پایان نامه های سری هفدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت- قسمت ۲۹

 • شناخت ویژگیهای یک گروه در موقعیت مورد مطالعه
 • کمک به تفکر نظام گرا درباره یک وضعیت
 • ارائه دیدگاههایی مبنی بر ضرورت بررسی و پژوهش بیشتر
 • کمک به اخذ تصمیم‌های خاص.( سکاران، ۱۳۸۵)
 • این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی- پیمایشی است.
  ۳-۳- جامعه آماری
  یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. (آذر، مومنی،۱۳۸۳). جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد. در تحقیق حاضر جامعه آماری که کلیه شهروندان شهر تهران می باشد که در ماه حداقل یک ماه از غذای آماده استفاده می کنند می باشند.
  ۳-۴- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه
  نمونه آماری، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. (سکاران، ۱۳۸۱) یا به عبارت دیگر، تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد را نمونه گویند. (آذر، مؤمنی، ۱۳۸۳)
  در این تحقیق برای برآورد اندازه نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. دلیل استفاده از این فرمول این است که اندازه جامعه آماری در اینجا نامشخص و بزرگ است و در این مواقع از فرمول کوکران برای برآورد اندازه نمونه استفاده می شود (در بیشتر تحقیقات پیمایشی از این فرمول برای برآورد تعداد نمونه استفاده می شود). بنابراین جهت محاسبه حجم نمونه مورد نیاز برای پژوهش از رابطه زیر استفاده گردیده است.
   
  n: اندازه نمونه
  p: نسبتی از جامعه حایز صفت معین
  ۱-p: نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
  d : درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب (این مقدار میزان خطا را در اندازه گیری پارامتر مورد نظر نشان می دهد)
  Z : چندک توزیع نرمال با ضریب اطمینان قابل قبول
  مقدار P برابر با ۵/۰ در نظر گرفته شده است. زیرا اگر ۵/۰ = P باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا ‌می‌کند. این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد. (آذر، مومنی،۱۳۸۰).
  بنابراین حجم نمونه مورد نیاز پژوهش عبارت است از :
   
  ۳-۵- پرسشنامه
  ابزار جمع آوری داده ها، در هر پژوهش پیمایشی، پرسشنامه است. پرسشنامه مجموعهای از سوالها است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ های لازم را ارائه می دهد. این پاسخ ها داده های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد. ابزار اصلی استفاده در این تحقیق پیمایشی پرسشنامه می باشد.
  متداول ترین ابزاری که امروزه به منظور سنجش نگرش از آن استفاده می شود مقیاس لیکرت[۸۵] است. این مقیاس در ابتدای سال ۱۹۳۰ توسط لیکرت ابداع شد. در این روش پژوهشگر سوالاتی را درباره موضوعات جداگانه مشخصی طراحی و تدوین می نماید و هر یک از این نمونه ها نیز به اظهارنظر پیرامون هر یک از سوالات مذکور می پردازند(مک ناب،۱۳۹).
  شکل کلی : کاملا مخالفم – مخالفم – نظری ندارم – موافقم – کاملا موافقم
  امتیاز بندی : ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
  جدول ۳-۱ترکیب سئوالات پرسشنامه

  متغیرها شماره سوالات جمع سوالات
  محصول (کیفیت) ۱ تا ۶ و ۱۵ تا ۳۰ و ۳۹ تا ۴۲ ۲۶
  برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.