پایان نامه های سری هفدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت …

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱-مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها؛ و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند. در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند.
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخش های تحقیق محسوب میشود. داده های خام با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.
در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح شده است. در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق حاصل میشود و در ادامه به کمک آزمون یو من ویتنی و آزمون کالموگروف اسمیرنوف به بررسی صحت فرضیه های تحقیق و پاسخ به سوالات تحقیق پرداخته خواهد شد .
۴-۲- آمار توصیفی
در این بخش به بررسی آماره های توصیفی هر یک از متغیرهای تحقیق پرداخته خواهد شد .
۴-۲-۱-سطح تحصیلات
وضعیت پاسخ‌دهندگان مختلف از نقطه نظر سطح تحصیلات و طبقه‌بندی آنها به صورت شکل (۴-۱) ارائه شده است. مطابق با شکل ارائه شده ، ۸٫۹ درصد از افراد دارای مدرک دیپلم ، ۶٫۸ درصد فوق دیپلم ، ۵۴٫۷ درصد از افراد دارای مدرک لیسانس، ۲۸٫۶ درصد از افراد دارای مدرک فوق لیسانس و ۱ درصد از افراد دارای مدرک دکترا بوده اند .
شکل ۴-۱ : آمار توصیفی میزان سطح تحصیلات
۴-۲-۲-سن
وضعیت پاسخ‌دهندگان مختلف از نقطه نظر سن و طبقه‌بندی آنها به صورت شکل (۴-۲) ارائه شده است. مطابق با شکل ارائه شده ۲٫۱ درصد افراد بین ۲۰ تا ۲۵ سال ، ۱۲٫۵ درصد بین ۲۶ تا ۳۰ سال ، ۴۱٫۷ درصد بین ۳۱ تا ۳۵ سال ، ۲۴ درصد بین ۳۶ تا ۴۰ سال ، ۱۴٫۱ درصد بین ۴۱ تا ۴۵ سال ، ۴٫۷ درصد بین ۴۶ تا ۵۰ سال ، و در نهایت ۱ درصد بالاتر از ۵۱ سال سن داشته اند .
شکل ۴-۲ : آمار توصیفی میزان سن
۴-۲-۳- جنسیت
وضعیت پاسخ‌دهندگان مختلف از نقطه نظر جنسیت و طبقه‌بندی آنها به صورت شکل (۴-۳) ارائه شده است. مطابق با شکل ارائه شده بیشترین درصد متعلق به مردان (۵۵٫۷ درصد) است و ۴۴٫۳ درصد پاسخ‌دهندگان زنان بوده‌اند .
شکل ۴-۳ : آمار توصیفی میزان جنسیت
۴-۲-۴- پست سازمانی
وضعیت پاسخ‌دهندگان مختلف از نقطه نظر پست سازمانی و طبقه‌بندی آنها به صورت شکل (۴-۴) ارائه شده است. مطابق با شکل ارائه شده ۴۷٫۴ درصد افراد دارای پست مدیریتی و ۵۲٫۶ درصد دارای پست غیر مدیریتی بوده اند .
شکل ۴-۴ : آمار توصیفی پست سازمانی
۴-۲-۵- سابقه کار
وضعیت پاسخ‌دهندگان مختلف از نقطه نظر سابقه کار و طبقه‌بندی آنها به صورت شکل (۴-۵) ارائه شده است. مطابق با شکل ارائه شده ۲٫۱ درصد افراد دارای سابقه کمتر از ۵ سال ، ۱۲٫۵ درصد بین ۵ تا ۱۰ سال، ۴۱٫۷ درصد بین ۱۰ تا ۱۵ سال و در نهایت ۴۳٫۵ درصد بیشتر از ۱۵ سال سابقه کار داشته اند .
شکل ۴-۵ : آمار توصیفی سابقه کار
۴-۲-۶- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
در این بخش آماره های توصیفی هر یک از متغیرهای تحقیق بررسی می شوند .
جدول ۴-۱ : آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق

تعداد کمترین مقدار بیشترین مقدار میانگین انحراف معیار
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.