پایان نامه های سری هفدهم

سامانه پژوهشی – طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت- قسمت ۴

قلمرو مکانی این تحقیق تهران بزرگ و شامل مناطق ۳-۲-۱ میباشد.
ج) قلمرو موضوعی
موضوع این پژوهش درقلمرو دانش بازاریابی و مدیریت تبلیغات است و بطور اخص بررسی چگونگی طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت را بررسی میکند.
در زمینه تبلیغات میتوان جنبههای زیر را مورد مطالعه قرار داد:
– تحقیق در مورد محتویات تبلیغ
– تحقیق در مورد وسیله یاکانال ارتباطی
– تحقیق در مورد تأثیر تبلیغات
– تحقیق در مورد طراحی برنامهها یا استراتژیهای تبلیغات
این تحقیق در زمینه طراحی استراتژی تبلیغات و بررسی عناصر آمیخته بازاریابی بر آن انجام میگردد.
۷- تعریف واژهها و اصطلاحات تخصصی
استراتژی
تشخیص فرصتهای اصلی و تمرکز منابع سازمان در جهت تحقق منافع نهفته در آن.(کتاب تفکر استراتژیک- دکتر غفاریان و دکتر کیهانی)
تبلیغات
عبارت است از، ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول و یا خدمات از طریق حاملهای مختلف در مقابل دریافت وجه برای موسسات انتفاعی یا غیرانتفاعی یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شدهاند(روستا و همکاران،۱۳۸۷).
آمیخته بازاریابی
مجموعهای است از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی که شرکت آنها را در هم میآمیزد تا پاسخگوی بازار مورد هدف باشد. این ابزارهای قابل کنترل عبارتند از: محصول، قیمت،توزیع و ترویج(p4)(پارسائیان،۱۳۸۶٫(
فصل دوم
ادبیات موضوع
۲- ۱- تعریف استراتژی[۱]
واژه استراتژی از استراتگوس گرفته شده است.در گذشته های دور واژه استراتگوس به وظیفه و نقش (یک امیر ارتشی) اشاره داشت و سپس مفهوم ((هنر ژنرال)) به آن اطلاق گردید،که حاکی از مهارتهای روانشناختی و رفتاری است که به کمک آن چنین نقش و وظیفه ای را تقبل می کرد(کویین). با توجه به قدمت مفهوم استراتژی و کاربردهای محدود لیکن عمیق آن در اعصار مختلف زندگی بشر بررسی سیر تکوین آن نیز بسیار راهگشا خواهد بود.

  • در زمان پریکلس(۴۵۰پیش از میلاد) به معنی مهارت مدیریت(اداره امور، رهبری، سخنوری، قدرت) به کار میرفت.
  • اولین اشاره به این‌ مفهوم در کتاب هنر جنگ اثر ژنرال چینی سان تزو [۲]صورت پذیرفته که در سال ۳۴۰ قبل از میلاد نگاشته شده است. او درکتاب خود مولفههای عمده استراتژی نظامی را مطرح کرد. او در اینباره میگوید که باید به آنچه دشمن میخواهد به آن برسد پی برد و آنگاه او را از رسیدن به آن محروم ساخت.
  • در زمان اسکندر (۳۳۰ پیش از میلاد) این واژه به عنوان مهارت در به کارگیری نیروها برای غلبه بر مخالفان و ایجاد نظام حکومت متحد جهانی مورد اشاره قرار میگرفت.
  • بروس هندرسون [۳]صاحبنظر برجسته و مؤسس گروه مشاورین‌ بوستون استراتژی را ایجاد یک مزیت منحصربه فرد برای تمایز سازمان از رقبا تعریف می‌کند و اساس کار را مدیریت این تمایز می‌داند.

۲-۲-۱- نظریه پردازان مدیریت استراتژیک
۲-۲-۱-۱- نظریه فرد دیوید[۴]
از دیدگاه فرد دیوید استراتژیها ابزاری هستند که شرکت میتواند بدان وسیله به هدفهای بلندمدت خود دست یابد و به نظر وی استراتژیها به چهار دسته تقسیم میشوند که هر کدام دارای زیرمجموعههایی هستند.
– استراتژیهای یکپارچگی: استراتژی عمودی به بالا/ استراتژی عمودی به پایین/ استراتژی افقی
– استراتژیهای متمرکز: رسوخ در بازار/ توسعه بازار/ توسعه محصول
– استراتژیهای تنوع: تنوع همگون/ تنوع افقی/ تنوع ناهمگون
– استراتژیهای تدافعی: مشارکت/ کاهش/ انحلال/ ترکیب
۲-۲-۱-۲- نظریه هنری مینتزبرگ[۵]
از دیدگاه وی استراتژی بر خردورزی و شعور متکی است. سادگی محور مرکزی نظریه او بهشمار میرود. وی استراتژی را برمبنایp5 تقسیمبندی کرده است، که شامل:
– برنامه[۶]
برنامهریزی کاری است که موجب خشنودی بسیاری از مدیران میشود و کاری است که همیشه وجود دارد. برنامه ریزی بخش اصلی فرآیند استراتژی است. بهطورکلی استراتژی یک برنامه است،اقدام یا اقدامات و رهنمودهایی که برای مواجه شدن با یک موقعیت به طور آگاهانه اتخاذ میشوند. پس استراتژی دو خصوصیت بارز دارد، یکی اینکه پیش از زمان بهکارگیری بهوجود میآید و دیگر اینکه آگاهانه و هدفمند تدوین میشود.
– موضعگیری و صفآرایی[۷]
در واقع استراتژی مانوری است برای بیرون راندن رقبا و مخالفان. مینتزبرگ معتقد است که برای برتری یافتن بر رقبا، مانوردادن به منظور سد راه رقبا شدن، و تأثیر گذاشتن برآنها بخشی از استراتژی است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.