نظریه پویایی روانی شخصیت،پایان نامه شیوع اختلالات شخصیت

 

نظریه آلفردآدلر :

روان دکتر اتریشی که اونو می توان به حق، پدر نهضت جدید روانشناسی اجتماعی درروانکاوی دونست، و پایه نظریه اوبر اینه که آدم در اصل به وسیلهٔ عوامل اجتماعی برانگیخته می شه ونه عوامل بیولوژیک. هم اینکه اینکه انگیزهٔ انسانی رفتار بشر، جستجو واسه قدرته.

نظریهٔ سالیون:

طبق نظریهٔ مشهور اون یعنی «نظریه روان پزشکی بین فردی»، شخصیّت آدم از الگوهای تقریباً ثابت و همیشگی و از روابط تکراری «بین فردی» تشکیل می شه. این روابط، درهر فرد مجموعه خاصی رو در بر می گیرد و در تموم عمر ادامه می یابد.

نظریه کارن هورنای :

طبق تحقیقات ایشون، انگیزه اصلی رفتار آدم، احساس امنیّته. اگه فرد در مورد اجتماع و به خصوص کودک در مورد خونواده احساس امنیّت خود رو از دست بده، به اضطراب اساسی دچار می شه.

نظریه اریک فروم :

ایشون نظریه پرداز شخصیّت در مارکسیسمه. اون عقاید مارکس و فروید رو در مورد شخصیّت با هم مقایسه کرد و فرق های اون ها رو بیان داشت. اون مکتب خود رو «آدم گرایی دیالکتیکی» نامید. پایه نظریه فرام درباره آدم عصر ما، اینه که بشر احساس تنهایی و انزوایی شدید می کنه چون از طبیعت و بقیه آدم ها بریده شده. پایه شناخت روان آدم، موشکافی احتیاجات اونه که از شرایط زیستی اون سرچشمه می گیرند. این احتیاجات پنج گانه  عبارت ان از: ۱- احتیاج به رابطه داشتن ۲- احتیاج به سرآمد بودن  ۳- احتیاج به ریشه داشتن ۴- احتیاج به احساس هویّت ۵- احتیاج به داشتن قالب روانی (شاملو، ۱۳۹۰).

social sciences

an thropology

Adler

Sal[van

Horna[n

security