پایان نامه های سری هفدهم

طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت …

گفتنی است که در پرسشنامه رابینز (۱۹۹۴) ، در مورد گویه های تعارض سازمانی از طیف پنج نقطه ای، و در مورد گویه های مربوط به سبکهای مدیریت تعارض( رابینز ۱۹۹۹) و تعیین سبک های مدیریت تعارض (OCCI – مدل اقتضایی تعارض)، از طیف هفت نقطه ای استفاده شده است.(پبوست شماره ۱)
۳-۲-۴-۱- بررسی روایی(اعتبار) ابزار جمع آوری داده ها:
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار، دقیقاٌ متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد (حافظ نیا،۱۳۸۲). مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ میدهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت دادهای حاصل از آن اطمینان داشت . برای تعیین اعتبار پرسشنامه روشهای متعددی وجود دارد که یکی از این روشها اعتبار محتوا می باشد. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری بگار برده می شود. اعتبار محتوا یک ابزار اندازه گیری به سوالهای تشکیل دهنده ان بستگی دارد . اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارتهای ویژه ای باشد که محقق فصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود.
در تحقیق حاضر، بمنظور بررسی روایی ابزار، از روش “بررسی روایی محتوی” استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه ها در اختیار چند نفر از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین قرار گرفت و از آنها درخواست شد تا نظرات خود را پیرامون میزان تناسب سؤالات با ابعاد مربوطه، در قالب گزینه های کاملاً مناسب، مناسب، نسبتاً مناسب، نامناسب و کاملاً نامناسب بیان فرمایند. سرانجام پس از جمع آوری پرسشنامه ها، با نظر استاد محترم راهنما، اصلاحات لازم در آنها اعمال گردید و روایی ابزار جمع آوری داده ها مورد تأیید قرار گرفت.
۳-۲-۴-۲- بررسی پایایی ابزار جمع آوری داده ها:
قابلیت اعتماد یا پایایی، یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یادشده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. پایایی به دقت و صراحت ابزار سنجش اشاره دارد و شرط لازم برای روایی است اما کافی نیست. به عبارت دیگر یک ابزار سنجش بدون احراز پایایی دارای روایی نخواهد بود. (سرمد، ۱۳۸۲)
دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر(عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی آن را می سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اطمینان از روشهای مختلفی استفاده می شود که می توان از جمله آنها به روش باز آزمایی، روش موازی یا همتا و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه سوال های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود:
 
فرمول ۳-۱:
که در آن:
تعداد زیرمجموعه های سوال های پرسشنامه یا آزمون=J
واریانس زیرآزمونjام=
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون=
در این آزمون اگر مقدار آلفا بزرگتر یا مساوی ۰٫۷ باشد می توان نتیجه گرفت که سئوالات پرسشنامه از اعتبار لازم برخوردارند.
در تحقیق حاضر، بمنظور بررسی پایایی پرسشنامه ها، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به این منظور، تعداد ۳۰ نسخه از پرسشنامه ها به طور تصادفی بین جامعه آماری توزیع گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، پایایی پرسشنامه محقق ساز ارزیابی میزان تعارض سازمانی بر اساس مدل رابینز ( ۱۹۹۴) و پرسشنامه استاندارد سبک های حل تعارض بر اساس مدل رابینز ( ۱۹۹۹) و پرسشنامه مدیریت تعارضOCCIبدست آمد. چون این ضرائب از ۷/۰ بالاتر می باشند، لذا پایایی پرسشنامه ها مورد تأیید قرار گرفت.
۳-۲-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق، جهت تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها، از آمار توصیفی استفاده گردیده است. همچنین بمنظور تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها، از آمار استنباطی استفاده شده است. در آمار توصیفی از شاخص های مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین، میانه، انحراف معیار و واریانس استفاده شده و در آمار استنباطی نیز، از ضریب همبستگی اسپیرمن بهره برداری گردیده است.
تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایههای اساسی هر روش تحقیقی است. به طور کلی، تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهشی، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت میشود. پژوهشگر برای پاسخ گویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیمگیری در مورد رد یا تائید فرضیهای که صورت بندی کرده است از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل استفاده میکند (دلاور، ۱۳۸۵). پس از جمع آوری اطلاعات از منابع مورد نیاز، در بخش تجزیه و تحلیل آماری در پژوهش حاضر، مراحل زیر رعایت گردید:

  1. بازبینی اولیه پس از جمع آوری پرسشنامهها
  2. بازبینی نهایی از نظر پاسخها و کدگذاری
  3. شماره زدن پرسشنامه
  4. وارد کردن دادهها به کامپیوتر و تجزیه و تحلیل آماری بر روی دادهها، با استفاده از بسته
    نرم افزاریspss.

