مفاهیم و اصطلاحات، تعریف سبک رهبری

  1. بین سبک رهبری مدیران وجو مدرسه با اثر بخشی مدارس رابطه ی معنادار وجود دارد.
  2. سبک رهبری مدیران و جو مدرسه می تواند اثر بخشی مدارس را پیش بینی نماید.
  3. بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشی مدارس رابطه ی معنادار وجود دارد.
  4. ابعاد جو مدرسه می تواند اثر بخشی مدارس راپیش بینی نماید.

تعریف مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده:
تعریف مفهومی
تعریف سبک رهبری
سبک رهبری : سبک رهبری عبارت است از الگوی رفتاری که فرد هنگام هدایت فعالیت های زیر دستان سازمان از خود شان می دهد (علاقه بند، ۱۳۷۹).
سبک رهبری سازمان مدار:الگوی رفتاری که در آن مدیر به وظایف سازمان توجه  می کند .از دیدگاه ردین[۱](۱۹۷۰) وطیفه مداری محدوده ای است که در آن یک مدیر فعالیت های زیر دستانشان را هدف می کند و با ابتکار سازماندهی و دستور دادن شروع می شود.
سبک رهبری انسان مدار: الگوی رفتاری که درآن مدیر به نیروی انسانی  توجه  می کند. از دیدگاه ردین ( ۱۹۷۰) رابطه مدار ی محدوده ای است که در آن یک ارتباط شغلی انسانی دارد و با گوش کردن،اعتماد نمودن و تشویق نمودنکارکنان به طور کلی تعریف می شود.مدیر فعالیت های زیر دستانشان را هدف می کند و با ابتکار سازماندهی و دستور دادن شروع می شود.
تعریف جو مدرسه:جو یا اقلیم مدرسه به ادراک معلمان از محیط عمومی کار در مدرسه اطلاق می شود که متاثر از سازمان رسمی و غیر رسمی ، شخصیت افراد و رهبری سازمانی است . (سید عباس زاده به نقل از هوی و میکسل،۱۳۸۳).
تعریف اثربخشی :
بر اساس تعریفی که سرجیوانی [۲] (۱۹۹۲) ارائه کرده است ، اثربخشی مدرسه عبارت است از میزان دستیابی مدرسه به اهداف، حفظ یکپارچگی درونی ، انطباق با محیط بیرونی و نیز حفظ الگوهای فرهنگی .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *