فرایندمدیریت دانش،پایان نامه درباره چابکی سازمانی

۲-اکتساب و جمع آوری علم: در طول تاریخ بشر، آدم‏ها همیشه در جستجوی علم بوده‏ان چون که علم اندوزی رو باعث موفقیت می‏دونستن علم هم می‏تونه از داخل و هم از خارج سازمان کسب شه(احمدی،۱۳۹۱،ص۴۲).

۳-پیشرفت علم: پیشرفت کلا به مجموعه‏ای از فعالیت‏های سریع و خلاق، نظام یافته و برنامه ریزی شده گفته می‏شه که در واسه پیشرفت مرزهای شناخت علمی و گنجینه علم آدم و جامعه باشددر خصوص اثر پیشنهادات کارکنان، سازمان‏ها واسه تشویق کارکنان در حال معرفی ساختارهای جدیدی هستن تا براساس پیشنهادات اراده کردن کنن، عمل کنن و به اونا جایزه بدن(احمدی،۱۳۹۱،ص۴۲).

۴-اشتراک علم و پخش علم: وقتی می‏کوییم فردی علم خود رو پخش می‏کنه، به این معنیه که فرد، کس دیگه ای رو با به کار گیری علم، بینش، و افکار خود راهنمایی می‏کنه تا اون رو کمک کنه که موقعیت خود رو بهتر ببینه(احمدی،۱۳۹۱،ص۴۲).

۵-به کار گیری علم: در این مرحله، تموم توجه مدیریت علم به این نکته متمرکزه که علم موجود در سازمان‏ها، کاربردی شه تا به سوددهی سازمان برسه(احمدی،۱۳۹۱،ص۴۲).

۶-ذخیره و نگهداری علم: ذخیره علم بخش مهمی از مدیریت دانشه؛ با این وجود وقتی که شرکت‏ها دوباره سازماندهی می‏شن ارزش حافظه سامانی بیشتر دست کم گرفته می‏شه اما در مورد دور انداختن بخش‏های کهنه شده تجارب گذشته شرکت نباید خیلی راحت عزمشو جزم کرد(احمدی،۱۳۹۱،ص۴۲).

۲-۶-رده‏بندی مدل‏های انتقال علم

همونجوری که گفته شد، مدل‏های بسیاری درباره انتقال علم پیشنهاد شده که دارای فرایندهای متفاوتی هستن. دسته ‏بندی مدل‏ها به دوگونهه؛ یکی از نظر دیدگاهی که ایجاد کننده مدل‏هاست و دیگری با در نظر گرفتن مراحل فرایندی مدل‏های ارائه شده(اسمیت،۲۰۰۸،ص۱۶۷).

مرور رده‏بندی‏های مدل‏های علم ارائه شده به وسیله “کاکابادسه” و همکارانش،۲۰۰۳،ص۷۵) در مقاله‏ای با نام ” مرور ادبیات انتقال علم ” در مجله مدیریت علم چهار گروه از مدل‏ها به توضیح زیر اشاره داره:

۲-۶-۱-مدل‏های شبکه‏ای

در این نوع از مدل‏ها، دقیق شدن و فوکوس کردن روی ارتباطات، کسب، تسهیم و انتقال به روش رد و بدل کردن اطلاعات افقیه. علم‏های مهم در شبکه ای تشکیل شده از آدما که به وسیله وسیله جور واجور به هم می‏پیوندند، نهفتهه و باخبر شدن از این بینش‏ها و اطلاعات، خارج از گروه‏ها و تیم‏های رسمی، دلیلی کلیدی به حساب می‏رود. در این نگاه، ساختن روابط اجتماعی، سرمایه اجتماعی و قائل بودن روابط دوطرفه، به عنوان کار و فعالیت اصلی علم، روش زوم شده(اسمیت،۲۰۰۸،ص۱۶۷).

Smith

cocabadse

Reviewingthe literature of knowledge