با توجه به نوع تحقیق و نوع متغیرها در تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش هم از شاخصهای آمار توصیفی[۴۲](جمعآوری، تلخیص، تنظیم، و ارائه اطلاعات به صورت روشن و قابل درک و در صورت لزوم تعیین روابط موجود بین اطلاعات جمعآوری شده (پاشا شریفی، ۱۳۷۶) که شامل: (فراوانی، درصد، نمودار، میانگین و انحراف استاندارد) و هم شاخصهای آماراستباطی[۴۳] (بخشی از آمار که به تحلیل، تفسیر و تعمیم نتایج حاصل از تنظیم و محاسبهی مقدماتی آماری تکیهدار آمار استنباطی خوانده میشود (پاشا شریفی، ۱۳۷۶). جهت تجزیه وتحلیل داده های آماری و بررسی سئوالات پژوهش با بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS، از آماره های توصیفی و آزمون های استنباطی متناسب با نوع داده ها و متغیر ها استفاده گردیده که شامل دو بخش است:
۱- آمار توصیفی: میانگین، انحراف استاندارد، جداول توزیع فراوانی و نمودارهای مربوطه.
۲-آمار استنباطی: مهمترین آزمون های استنباطی مورد استفاده در این تحقیق، بقرار زیر می باشند:
الف: آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای مشخص نمودن توزیع متغیرهای تحقیق(نرمال بودن یا غیر نرمال بودن توزیع متغیرها)، که با توجه به نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف چون متغیرهای تحقیق از توزیع نرمال پیروی می کنند در تحلیل فرضیات تحقیق از آزمون های پارامتریک استفاده گردید؛
ب: آزمونtدو نمونه ای: این آزمون جهت مقایسه میانگین دوجامعه استفاده می شود. در آزمون t برای دو نمونه مستقل فرض می شود واریانس دو جامعه برابر است. برای نمونه به منظور بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت در خصوص هر یک از فرضیه های پژوهش استفاده می شود. در این آزمون دو نمونه در دست می‌باشد. می‌خواهیم ببینیم که آیا این دو با هم مرتبط می‌باشند یا خیر. یعنی آیا در آزمون فرضیه H0 انتخاب می‌شود یا H1 و یا به عبارت دیگر آیا میانگین این دو متغیر به صورت معنی‌داری با صفر برابر است یا خیر، این آزمون می‌تواند برای دو نوع مطالعه یعنی روش‌ اندازه‌های تکراری و روش آزمودنی‌های جور شده مورد استفاده قرار گیرد. در روش اندازه‌های تکراری، هر آزمودنی (شرکت‌کننده در آزمون) در دو نوبت یا در دو موقعیت با یک معیار،‌مورد سنجش قرار می‌گیرد. . در پرونده داده‌های SPSS برای انجام آزمونt با دو نمونه هر آزمودنی دارای دو داده برای دو متغیر می‌باشد متغیر اول نشان‌دهنده مقدار کسب شده بر اساس اولین معیار و دومین متغیر نشان‌دهنده اندازه بدست آمده به ازای معیار دوم است.سوال مهم این است که آیا تفاوت میانگین در دو نوبت (یا در دو موقعیت اندازه‌گیری) تفاوت معنی‌داری با صفر دارد یا خیر. در روش آزمودنی‌های جور شده، آزمودنی‌ها زوج می‌باشند و هر کدام از آنها یک بار مورد سنجش قرار می‌گیرند. هر زوج در پرونده داده‌های SPSS یک رکود محسوب شده و نمراتی در دو متغیر دارند که یکی از آنها نمره به دست آمده توسط یک آزمودنی در یک موقعیت و دیگری مربوط به آزمودنی دیگر در موقعیت دیگر است. در این مورد نیز سوال اساسی مانند طرح اندازه‌های تکراری است. آیا اختلاف بین دو میانگین تفاوت معنی داری با صفر دارد؟
ج : آزمون من ویتنی : در فرضیه ی دوم از این آزمون استفاده نموده ایم؛ به آزمون U نیز مرسوم است و جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود. بعبارتی دیگر هر گاه دو نمونه مستقل از جامعه ای مفروض باشد و متغیرهای آنها به صورت ترتیبی باشند، از این آزمون استفاده می شود. این آزمون مشابه t استیودنت با دو نمونه مستقل است و آزمون ناپارامتری آن محسوب می شود.هر گاه شرایط استفاده از آزمون های پارامتری در متغیرها موجود نباشد ، یعنی متغیرها پیوسته و نرمال نباشند از این آزمون استفاده می شود. دو نمونه باید مستقل بوده و هر دو کوچکتر از ۱۰ مورد باشند. در صورت بزرگتر بودن از ۱۰ مورد باید از آماره های Z استفاده کرد( در محاسبات کامپیوتری ، تبدیل به Z به طور خودکار انجام می شود). در این آزمون شکل توزیع، پیش فرضی ندارد یعنی می تواند نرمال و یا غیرنرمال باشد.
د: آزمون ویلکاکسون : همان آزمون علامت زوجیا ست که در آن اختلاف نسبی تفاوت از میانگین لحاظ می شود.
۳-۳- خلاصه فصل سوم
در این فصل سعی شد تا روش شناسی تحقیق بصورت کاملاً شفاف ارائه شده و مخاطبان در جریان کامل روش شناسی، جامعه و نمونه آماری، ابزار و روش جمع آوری داده ها، و ابزار و روش تجزیه و تحلیل داده ها قرار گیرند.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.