مراحل هوشمند سازی مدارس:/پایان نامه درباره مدارس هوشمند

– تعیین اقدامات

۲-۲-۶-۲-              تجهیز و آماده سازی مدرسه

– آماده سازی سایت رایانه ای مدرسه

– برآورد، خرید و نصب لوازم و سخت افزار

– آماده سازی کلاسا

– راه انداری پورتال مدرسه

۲-۲-۶-۳-              آموزش و تجهیز نیروی انسانی

– به کار گیری نیروی فنی

– آموزش معلمان

– آموزش دانش آموزان

– آموزش و فرهنگ سازی اولیاء

۲-۲-۶-۴-              آماده سازی محتوا

– بررسی، آزمایش و به کار گیری محتوای موجود

– تولید محتوا

۲-۲-۶-۵-              برگزاری کلاسه های آموزشی بر اساس محتوای چندرسانه ای

– برنامه ریزی و برگزاری کلاسه های بر اساس محتوای چندرسانه ای

– برگزاری آزمونای الکترونیکی از راه سیستم مدیریت یادگیری

۲-۲-۶-۶-              آزمایش و امتحان

– آزمایش اندازه رسیدن به اهداف

– بازنگری برنامه (وقتی و همکاران، ۱۳۸۹: ۵۶).

۲-۲-۷-           مهم ترین مشکل مدیران در هوشمند سازی مدارس

نبود آشنایی با زیر ساختای لازم جهت راه اندازی مدارس هوشمند

نبود آشنایی کافی با لوازم لازم جهت هوشمند سازی مدرسه

نبود آشنایی با نرم افزارهای لازم

نبود شناخت شرکتای وارد کننده و نمایندگیای مجاز و قیمتای واقعی لوازم

نبود وجود ردیف بودجه واسه تجهیز مدارس به تکنولوژیای نو

نبود برگزاری  دوره ضمن خدمت واسه آشنایی و معرفی لوازم به  معلمان و مدیران (صالحی و کاشانی، ۱۳۸۶: ۴۱).

۲-۲-۸-           ضرورت ایجاد مدرسه هوشمند

تافلر در کتاب شوک آینده می نویسه: فناوری آینده به میلیونا افراد کم سوادی که حاضر باشن هر کار تکراری رو بکنن، و کورکورانه دستورات بقیه رو می گیرن و از مقامات اطاعت محض می کنن، نیاز نداره؛ بلکه به انسانایی نیاز داره که داوریای دقیق و فهمیده داشته باشن و راه خود رو در محیطای تازه پیدا کنن و روابط رو در واقعیتی که به سرعت در حال تغییره، تشخیص و تمییز بدن (عبادی، ۱۳۸۴: ۸۳).  با در نظر گرفتن کاربرد وسیع اینترنت، نیازای آموزشی فارغ التحصیلان مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی هم ً متفاوت شده و باید مهارتای لازم در این مورد رو فراگیرند (احمدی و ویرجینیاری، ۱۳۸۲: ۴۰).