عوامل موثر بر تحصیل:/پایان نامه درباره یادگیری مشارکتی

پیشرفت تحصیلی مثل خیلی از پدیده ها، از ترکیب عواملی چون خونه، مدرسه، دانشگاه و جامعه به وجود می‏آید. بررسی این عوامل به عنان عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی بخش مهمی از تحقیقات آموزشی رو به خود اختصاص داده.

نظام‏های آموزشی از راه مطالعه و شناسایی عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی و ابعاد جور واجور این عوامل، واسه بهتر شدن وضعیت تحصیلی علم‏آموزان و رفع کمبود‏های موجود آموزشی تلاش می‏کنن (کیامنش، سیف درخشنده، ۱۳۸۴).

با در نظر گرفتن این که اندازه پیشرفت و افت تحصیلی یکی از ملاک‏های کارآیی نظام آموزشیه. کشف و مطالعه متغیرهای تأثیرگذار بر کارکرد تحصلیی به شناخت بهتر و پیش بینی متغیرهای موثر در مدرسه می‏انجامد. پس رسمی متغیرهایی که با پیشرفت تحصیلی در دروس جور واجور رابطه داره یکی از موضوعات اساسی تحقیق در نظام آموزش و پرورشه. مطالعه عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی طی سه دهه گذشته بیشتر از قبل مورد توجه کارشناسان آموزش و تربیت قرار گرفته. یافته‏های پژوهشی زیادی نشون دادن که پیشرفت تحصیلی هم از ساختارهای علم و پروسه های پردازش اطلاعات اثر می‏پذیرد هم از عوامل محیطی (بخشی و زارع، ۱۳۸۴).

پیشرفت تحصیلی یکی از شاخص‏های مهمی در آزمایش آموزش و پرورشه و تموم تلاش‏ها و کشش‏های این نظام، در واقع واسه جامه عمل پوش,ندن به این امره. یعنی، جامعه و به طور خاص آموزش و پرورش نسبت به سرنوشت، رشد و تکامل موفقیت آمیز و جایگاه فرد در جامعه، علاقه منده و توقع داره فرد در حولوحوش جورواجور مثل ابعاد شناختی و به دست آوردن مهارت و توانایی در ابعاد شخصیتی، عامل و رفتاری، جوری که باید پیشرفت کنه و تعالی یابد.

 

عوامل موثر بر انگیزه پیشرفت تحصیلی علم‏آموزان

محققان در بررسی همه جانبه پیشرفت تحصیلی به عوامل درون فردی (روان شناختی) و محیطی که پیشرفت تحصیلی رو پیش بینی می‏کنن، پراخته ان. یکی از عوامل درون فردی انگیزه تحصیلیه. انگیزه تحصیلی یه درگیری تحصیلی یا یعنی سرمایه گذاری شناختی، عاطفی و رفتاری واسه پیشرفت در آموزش و تربیت براساس اهداف آموزشگاهیه (تاکر، رایکو و هرمان، ۲۰۱۱، به نقل از حجازی، ۱۳۸۶).

ارزشیابی همیشگی و دائمی وضعیت تحصیلی علم‏آموزان در طول تحصیل و بررسی عوامل مربوط به اون یه از ارکان لازم و پیشگیری ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی مخصوصا در دانشگاه‏ها می‏باشه این در تدوین برنامه آموزشی بهتر، ارتقای کیفیتی آموزش و در آخر در اصلاح و بهبود کارایی مسئولین مربوطه تاثیر به سزایی داره (همائی، ۱۳۸۷).

توجه به این چیزیه که در تموم دنیا در رأس برنامه‏های پیشرفت آموزش مد قرار می‏گیرد به خاطر پیش بینی وضعیت تحصیلی علم‏آموزان، تعیین ملاک‏ها و متغیرهای مناسب از جمله کلی‏ترین بخش‏های پژوهشیه که محققان علوم تربیتی و روان شناسی در اون فعال می‏باشه. تحقیقات بسیاری در مورد پیش بینی کارکرد تحصیلی انجام پذیرفته س و وضعیت اقتصادی اجتماعی سطح تحصیلات، آموزش و نمرات آزمون‏های پیشرفت تحصیلی و هوش از جمله شاخص‏هاییه که محققان از اون جهت پیش بینی وضعیت فرد در آینده استفاده می‏کنن (همائی، ۱۳۸۷).

– Kemmelmeier

– Barry

– Tucker