پایان نامه های سری هفدهم

طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت

۴-۳-۴- بررسی سوالات تحقیق ۹۶
۴-۳-۵- تحلیل تکمیلی ۱۰۱
۴-۴- رابطه بین متغیرهای کیفیت و قیمت با عوامل جمعیت شناختی ۱۰۸
۴-۴-۱- رابطه کیفیت با عوامل جمعیت شناختی ۱۰۹
۴-۴-۲- رابطه قیمت با عوامل جمعیت شناختی ۱۱۰
فصل پنجم
تفسیر و نتیجهگیری
۵-۱- خلاصه بحث ۱۱۲
۵-۲ نوآوری تحقیق ۱۱۳
۵-۳- پیشنهادها ۱۱۴
۵-۴- محدودیتها ۱۱۵
۵-۵- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۱۶
منابع و ماخذ ۱۱۷
منابع ۱۱۸
ضمیمه ۱۲۲
فرم نظر سنجی محصولات ۱۲۳
جدول ۲-۱ شمای کلی تقسیمبندی استراتژیهای بازاریابی محصول ۱۸
جدول ۲-۲ مراحل دوره عمر کالا و مشخصات ۲۶
جدول۲-۳ مراحل دوره عمر کالا و واکنشهای متفاوت ۲۷
جدول۲-۴ ارائه خدمات به مشتریان و متمایز بودن ۶۰
جدول ۳-۱ترکیب سئوالات پرسشنامه ۷۳
جدول ۳-۲ میزان آلفای کرونباخ ۷۵
جدول ۴ -۱- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۸۰
جدول ۴ -۲- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ۸۱
جدول ۴ -۳- توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ۸۲
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی مربوط به سابقه استفاده پاسخ دهندگان ۸۳
جدول ۴ -۵- توزیع فراوانی مربوط به شغل پاسخ دهندگان ۸۴
جدول ۴ -۶- توزیع فراوانی مربوط به منطقه سکونت پاسخ دهندگان ۸۵
جدول۴-۷ – آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیر های تحقیق ۸۷
جدول ۴-۸- نتایج آزمون t تک نمونه‌ای اهمیت عوامل مذکور از دید مشتریان ۹۷
جدول ۴-۹- نتایج آزمون t تک نمونه‌ای رضایت عوامل مذکور از دید مشتریان ۹۸
جدول ۴- ۱۰- نتایج آزمون t تک نمونه‌ای اهمیت عوامل مذکور از دید خبرگان ۹۹
جدول ۴- ۱۱- نتایج آزمون t تک نمونه‌ای رضایت عوامل مذکور از دید خبرگان ۱۰۰
جدول ۴-۱۲- آزمون A N O VA اثر جنسیت ۱۰۲
جدول ۴-۱۳- آزمون A N O VA اثر سن ۱۰۳
جدول ۴-۱۴- آزمون A N O VA اثر شغل ۱۰۴
جدول ۴-۱۵-آزمون A N O VA اثر تحصیلات ۱۰۵
جدول ۴-۱۶- آزمون A N O VA اثر سابقه استفاده ۱۰۶
جدول ۴-۱۷-آزمون A N O VA اثر منطقه سکونت ۱۰۷

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.