مفهوم بزهکاری//پایان نامه درباره بزهکاری زنان

کارارا در تعریف جرم گفته:«جرم تجاوز از حدود و قوانین کشوره که به وسیله کسی انجام شه به شرطی که شخص مرتکب مکلف یا مجاز به انجام اون باشه و اینو هم به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین واسه اون تجاوز مجازات تعیین شده باشه»

گناه کاری در معنا و معنی لفظی عبارته ترک انجام وظیفه قانونی و یا ارتکاب عمل خطایی که عنوان جرم نداره. در ایران گناهکار به کسی می گن که مرتکب عملیه که قانونی اون رو منع کرده و یا ترک عملی که انجام اون واجب و مجبور دونسته شه اینجوری جرم در این تعریف بر پایه اصلی قانونی بودن جرایم و مجازاته.

الف) تعریف گناه کاری در اصطلاح حقوقی

از دیدگاه وکیل مجرم کسیه که مرتکب جرم می شه. کسی که مبادرت به فعل یا ترک فعلی که برابر قانون جرم شناخته شده. فعل یا ترک فعل مجرمانه در چارچوب قانون بی حرکت باقی می مونه. انجام فعل یا ترک فعل یا ترک فعل مجرمانه موجب تولد جرم می شه. و مجرمه که محور سوال در مورد رفتار خود قرار میگیره.

تعریف جرم دیده از دیدگاه مندلسون اینگونه س که:

جرم دیده شخصی جداگونه یا واسه یه مجموعه س که متحمل آثار دردناک عوامل جورواجور شده که این عوامل دارای نتیجه های جور واجور فیزیکی، روانی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و هم اینکه حوادث طبیعی هستن و جرم دیدگی رو یه واقعیت اجتماعی زیستی، روانی می دونه که به وسیله آسیب پذیری یه فرد بوسیله اون چه متحمل شده می تونه مشخص شه هرچند این جرم نباشه.

دکتر محمد فاضل مجنی علیه رو صاحب حقی دونسته که مورد ظلم تجاوز قرار گرفته باشه. ایشون در بیان مصادیق مجنی علیه، در جرم سرقت، مال باخته و در جرم ایراد ضرب و زخم، آدم مضروب و زخمی رو به عنوان مجنی علیه نام می بره.

در دیدگاه حقوقی منظور از مجنی علیه کسیه که از جرم و یا عمل خسارت بارغیر مجرمانه (شبه جرم) متضرر شده. به هر حال مراد از قربونی در بحث مجنی علیه شناسی، قربونی مستقیم جرمه.

دهخدا، علی اکبر، دایرت المعارف فارسی، ص ۴۸۴

فیض، علیرضا، تطبیق در حقوق جزای اسلام، جلد اول،تهران ۰انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، ۱۳۶۹، ص ۵۹

mendelson