قدرت اجتماعی جذابیت برند:/پایان نامه درباره محبوبیت برند

تصور حاصل از توانایی لازم واسه تامین چیزی که مالکیتش مورد علاقه مشتریاس ، قدرت جذابیت اجتماعی برند نامیده می شه (هرسی و همکاران، ۲۰۰۷: ۲۱۱). این قدرت بر تاثیر گذاری بر رفتار مصرف کننده از راه برداشته های بر اساس اینکه برند می تونه دلیل نتیجه های مثبت واسه فرد شه، تاکید داره.  نتیجه های مثبت در این حالت اشاره به پاداشای ذاتی داره که برند می تونه به مصرف کننده ها ارائه کنه. مثل رضایت ، حس موفقیت، حس مقبولیت، موقعیت اجتماعی برداشت شده بالاتر و … (کروسنو و همکاران، ۲۰۰۹).  شدت قدرت جذابیت اجتماعی برند مشروط و وابسته به توانایی اون در دلیل جایزه دادن و هم ارزشیه که مصرف کننده واسه اون پاداشها قایل می شه.  این اعلام نظر برابر با اعلام نظر وروم (۱۹۶۴) است که به عنوان یه شاخص انگیزه  و رفتار شغلی استفاده شده. طبق این تئوری سطح تلاش یه فرد دست کم انتظار یه نتیجه و ظرفیت اون پیامده. اگه فردی ظرفیت هیچ نتیجه ای رو نداشته باشه یا نتیجه مربوطه رو بد بدونه، نتیجه انگیزه صفر هستش  و پس تلاشی انجام نمیده ( بهلینگ و (استارک

).  وقتی که انتظار جایزه داده شده به وسیله یه برند پایینه، برند نباید قدرت اجتماعی جذابیت زیادی داشته باشه. اما وقتی که انتظار جایزه داده شده بالاست ،  ظرفیت وابسته به اون جایزه باید تعیین کننده قدرت جذابیت اجتماعی اون برند باشه. حس جذابیت بالای برند با حس رضایت بالای مشتری همراه س .

  • قدرت اجتماعی قانون برند

این قدرت بر توانایی تاثیرگذاری برند بر رفتار مصرف کننده از راه سهم بازار  و معروفیت و قدمتش در صنعت مربوطه تاکید داره. طبق تئوری خطر دوگانه، مصرف کنندگان برنده های با سهم بازار بالا رو بر برنده های با سهم بازار کمتر به دلیل برداشته های اونا مبنی بر اینکه باید برند با سهم بازاری بالا رو به خاطر بعضی ارزشهای داخلی سازی شده بخرند بهتر می دونن ( کادهاری و هالبروک، ۲۰۰۱). سهم بازار یعنی توانایی استفاده با استفاده یه شرکت از تصویر برند در بازار (بست و همکاران، ۲۰۰۷ : ۳۴۷). شاخص دیگه قدرت قانون اجتماعی برند  معروفیت اون هستش.  ورگین و کورون فله (۱۹۹۸)  نشون دادن که کارکرد مثبت یه شرکت رابطه مستقیمی با معروفیت اون داره .  دلیل اینکه معروفیت شرکتی مستقیما منتهی به کارکرد اون می شه تمایل مصرف کنندگان به خرید اجناس و خدمات فعلی شرکت و قبول عرضه های جدید از اون هستش (ویرجین و همکاران، ۱۹۹۸ : ۳۹). چادهری هم رابطه مثبت و معناداری بین معروفیت برند و فروش برند، سهم بازار و قیمت نسبی پیدا کرده. این مطالعه نشون داده که رابطه بین معروفیت برند و و کارکرد برند تابعی از برداشت مصرف کننده مبنی بر اینه که اون به دلیل  بعضی ارزشهای داخلی سازی شده و ملکه ذهن گشته باید برنده های با معروفیت بیشتر رو بخره . اشاره به این نکته خیلی با اهمیته که  معروفیت برند می تونه از نظر قدرت و ظرفیت فرق داشته باشه.

Chaudhuri and Hallbrook

Best et al.

Virjin et al.

Gaski

Lush

Solliwan and Connor

French and Raven