ماهیت اجبار کنندگی حبس//پایان نامه جایگزینهای  کیفر حبس

 

– همون ، ص ۲۲

– مانند بند (ج) ماده ۷ قانون تشکیل داده های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ که الان به موجب ماده ۳ قانون قضاوت نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۸ فقط در مورد صلاحیت دادگاه های نظامی ۱ و ۲ قابل اعماله.