مشخصه یابی نانو ذرات//پایان نامه درمورد نانو ذرات مگهمایت

میکروسکوپ الکترونیکی روبشی، یه جور میکروسکوپ الکترونیکیه که در اون تصویر بیشتر براساس الکترون شکل می­گیرد. این سیستم به خاطر مطالعه مستقیم سطوح جامدات طراحی شده.

۲- میکروسکوپی الکترون عبوریTEM) )

این روش اندازه و شکل ذرات رو با دقت حدود چند دهم نانومتر به دست می دهد که به نوع ماده و دستگاه مورد استفاده بستگی داره .

۳- پراش اشعه ایکس (XRD)

در روش XRD اندازه ذرات رو میشه از یه پیک در الگویXRD  و با به کار گیری رابطه شرر تعیین کرد[۱۸]:

(۱-۱)                                                                        

۴- تعیین تعداد لایه های پوشاننده­ سطح

تجزیه وزن سنجی گرمایی (TGA) فوت وفن مناسبی واسه اثبات قرار داشتن پوشش روی سطح نانو ذراتیه که با پلیمر ها و یا مواد فعال سطحی پوشش داده شده ان. به ازای هر لایه پوشش، یه مرحله کاهش وزن رو در نمودار TGA مربوطه مشاهده می کنیم.

۵- اندازه گیری بار سطحی نانو ذرات

از دستگاه زتاسایزربرای اندازه گیری بار سطحی نانو ذرات در شرایط جور واجور استفاده می شه. از روی اطلاعات حاصل از این دستگاه می توان فهمید که بار سطحی با تغییر pH و یا اضافه کردن مواد فعال سطحی چه تغییری می کنه [۱۸].

۱-۷- مواظبت و پایدار کردن نانو ذرات مغناطیسی

مواظبت و پایدار نگه داشتن نانو ذرات به مدت طولانی بدون این که تجمع و رسوب کردنی اتفاق بیفته، یکی از مهمترین مسایل در این مورد می باشه. نانو ذرات مغناطیسی مثل دیگه نانو ذرات از انرژی سطح بالایی نسبت به حجم شون بهره مند هستن. هم اینکه، برهم عمل های مغناطیسی قوی میان نانو ذرات مغناطیسی برقراره. اثرات مغناطیسی اضافی این ذرات، اون­ها رو بیشتر از دیگر نانو ذرات مستعد تجمع کنترل نشده تحت شرایط عادی سنتز می کنه[۲۰،۱۹].

در پایدار کردن این مواد می توان از دو روش هدف دار کلی استفاده کرد [۲۱]:

۱- دافعه فضایی

۲- دافعه الکتروستاتیک

. Scanning electron microscopy

. Transmission electron microscopy

[۳] . X-ray diffraction techniques

[۴] . Scherrer