قاعده اتلاف:/پایان نامه قانون جدید اخذ جرائم

اتلاف از نظر حقوقی تلف کردن مال دیگری با ارتکاب فعل مثبته که بلافاصه یا بی واسطه منتهی به تلف اون شه.(عباسلو، ص۴۹)

۱-۲-  شرایط تحقّق اتلاف:

۱-۲-۱: انجام فعل مثبت: در اتلاف شخص باید مرتکب عمل مثبتی شده ودر اثر این عمل مثبت و ایجابی مال غیر تلف شده باشه. به این نوع اتلاف، اتلاف بالمباشر گفته.توضیح اینکه بعضی فقها اتلاف رو به دو قسم اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب تقسیم کردن و هر دو مباشرت و تسبّب درتلف رو یه قانون می دونن، اما بعضی تسبّب رو قانون مستقلی دونسته و اونا رو جداگونه بررسی کردن. هرچند مستند وآثار هر دو یه جوره.

۱-۲-۲: مستقیم بودن تلف: در اتلاف باید حدوث تلف نتیجه مستقیم عمل فاعل باشه طوریکه بشه به درستیً تلف مال رو به اون نسبت داد نه اینکه تلف بدون واسطه از اون صادر شه البته بعضی وقتا واسطه به اندازه ای پنهان که به نظر می رسه عمل بدون واسطه و به صورت مستقیم انجام گرفته مثلا کسی که با سنگ یا چیز دیگری مانند اون، دیگری رو می زنه.

۱-۲-۳: پیوند تلف با عمل شخص: چیزی که در اتلاف ضرورت داره پیوند تلف به فاعله منظور از اون اینه که ضرورتی نداره که واسه ضامن شناخته شدن شخص در اتلاف، شخص اراده و عزم بر تلف داشته باشه یا عملی رو مرتکب شده باشه که تقصیر تلقّی شه، بلکه همین که از نظر شرعی بین عمل شخص و تلف رابطه وجود داشته باشه طوری که عرف تلف رو مستند به عمل شخص بدونه و کافیه.(لطفی، ص۶۲)