عملکرد بازار:-پایان نامه درباره هوش تجاری

  • تامین کنندگان
  • صاحبان و اعتبار دهندگان
  • سه گروه نامبرده مبادلاتی رو از راه بازار با شرکت انجام میدن.اینجوری که مشتریان، جنسا و خدمات رو در بازار کالا خریداری می کنن.( بعضی وقتا دوباره به فروش می رسونن) تامین کنندگان اجناس و خدمات رو از راه بازارهای عامل به شرکت میفروشن و هم صاحبان و اعتباردهندگان سهام شرکت یا اسناد بدهی رو از راه بازارهای مالی به فروش می رسونن (سایمونز; ۱۳۸۵).

    ۲-۲-۷) روشای جور واجور امتحان کارکرد بازار