محیط اجتماعی و کودک آزاری:/پایان نامه درباره کودک آزاری

عوامل اجتماعی از عوامل مهمی هستن که با دقت بسیار باید به اون توجه شه، چون ایجاد کننده خشونت در جامعه امروز ماست و نه فقط قابل آموزش، بلکه قابل پیشگیری و کنترله.

بعضی عوامل خانوادگی که در تشکیل رفتار فرد در خونواده تاثیرگذارند شامل چگونگی برخورد والدین با کودک، وجود الگوهای ناجور مانند دیکتاتوری در خونواده، رشد مهارتای اجتماعی رو محدود کرده و با در نظر گرفتن قانون تلقی شدن این رفتار خشن در خونواده، فرد در مقابل بقیه حالت دشمنی و دشمنی نشون میده.

البته عواملی که به محیط اجتماعی کودک مربوط می شه محیط فرهنگی مثل عوامل آموزشی که همون سواد آموزی و محیط طبیعی مثل مهاجرت و محیط اقتصادیه هر سه عامل در گناه کاری کودکان و نوجوانان مؤثره.

محیط اقتصادی از عوامل مهم گناه کاری کودکان و نوجوانانه چون که جرم شناسا توجه خاصی بدون دارن. پس جرم شناسا در اصل موضوع که «عامل اقتصاد در گناه کاری مؤثره» اتفاق نظر داشته و اگه اختلافی در پاره ای موارد دیده میشه به وجود اومده توسط چگونگی اثر جنبه های جور واجور این عامل قویه. بدین صورت که گروهی اختلاف طبقاتی و نبود پخش مساوی ثروت و دسته ای فقر و درموندگی و تهیدستی و بعضی تمایل به پولدار شدن و تجمل پرستی و هم اینکه گروهی بیکاری و قرض و هم عده ای نبود قدرت توانایی لازم رو واسه برآوردن احتیاجات زندگی و بعضی هم ترس از کسر شدن اموال و یا چیزی که رو که دارن و در آخر عدّه ای حرص و طمع و گروهی بحرانای اقتصادی، تورم، رشد و پیشرفت صنعت و نوسانات قیمتا و هم دسته ای گرسنگی و قحطی رو مبنای گناه کاری دونسته و فکر می کنند که این عوامل در بروز جرائم جور واجور مخصوصا جرائم مالی اثر غیرقابل انکاری داره.