی تأثیر دارند امکانات موسسه مشخص میگردند. در نتیجه مدیران بازاریابی با توجه به نیاز مصرف کنندگان و منابع سازمان باید کالا یا خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان را تهیه و عرضه نمایند.
با توجه به اینکه زمینه اصلی فعالیت بازاریابان ذهن مصرف کنندگان میباشد بنابراین برای افزایش فروش بنگاهها، مدیران بازاریابی باید تفکر و باورهای رایج در مورد یک کالا را به سوی هدف مورد نظر خود تغییر دهند تا در نهایت باعث افزایش فروش کالاهای مورد نظر شوند. از جمله عوامل دیگر در توجیه ضرورت تبلیغات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- امروزه با افزایش بنگاههای تولیدکننده کالاهای مشابه و رقابتی شدن بازار، دیگر مشتری سراغ کالا نمیآید و باید مشتری را مجاب ساخت.
۲- از راه تبلیغ میتوان موارد نو و تازهای را به مصرف کنندگان یاد داد و آنها را آگاه نمود.
۳- با تبلیغ مناسب و مداوم پشتوانهی نامحسوسی برای شرکت و کالاهای آن ایجاد میشود که در نهایت این پشتوانه باعث پذیرش کالاهای شرکت در سطح گستردهتری میگردد. در نهایت با توجه به موارد بیان شده جهت پویا ماندن شرکت در محیط رقابتی نیاز به تبلیغ مناسب لازم است.
۳- اهداف تحقیق
اهداف اصلی این تحقیق طراحی استراتژی تبلیغات برای مجموعه پاکت میباشد.در راستای این هدف عوامل زیر مورد بررسی قرار میگیرد.

 • سنجش موفقیت مجموعه پاکت در اهمیت به کیفیت محصول.
 • ارزیابی عملکرد مجموعه پاکت در فرآیند قیمتگذاری.
 • ارزیابی روند مجموعه پاکت در روشهای توزیع و بازاررسانی.
 • بررسی روشهای اطلاع رسانی در مجموعه پاکت.
 • سنجش عملکرد مجموعه پاکت در بستهبندی محصولات.
 • اهمیت برند یا نام تجاری در موفقیت مجموعه پاکت.

۴- فرضیه های تحقیق
هدف نهائی در تولید کالاها و خدمات، برآوردن نیازهای مصرف کنندگان میباشد.با شناسایی این نیازها و برآورد مناسب آن به شکلهای گوناگون هم مصرف کنندگان و هم تولیدکنندگان به خواستههای خود میرسند.در این پژوهش تلاش شده ، تا از طریق دنبال کردن فرضیههای زیر تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی را بر استراتژی تبلیغات رستوران پاکت بسنجیم.
فرضیه اصلی
عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزیابی مصرفکنندگان مجموعه پاکت مؤثر است.
فرضیات فرعی

 1. کیفیت محصولات پاکت از نظر مشتریان با اهمیت است.
 2. قیمت محصولات پاکت از نظر مشتریان با اهمیت است.
 3. روشهای توزیع و بازاررسانی محصولات پاکت از نظر مشتریان با اهمیت است.
 4. اطلاعرسانی مجموعه پاکت از نظر مشتریان با اهمیت است.
 5. بستهبندی محصولات پاکت از نظر مشتریان با اهمیت است.
 6. برند مجموعه پاکت از نظر مشتریان با اهمیت است.

۵- انجام پژوهش
روش پژوهش
این تحقیق از نظر هدف از پژوهشهای کاربردی محسوب میشود. همچنین براساس چگونگی بدست آوردن دادههای مورد نیاز(طرح پژوهش) یک تحقیق توصیفی- پیمایشی بشمار میآید.
روشهای جمعآوری اطلاعات
۱- روش میدانی: در این پژوهش اطلاعات مربوط به فرضیهها و اهداف از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده که پرسشنامه مورد نظر بین مشتریان رستوران پاکت و گروه خبرگان که در صنعت مواد غذایی فعالیت داشتهاند توزیع و جمعآوری شده است.
۲- برای انجام مطالعات اولیه و بررسی مباحث تئوریک و پیشینه پژوهش از روش کتابخانهای از جمله مطالعه کتابهای تخصصی و مقالات و غیره استفاده شده است.
۶- قلمرو تحقیق
الف) قلمرو زمانی
اطلاعات مورد نیاز این تحقیق مربوط به دوره زمانی ۹۰-۱۳۸۷ بوده و زمان انجام پژوهش از مردادماه ۱۳۹۱ تا دیماه ۱۳۹۱بوده است.
ب) قلمرو مکانی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.