نظام دادرسی تفتیشی//پایان نامه درباره حقوق متهم

ویژگی دوم، غیرعلنی بودن قضاوت بود. «چگونگی قضاوت در این نظام ً سریه. پس اصل بر پنهونی بودن دادرسیه مگه در جایی که خود قاضی تشخیص بده که قضاوت به صورت علنی برگزار شه»(گلدوست جویباری، قبلی:۲۸). این ویژگی از مشکلات این نظام به حساب میاد چون « نبود حضور مردم در رسیدگی های کیفری و تشکیل دادگاه از قاضی و متهم، دست قضات رسیدگی کننده رو در اتخاذ تصمیم به میل خود باز می گذارد»(آشوری، قبلی: ج۱: ۳۷).