موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری//پایان نامه درمورد CRM

۲-۳-۲: عوامل سازمانی و موفقیت مدیریت رابطه با مشتری(CRM):

این عوامل حولوحوش جور واجور سازمانی هستن که شامل مدیریت منابع انسانی، ساختار سازمانی، تخصیص منابع و چیزای دیگه ای به جز اینا می باشداجرای مدیریت رابطه با مشتری نیازمند اعمال تغییراتی در سازماندهی سازمان و پروسه های کار و کاسبی اون هستش.از طرف دیگه بررسی عوامل سازمانی موثر بر موفقیت مدیریت رابطه با مشتری نیازمند مدل کامل و کاملی در این زمینه س.در واقع سازمانا واسه اجرای موفق سیستما و برنامه های مدیریت رابطه با مشتری نیازمند طراحی دوباره سازمان و مدیریت زنجیره تامین هستن.از این رو واسه اجرای مدیریت رابطه با مشتری عواملی مثل استراتزی ، ساختار سازمانی و پروسه های کار و کاسبی نیازمند تغییر هستن، چون موفقیت در اجرای مدیریت رابطه با مشتری به ایجاد هم افزایی درست بین سیستمای تکنولوژیکی ،پروسه ها و افراد سازمان نیازمنده.(Xu & Walton, 2005)