مدل پذیرش فنّاوری/:پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

۲- احساس سهولت استفاده که به اندازه اطمینان شخص از سهولت به کار گیری سامانه ای خاص مربوط می شه(دیویس و باگزی، ۱۹۸۹).

 

۲-۲-۱-۲- نظریه اقدام دارای دلیل

براساس نظریه اقدام دارای دلیل، افراد اگه رفتار مورد نظر رو مثبت آزمایش کنن (نگاه)، و برداشت اونا از نظر بقیه درباره انجام اون رفتار، مثبت باشه (قانون ذهنی)، این دو مؤلفه منتهی به شکلگیری انگیزه و قصد بالای انجام رفتار در اونا می شه و به احتمال زیاد اون رفتار محقق می شه. وجود اتحاد بالا بین نگاه و هنجارهای ذهنی با قصد رفتاری و درآخر، انجام رفتار در پژوهشهای زیادی مورد تأیید قرار گرفته. با این حال، بعضی پژوهشها وجود رابطه بالا بین قصد رفتاری و رفتار واقعی رو مورد دودلی جدی قرار می داد، چون که پژوهشا نشون می داد به دلیل محدودیتهای به وجود اومده توسط شرایط خاص اون موقعیت، قصد رفتاری به طور اجباری و همیشه منتهی به رفتار واقعی نمی شه، مخصوصا زمانیکه کنترل فرد روی رفتار مورد نظر کامل نباشه، صرف قصد انجام اون رفتار کافی نیس. آجزن با ارائه نظریه رفتار برنامه ریزی شده و با اضافه کردن متغیر احساس کنترل رفتار به نظریه اقدام دارای دلیل، تلاش کرد تا در بخش رفتارای داوطلبانه، مدلی رو واسه پیشبینی قصد رفتاری و رفتار واقعی ارائه کنه(آجزن، ۱۹۹۱).

۲-۲-۱-۳- نظریه رفتار برنامه ریزی شده قصد استفاده

آجزن در سال ۱۹۸۵ و در ادامه پژوهشهای خود و در پیشرفت مدل نظریه اقدام دارای دلیل در مقاله ای با عنوان “از قصد تا رفتار، نظریه رفتار برنامه ریزی شده”  موفق به ارائه این نظریه شد. اینجوری که متغیر پیش بینی کننده دیگری به نام احساس کنترل رفتاری رو به مدل اولیه نظریه اقدام دارای دلیل اضافه کرد تا واسه توضیح وقتی که افراد قصد انجام رفتاری دارن، اما رفتار واقعی به دلیل خاطر جمع نبودن یا کنترل فرد بر رفتار مورد نظر محقق نمی شه، بشه ازش استفاده کرد(آجزن، ۱۹۹۱).

در بخش روانشناسی، نظریه رفتار برنامه ریزی شده به عنوان یه نظریه واسه تبیین رابطه بین نگاه و رفتار شناخته شده و یکی از مناسب ترین نظریه ها واسه پیش بینی در میان نظریه های تشویق حساب می شه. این مدل واسه تبیین روابط بین باورها، نگرشها، قصد رفتاری، و رفتار در بخش های زیادی مثل تبلیغات، روابط عمومی، عملیات جنگی، امور سلامت ، و… مورد استفاده محققان بعدی قرار گرفته(میلر، ۲۰۰۵).

باورهای رفتاری و نگاه نسبت به رفتار: باورهای رفتاری، باور یه فرد نسبت به نتیجه های رفتاری خاصه. این معنی بر اساس احتمالات ذهنیه از اینکه یه رفتار منتهی به نتیجه ای خاص می شه. نگاه نسبت به رفتار، آزمایش مثبت یا منفی فرد نسبت به انجام رفتاری خاصه، یعنی این معنی شامل اندازه آزمایش مثبت یا منفی از انجام رفتاره. به بیان دیگه، مجموعه کامل باورهای رفتاری در دسترس که رفتار رو به نتیجه های زیاد اون در رابطه می کنه(میلر، ۲۰۰۵).

باورهای هنجاری و هنجارهای ذهنی: باورهای هنجاری، احساس یه فرده نسبت به رفتاری خاص که متأثر از قضاوت دور و بری ها (والدین، همسر، دوستان، و استادان) است. هنجارهای ذهنی، احساس فرد نسبت به فشار هنجارهای اجتماعی یا باورهای اطرافیانه از اینکه اون فرد باید اون رفتار رو انجام بده یا خیر(میلر، ۲۰۰۵).

باورهای کنترلی و احساس کنترل رفتاری: احساس کنترل رفتاری، احساس یه فرد درباره آسونی یا سخنی انجام رفتاری خاصه. فرض بر اینه که احساس کنترل رفتاری متأثر از کل باورهای کنترلی در دسترسه. باورهای کنترلی، باورهای یه فرد از وجود عوامل آسون کننده یا مشکلات انجام یه رفتار خاصه(میلر، ۲۰۰۵).

– Vincent & Honglei

– Davis & Bagozzi