مفهوم شبکه زنجیره تأمین-پایان نامه شبکه زنجیره تأمین

  • شبکه همگرا : این حالت بیشترً به مونتاژ قطعات واسه تولید محصول نهاییه مثلا چند تامین کننده با یه کارخانه در ارتباطند.
  • شبکه جداسازی نشده : این شبکه حالت عمومی زنجیره تامینه و ترکیبی از شبکه های فوقه که در هر سطح از زنجیره چندین بنگاه هست. مجموعه بنگاهایی که از شروع تا انتهای زنجیره با هم در ارتباطند دامنه زنجیره تامین رو تشکیل میدن. در شبکه زنجیره تأمین جداسازی نشده ، دامنه از بنگاه مواد اولیه تا بنگاه خرده فروشه. کلا بنگاهای مشابه در زنجیره تأمین رو یه سطح از زنجیره می گن.
  • طراحی شبکه زنجیره تأمین یکی از مسائل کلیدی در برنامه ریزی هدف دار زنجیره تأمین می باشه. یه طراحی مناسب شبکه زنجیره تأمین منتهی به رسیدن به یه ساختار بهینه می شه که این مدیریت موثر و رقابتی زنجیره تأمین رو امکان پذیر می کنه.