وضعیت وفاداری:"پایان نامه بازاریابی رابطه مند"

۲) نیمه وفادار: مشتریائی که نسبت به محصولی با دو یا سه نام تجاری وفادار هستن.

۳) وفادار ناپایدار: مشتریائی که درهر بار خرید نام تجاری مورد علاقه خود رو تغییر میده.در واقع کالاهایی  با اسمای تجاری جورواجور خریداری می کنه.

۴)غیر وفادار: مصرف کنندگانی که هیچ گونه وفاداری رو به هیچ کدوم از اسمای تجاری از خود نشون نمی دن.

در توصیف تعامل بین وفاداری به عنوان یه نگاه یا رفتار ، تحقیقات بیشتری به وسیله دیک و باسو (۱۹۹۴) انجام شده که اون رو به چهار نوع جور واجور گروه بندی می کنن:

۱- وفاداری حقیقی: مشتریان رابطه مطلوبی رو بین نگاه نسبی و تکرار خرید نشون میدن.

۲- وفاداری برتر: مشتریان نگاه نسبی کمی رو همراه با اندازه بالای تکرار خرید نشون میدن.

۳- وفاداری نهفته: مشتریان نگاه نسبی بالا با تکرار خرید کم رو نشون میدن.

۴- نبود وفاداری: مشتریان اندازه ضعیف یا کم هر دو دیدگاه نگرشی و تکرار خرید رو نشون میدن(Shammout , 2007 , 62).

۲-۲-۴  مدلای وفاداری مشتری

بین دو معنی رضایت و وفاداری اتحاد زیادی هست.ازنظرعدّه ای از محققین رضایت و وفاداری مشتری دو معنی برابر هستن.اما از دید عدّه ای دیگه این دو معنی به طور کامل از همدیگه متفاوت بوده و هیچ گونه ارتباطی با همدیگه ندارن.حال به بررسی مدلایی از رضایت مشتری پرداخته می شه که در اون ، بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری به عنوان متغیرهای اصلی مدل ارتباطاتی هست ، که به توضیح زیره:

۱- مدل فورنل: یه مدل ساختاری اقتصادیه که معیارهای جور واجور رضایت مشتری (مثل انتظارات وفاداری و شکایت) رو با روابط خاص و از قبل تعریف شده پیوند میده.با در نظر گرفتن این روابط تعریف شده بین متغیرهای موجود ، این مدل یه سیستم روابط علّت و تاَثیر رو ارائه میده.

loyalty status

hard – core loyals

split loyals