پایان نامه های سری هفدهم

پژوهش – طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت …

۳-۲-۲-جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه کامل اندازه ها، ثبت ها، واحدها، افراد و .. ‌که میخواهیم استنباطهایی راجع به آنها انجام دهیم. به عبارت ساده تر، جامعه مجموعه ای از افراد یا ‌اشیاء است که دارای ویژگی مشترکی میباشند. همچنین، نمونه ای از جامعه آماری مجموعه اندازه ها، ثبتها، واحدها، افراد و … است که عملاً ‌در جریان یک تحقیق مورد توجه قرار می گیرند؛ یا بصورت خلاصه، نمونه آماری زیر مجموعهای از جامعه است که دارای همان ویژگی های جامعه میباشد. نمونه باید طوری باشد که نتایج آن قابل تعمیم به جامعه باشد و ضرب المثل معروف مشت نمونه خروار است باید در آن صادق باشد. اگر در امر تحقیق از تک تک اعضای ‌جامعه استفاده شود، به این عمل سرشماری گویند؛ ولی اگر از جزء ‌کوچکی از جامعه (نمونه) ‌استفاده شود، این عمل نمونه گیری اطلاق می شود. (نادری و سیف نراقی، ۱۳۹۰:ص ۴۸)
تحقیق حاضر، در جامعه آماری مدیران و کارکنان شرکت نفت و گاز و گچساران به انجام شده است. طبق آمار مأخوذه، تعداد کل این افراد (جامعه آماری) برابر با ۱۲۰۰ نفر می باشد. بر اساس جدول نمونه گیری مورگان حجم نمونه به تعداد ۲۹۱ نفر تعیین گردیده است که انتخاب این تعداد نمونه ابتدا به صورت طبقه ای ( کارکنان و مدیران ) و پس از آن به صورت تصادفی صورت گرفته است.
به منظور توزیع بهتر نمونه ها در واحد های سازمانی، از روش “نمونه برداری طبقه ای تصادفی با تسهیم متناسب” بهره خواهیم برد تا با این کار همه واحدهای سازمان بر اساس نسبت خود از کل جامعه، در نمونه نیز سهیم بوده و نتایج تحقیق از قابلیت تعمیم پذیری بالاتری در میان جامعه برخوردار گردد.
۳-۲-۳- روش جمع آوری داده ها
بطور کلی روش گردآوری داده ها در تحقیق حاضر به دو دسته کلی قابل تقسیم بندی می باشد:

  • روش کتابخانه ای (اسنادی) و اینترنتی بمنظور آشنایی با ادبیات و پیشینه تحقیق
  • روش میدانی به منظور جمع آوری داده های مربوط به آزمون های آماری

۳-۲-۴- ابزار جمع آوری داده ها
ابزارهای اصلی مورد استفاده در این تحقیق بمنظور سنجش متغیرها، دو پرسشنامه به شرح ذیل می باشد:

  • پرسشنامه محقق ساز ارزیابی میزان تعارض سازمانی بر اساس مدل رابینز (۱۹۹۴).
  • پرسشنامه استاندارد سبکهای حل تعارض بر اساس مدل رابینز (۱۹۹۹).
  • پرسشنامه تعیین سبک مدیریت تعارض کارکنان و مدیران OCCI بر اساس مدل اقتضایی .

از مجموع این سه پرسشنامه، پرسشنامه اصلی تحقیق مشتمل بر ۶۷ گوبه شکل گرفت که ساختار کلی آن، به صورت جدول زیر می باشد:
جدول ۳-۱ : مدل تحلیلی ( عملیاتی ) تحقیق (برگرفته از پرسشنامه های تحقیق)

Secured By miniOrange
مفهوم ابعاد مولفه ها شاخص ها
تعارض سازمانی عوامل فردی
( بر اساس مدل رابینز۱۹۹۴)
درون فردی در راستا قرار داشتن اهداف شخصی من با اهداف سازمانی
هم راستا و هم سنخ بودن نقش های ایفا شده توسط من در سازمان
احساس موفقیت شخصی از کار در این سازمان