نظریه یادگیری//پایان نامه درمورد اعتیاد به اینترنت

راه و روش شناختی: این راه و روش بر دیدگاه فرد درباره خود و جهان دور و بر خود تاکید داره ، نه بر اعمال فرد . طبق این نظریه در افراد مستعد به افسردگی این نگاه هست که خودشون رو از یه دیدگاه منفی و انتقاد آمیز نگاه کنن ، به این شکل که اونا بیشتر در انتظار شکست هستن ، تا موفقیت شاید بشه گفت امروزه یکی از بانفوذترین نظریه های روان شناختی افسردگی ، دیدگاه شناختیه.

محققان تحقیقات زیادی در مورد شناخت درمانی و نتیجه موثر اون نسبت به روش دارو درمانی انجام دادن .یکی از این تحقیقات در مرکز شناخت درمانی دانشکده پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا به وسیله جون راش و ارون بک و ماریا کورواکس و استیون هولون با به کار گیری راه تحقیق آزمایشی صورت گرفته.

.بک عقیده داره که افسردگی مشکل تفکره مشکل خلق ایشون افسردگی رو بهترین وجه مثلث شناختی افکار منفی درباره خود ،موقعیت و آینده توصیف می کنه .شخص دپرس واقعیتا رو به روش منفی تعبیر می کنه و روی جنبه های منفی هر موقعیت تمرکز می کنه و در مورد آینده هم نظر ناامید کننده و با بدبینی ای داره(جفرسون و گریست، ترجمه قراچه داغی، ۱۳۸۸).

نظریه شناختی در مورد افسردگی

الف)نظریه های اسنادی مانند درموندگی آموخته شده : مدل اسنادی درموندگی آموخته شده بیان می کنه که افراد وقتی با حادثه ای برخورد می کنن، ممکنه به روش های مختلفی اون رو تبیین کنن. چگونگی تبیین این حوادث بر رفتار آینده اونا اثر میذاره.

ب)نظریه هایی که بر جنبه های شناختی فشار روانی تاکید دارن، ج)نظریه های پردازش اطلاعات د)الگوی دستکاری شناختی “بک” است(روزنهان، ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۱).

 

 

دیدگاه رفتاری