پایان نامه های سری هفدهم

تحقیق دانشگاهی – طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت ۱۰

با توجه به سه پرسشنامه ی محقق ساز ارزیابی میزان تعارض سازمانی و پرسشنامه استاندارد سبک های حل تعارض و پرسشنامه تعیین سبک مدیریت تعارضOCCI « مدل اقتضایی تعارض» مدل حل تعارض پایان نامه ی ما به شکل زیر طراحی گردید.
شکل ۲-۱ : مدل محقق ساز (مدل ترکیبی حل تعارض- رابینز، تامسون، اقتضایی)
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
پژوهش عبارت است از فرایندی که پژوهشگر می کوشد بدان وسیله پیچیدگی های روابط متقابل بین افراد را بهتر درک کند. پژوهشگر با استفاده از روش های منظم (سیستماتیک) درباره کنش ها و واکنش ها ،اطلاعاتی را جمع آوری میکند، درباره معنی یا مفهوم آنها می اندیشد، به نتیجه هایی میرسد، آنها را ارزیابی میکند و سرانجام این نتایج یا دستاوردها را ارائه میدهد. (اعرابی، ۱۳۸۳).
در این فصل به بحث درباره روش پژوهش پرداخته میشود که ضمن توضیح جامعه و نمونه آماری و روشهای نمونه گیری، روشهای پژوهش، از جمله؛ نحوه گردآوری اطلاعات و ابزارهای مربوط به آن، اطلاعات نامه پرسشها و سنجش پایایی و روایی پژوهش تبیین شده و در نهایت فنون تحلیل آماری مورد استفاده در پژوهش تحت نرم افزارهای آماری تشریح میگردد.
۳-۲-روش شناسی پژوهش
پژوهش توصیفی آنچه را که هست توصیف میکند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد . توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالبا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط میشوند، مورد بررسی قرار می دهد(بست،۱۳۷۱ ). در این پژوهش به توصیف و مطالعه آنچه که هست می پردازیم، لذا روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش از نوع توصیفی میباشد. در تحقیقات توصیفی میتوان جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایش تحت بررسی و آزمون قرار داد. پیمایش عبارت از جمع آوری اطلاعات است که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف یا پیش بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها صورت می گیرد. پیمایش توصیفی، به توصیف پدیده های خاص در محیطی معین می پردازد این پژوهش از لحاظ نوع روش پیمایشی که در آن به کار گرفته شده است، یک تحقیق پیمایشی از نوع مقطعی میباشد. روش مقطعی به منظور گرد آوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان از طریق نمونه گیری از جامعه انجام میشود .این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است، زیرا موضوع مطالعه را در شرکت نفت و گاز گچساران تحت بررسی قرار می دهد. همچنین از نوع مطالعات توصیفی – پیمایشی می باشد.
۳-۲-۱- فرایند کلی تحقیق
فرایند کلی تحقیق، بعد از انتخاب موضوع بشرح ذیل می باشد:

  • کسب اطلاعات اولیه در مورد موضوع پژوهش از طریق انجام بررسی های کتابخانه ای و اینترنتی و دستیابی به ادبیات تحقیق و پیشینه مطالعاتی متغیرهای موجود در تحقیق.
  • تدوین چارچوب نظری تحقیق، ترسیم مدل مفهومی و تنظیم فرضیات پژوهش.
  • تعیین دقیق حجم جامعه و نمونه مورد نیاز.
  • انتخاب یک روش نمونه گیری علمی و مناسب برای انتخاب نمونه مورد نیاز از میان جامعه آماری.
  • تعیین و تهیه ابزار مناسب برای جمع آوری داده ها از میان جامعه آماری.
  • جمع آوری داده ها از طریق ابزار تهیه شده در مرحله قبل.
  • وارد کردن داده ها به نرم افزار جهت انجام تجزیه و تحلیل های مورد نیاز.
  • بررسی صحت فرضیات و پاسخ به سؤالات تحقیق بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه پیشنهادات مربوطه.

ساختار تدوین پایان نامه:
مقدمه و کلیات طرح پژوهش
اهداف- ضرورت- سوالات- متغیرها- تعاریف
مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
مبانی نظری تحقیق – پیشینه تحقیق
روش شناسی پژوهش
روش تحقیق- جامعه آماری- روش و ابزار جمع آوری داده ها- روش تجزیه و تحلیل داده ها
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری- پیشنهادات کاربردی- پیشنهادات پژوهشی
جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها
تحلیل توصیفی داده ها- تحلیل استنباطی داده ها- آزمون فرضیات
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.