نظریه رفتار برنامه ریزی شده/:پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

باورهای هنجاری و هنجارهای ذهنی: باورهای هنجاری، احساس یه فرده نسبت به رفتاری خاص که متأثر از قضاوت دور و بری ها (والدین، همسر، دوستان، و استادان) است. هنجارهای ذهنی، احساس فرد نسبت به فشار هنجارهای اجتماعی یا باورهای اطرافیانه از اینکه اون فرد باید اون رفتار رو انجام بده یا خیر(میلر، ۲۰۰۵).

باورهای کنترلی و احساس کنترل رفتاری: احساس کنترل رفتاری، احساس یه فرد درباره آسونی یا سخنی انجام رفتاری خاصه. فرض بر اینه که احساس کنترل رفتاری متأثر از کل باورهای کنترلی در دسترسه. باورهای کنترلی، باورهای یه فرد از وجود عوامل آسون کننده یا مشکلات انجام یه رفتار خاصه(میلر، ۲۰۰۵).

قصد رفتاری و رفتار: قصد رفتاری، نشونه ای از آمادگی فرد واسه انجام رفتاری خاصه. فرض بر اینه که پیشایند بی واسطه رفتاره. قصد رفتاری بر اساس نگاه نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و احساس کنترل رفتاریه که وزن و اهمیت هر کدوم از این متغیرها در شکلگیری قصد رفتاری با در نظر گرفتن مخاطب و رفتار مورد نظر متفاوت هستش. رفتار، عکس العمل قابل مشاهده فرد در موقعیتی خاص واسه هدفی مشخصه. از نظر آجزن تابعیه از قصد رفتاری و احساس کنترل رفتاری که خود احساس کنترل رفتاری به عنوان متغیر کاهش کننده بر قصد رفتاری و رفتار اثر میذاره(آجزن، ۱۹۹۱).

یعنی، قصد انجام یه رفتار وقتی منتهی به رفتار می شه که حس کنترل رفتاری در فرد قوی باشه(میلر، ۲۰۰۵).